De rechten van kinderen ten aanzien van hun ouders

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan Zijn Boodschapper Mohammad.

 

Kinderen zijn een gunst van Allah

Alle lof aan Allah, die ons heeft begenadigd met de gunst van het hebben van kinderen. Zij zijn de mannen en vrouwen van de toekomst, de vruchten van onze harten. De liefde voor hen zit diepgeworteld in onze ziel. Een ieder van ons ziet in hen een fraaie toekomst en een aanvulling op de dood. Daarom vragen wij Allah de Verhevene ons allen te zegenen met oprechte kinderen en kleinkinderen.
Allah de Verhevene vermeldt in de Eerbiedwaardig Koran: “O jullie die geloven, behoedt jullie zelf en jullie gezinsleden voor de Hel, die als brandstof mensen en stenen heeft”. In een authentieke traditie is overgeleverd dat de Profeetﷺ heeft gezegd: “Een ieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk [voor zijn kudde]”.

De rechten van het kind

De islamitische wetgeving besteedt uitvoerig aandacht aan de rechten van het kind, en aan de opvoeding van jongens en meisjes in het bijzonder. Zij dienen goed voorbereid te worden om hun leven als volwassene op de juiste en succesvolle wijze te leiden. Deze beginselen vinden we dus in de bronnen van het islamitische recht, die kinderen verschillende rechten hebben toegekend, nog voordat zij geboren zijn. Zo is het bijvoorbeeld strikt verboden om de zwangerschap zonder dwingende reden te verbreken.

Voor de sluiting van het huwelijk, rust er op zowel de echtgenoot als echtgenote een plicht om voor hun toekomstige kinderen een geschikte vader en moeder te kiezen. Hierbij wordt van de echtgenote in haar beslissing bijgestaan door haar voogd. Na het huwelijk, en vanaf de geboorte tot aan het bereiken van de volwassen leeftijd, start er een lange en zware periode voor beide ouders. Zo dient de oproep tot het gebed (azaan) in het rechteroor van het kind ingefluisterd te worden, en is het noodzakelijk om een gepaste naam voor het kind uit te kiezen. De naam mag bijvoorbeeld niet bestaan uit verwerpelijke betekenissen, of de namen van de Edele Engelen, uit respect voor hun verheven positie in de Schepping.

Het kind heeft ook het recht op gepaste voeding, kleding en bescherming. Zo is de moeder verplicht om haar kind vooral in de beginperiode borstvoeding te gegeven en mag zij dit niet vervangen met kunstmatige middelen, tenzij er uiteraard hiervoor een noodzakelijke reden bestaat. De kleding van de kinderen zijn gepast, zolang deze een nette en respectabele uitstraling heeft en in lijn is met de islamitische voorschriften. Het volgen van een specifieke mode of merklijn is hierbij van ondergeschikt belang.

De opvoeding

Wat betreft de opvoeding van kinderen, is het uiterst belangrijk dat zij allen de correcte islamitische geloofsleer aanleren. Dit houdt in dat zij minimaal de zuilen van het geloof kennen, dwz het geloof in Allah, de Engelen, de geopenbaarde Boeken, de Profeten, de Laatste Dag en de Voorbeschikking. Het is helemaal niet de bedoeling om de geloofsleer te leren met het doel om anderen aan te vallen of beledigen. Integendeel, het is juist bedoeld om de intentie en ijver binnen het eigen geloof te versterken. Daarnaast is het ook belangrijk dat kinderen de juiste gedragsvoorschriften leren, bijv. hoe zij moeten eten, slapen, wassen, met anderen omgaan, hoe te gedragen in de moskee en tijdens lessen, enz. Van belang is dat het kind zich serieus inzet voor zijn of haar doelen, zich ambitieus en vrijgevig opstelt en niet jaloers wordt op anderen. De wijze waarop de opvoeding wordt overgebracht is ook gebonden aan strikte regels. Zo is het afgeraden om ouderlijke onenigheden in het bijzijn van kinderen te bespreken, aangezien zij hierdoor emotioneel negatief beïnvloed kunnen worden.
Wat betreft de scholing, moet het kind zich zo goed mogelijk inzetten voor het reguliere onderwijs, dat wil zeggen: kinderen moeten zich aan de voorgeschreven regels houden, gepast gedragen tijdens de lessen en de aanwijzingen van de leerkracht opvolgen. De ouders mogen niet alles overlaten aan de Nederlandse scholen, zij moeten zelf ook betrokken zijn met de studie van hun kind. Zij dienen op de hoogte te zijn hoe het kind presteert, wat zijn of haar sterke en zwakke punten zijn, met welke vrienden en vriendinnen zij omgaan, enz. Ouders moeten ook een luisterend oor bieden voor de problemen van hun kinderen, zodat zij niet op verkeerde plaatsen of via foute personen naar mogelijke oplossingen gaan zoeken. Het kind moet ook tijd besteden om zijn religie te bestuderen, zoals de Arabische taal en de Eerbiedwaardige Koran. Ook ten aanzien van de religieuze scholing dienen ouders in dezelfde mate betrokkenheid te tonen.

 

Er moet ook tijd vrijgemaakt worden voor andere zaken, zoals sport, vrije tijd en vermaak. Als de overheid speciaal geld vrijmaakt als steun voor deze doelen, dan mag het geld niet gebruikt worden voor andere doeleneinden. Mat andere woorden, het kind moet groot gebracht worden met toegestane (halal) middelen. Immers, dit zal een grote invloed hebben op het kind in een later stadium van zijn leven.

Het andere uiterste is natuurlijk ook niet toegestaan, wanneer kinderen zoveel ruimte krijgen, dat zij meteen na schooltijd de straten opgaan en spelen tot laat in de avond, terwijl zij de volgende ochtend fris op school moeten verschijnen.

Tenslotte is het voor de ouders ook van belang om vreugde en leuke momenten te delen met hun kinderen, zeker gedurende de islamitische gelegenheden. Zij moeten zich niet te zuinig opstellen, en af en toe geschenken uitwisselen. Hierbij staat rechtvaardig handelen centraal: ieder kind moet evenveel aandacht en geschenken krijgen. Mocht het zover komen dat het huwelijk, om wat voor reden dan ook, niet meer in stand kan blijven, dan houden de ouderlijke taken niet op te bestaan. Maar al te vaak zien we dat ouders hun relatie met hun kinderen op een negatieve wijze laten beïnvloeden door een echtscheiding. Een ouder die als wraak geen contact meer toelaat, of gewoonweg de kinderen geheel in de steek laat. Bepaalde ouders vermoeden dat zij plots geen verplichtingen meer hebben jegens hun kinderen. Dit is in strijd met zowel de islamitische als nationale wetgeving. Het moederschap of vaderschap houdt immers niet zomaar op te bestaan. De islam ziet er stikt op toe dat kinderen rechten hebben ten aanzien van hun ouders.

Moge Allah de Verhevene ons daarom allemaal laten behoren tot degenen die elkaars rechten respecteren en in acht nemen.