In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle


Beste gelovigen,


Zoals Abdullah ibn Abbas (moge Allah tevreden met hen zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet Profeet Mohammed ﷺ heeft gezegd: “Er zijn geen dagen waarin goede daden geliefder zijn bij Allah dan deze dagen; hiermee wordt bedoeld de tien dagen.” Ze zeiden: “O Boodschapper van Allah, zelfs niet de jihad omwille van Allah?” Hij zei: “Zelfs niet de jihad omwille van Allah, behalve voor een man die met zichzelf en zijn bezit uittrekt en met niets terugkeert.” Overgeleverd door Abu Dawud.

En daarom moet wij als moslims in deze dagen extra ons best doen met het aanbieden van Allah, zoals het gebed, vasten, het reciteren van de Koran, het gedenken van Allah, het vragen om vergiffenis, het onderhouden van familiebanden, het geven van sadaqah en andere goede daden. 

Het vasten in deze dagen is in het bijzonder aanbevolen. “De Boodschapper van Allah ﷺ vastte tijdens de eerste negen dagen van Dhu al-Hijjah, de dag van Ashura en drie dagen van elke maand.

Ook heeft de Profeet Mohammed ﷺ gezegd:

 “Het vasten op de dag van Arafat, ik reken erop dat Allah de zonden van het voorgaande jaar en het komende jaar zal vergeven.” 

Het is echter niet aanbevolen voor degenen die de bedevaart verrichten om op deze dag te vasten, zodat ze niet verzwakt zijn tijdens de bedevaart.  Onder de gezegende tien dagen valt ook de dag van Eidal-Adha, het feest waarin moslims over de hele wereld een groot ritueel van de islam vieren, namelijk het offeren van een dier. Helaas verwaarlozen veel mensen deze belangrijke daad, ondanks dat ze er de middelen voor hebben.

Beste gelovigen, het offeren is een oud ritueel dat is ingesteld door de profeet Ibrahim (vrede zij met hem), toen Allah hem beval zijn zoon Ismail (vrede zij met hem) te offeren als een beproeving van zijn geloof en gehoorzaamheid. Toen Ibrahim (vrede zij met hem) bereid was om de droom uit te voeren, verloste Allah zijn zoon Ismail met een groot offer. Sindsdien is het offeren een ritueel en een blijvende soenna geworden tot aan de Dag des Oordeels. Allah de Verhevene zegt in Zijn Heilige Boek:

De offering is ingesteld om vele verheven redenen, waaronder:

Dankbaarheid: Het is een manier om Allah te danken voor de zegeningen van rijkdom en leven.
Herinnering aan Ibrahim: Het houdt de soenna van de profeet Ibrahim in ere, die door Allah werd bevolen om een offerdier te slachten in plaats van zijn zoon Ismail op de dag van het offerfeest.
Getuigenis van Geloof: Het is een bewijs van volledig en absoluut geloof in wat Allah heeft geopenbaard, en een getuigenis van de oprechte geloofsovertuiging van de dienaar en zijn bereidheid om te gehoorzamen aan wat Allah liefheeft en behaagt.

Een moslim moet zich vasthouden aan de soennah van het offeren van een dier.
Hierbij een aantal belangrijke punten: 

Intentie en oprechtheid voor الله subhanahu wa ta’ala

Keuze van het offerdier: Het offerdier moet uit het vee komen (kamelen, koeien, schapen) en vrij zijn van gebreken. In Europa zijn er veel belemmeringen, zoals het ontbreken van de voorgeschreven leeftijd. We kunnen onze offerdieren niet zelf kiezen, maar wijzen een slager aan om dit namens ons te doen, wat religieus geen probleem is. De slager moet verantwoordelijk zijn voor het kiezen van een specifiek offerdier voor elke klant. Willekeurig slachten en verdelen is geen offer, maar gewoon vlees. Als de slager mensen misleidt, dragen zij de beloning en hij de zonde.

Tijd van het offeren: De tijd om te slachten begint na het Eid al-Adha-gebed en duurt tot het einde van de derde dag volgens de meerderheid van de geleerden, en tot het einde van de dagen van Tashreeq volgens de Shafi’ischool. Elke slachting die vóór de voorgeschreven tijd plaatsvindt, wordt niet als geldig beschouwd, en er moet een ander dier geslacht worden. Zoals vermeld in een hadith van al-Bukhari, zei de Profeet (vrede zij met hem): “Wie slacht vóór het gebed, slacht slechts vlees voor zijn gezin en het heeft niets te maken met de rituele slachting.” En Jundub bin Sufyan al-Bajali (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Ik was getuige dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ‘Wie slacht vóór het gebed, moet een ander dier als offer slachten.'” Een slager die vóór de juiste tijd slacht en zijn klanten misleidt of de waarheid verbergt, bedriegt de gemeenschap van Mohammed (vrede zij met hem) en verdient onrechtmatig geld. Hij zal hierover zeker ter verantwoording worden geroepen door Allah op de Dag des Oordeels.

En tot slot, beste gelovigen, de ritus van het offeren is niet slechts een materiële handeling, en het gaat niet alleen om vlees en eten. Het is een aanbiddingsdaad die de moslim met zijn Heer verbindt, en het hernieuwt de betekenis van geloof, vroomheid en gehoorzaamheid in zijn hart.

Laten we er allemaal voor zorgen dat we deze rituelen in ere houden volgens de soennah van de Profeet.