In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genade volle


De titel van de preek van vandaag is: “Wees tevreden met wat Allah je heeft gegeven, dan ben je de rijkste onder de mensen!

Zijn zij het, die de Genade van jouw Heer uitdelen? Wij zijn het, Die hun levensonderhoud op deze wereld uitdelen. En Wij verhieven sommigen van hen in rang (functie) boven anderen, waardoor de ene (arme) groep het mikpunt van spot zal zijn voor de andere (rijke) groep. Maar de Genade van jou Heer is beter dan wat zij vergaren.

Dit vers legt uit dat Allah het levensonderhoud onder de mensen heeft verdeeld. Hij heeft sommigen hoger geplaatst dan anderen en ze afhankelijk van elkaar gemaakt, zoals de rijken en de armen. Niemand kan helemaal zonder een ander, en niemand kan zijn eigen belangen en voordelen helemaal alleen realiseren.

Beste gelovigen:

Het verschil in levensonderhoud, kennis en talenten tussen mensen heeft grote wijsheden, waaronder:

1. Het bereiken van samenwerking: Als iedereen op hetzelfde niveau van kennis, rijkdom en talenten zou zijn, zou er geen behoefte zijn aan samenwerking.

De dokter heeft de boer nodig, de leraar heeft de bouwvakker nodig, en zo vult iedereen elkaar aan.

2. Beproeving en test: Allah zegt: “En Wij beproeven jullie met kwaad en goed als een beproeving.” (De Profeten: 35). Het verschil in levensonderhoud en kennis is een gave en een beproeving van Allah om de dankbaarheid en het geduld van de mensen te testen. Wie dankbaar is voor de zegeningen, zal door Allah worden vermeerderd, en wie ondankbaar is, zal ze worden ontnomen.

3. Het tonen van Allah’s macht en wijsheid: Allah, de Verhevene, bezit de schatten van de hemelen en de aarde. Hij geeft aan wie Hij wil zonder rekenschap en weerhoudt van wie Hij wil om redenen die Hij kent. Allah zegt: “Voorwaar, jouw Heer verruimt de voorziening voor wie Hij wil en beperkt het.” (Saba: 39).

Beste moslims en moslima’s: 

Als een dienaar wil leven met een gerust hart en een kalme geest in dit leven, moet hij zeker weten dat de wereldse bezittingen geen maatstaf zijn voor Allah’sliefde voor een dienaar. Allah geeft wereldse bezittingen zowel aan degenen van wie Hij houdt als aan degenen van wie Hij niet houdt. Echter, het geloof is de grootste zegen die Allah alleen geeft aan degenen van wie Hij houdt. 

Sahl ibn Sa’d al-Sa’idi (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah geeft de wereld aan degenen van wie Hij houdt en aan degenen van wie Hij niet houdt, maar Hij geeft het geloof alleen aan degenen van wie Hij houdt.” (Overgeleverd door Al-Hakim).

En wanneer een dienaar zich ook bewust is van deze waarheden, zal hij afzien van jaloezie, want dit is een ziekte die het hart vernietigt en het geloof bederft. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Pas op voor jaloezie, want jaloezie verteert goede daden zoals vuur hout verteert.” (Overgeleverd door Abu Dawud).

En weet dat een van de grootste hulpmiddelen om tevredenheid en voldoening te bereiken, is het nadenken over de zegeningen van Allah voor ons en kijken naar degenen die minder hebben in deze wereld. Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Kijk naar degenen die lager zijn dan jullie, en kijk niet naar degenen die hoger zijn dan jullie, want dat is geschikter om niet de gunsten van Allah voor jullie te verachten.” (Overgeleverd door Bukhari en Muslim).

In een andere hadith staat: “Wees tevreden met wat Allah je heeft gegeven, dan ben je de rijkste onder de mensen.” (Overgeleverd door Tirmidhi). Deze hadithwijst ons op de tevredenheid met wat Allah voor ons heeft bepaald en het accepteren van wat Hij ons heeft gegeven. Dat is de ware rijkdom van de ziel, want volgens de islam is rijkdom niet de materiële rijkdom van de wereld, ongeacht hoeveel een persoon ervan bezit.

En wij moeten elkaar zowel materieel als moreel helpen en steunen, vooral in moeilijke tijden die de mens doormaakt. We moeten medelijden hebben met de behoeftigen en hen helpen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie geen medelijden heeft met de mensen, zal Allah geen medelijden met hem hebben.” (Overgeleverd door Muslim). Laten we elkaar helpen, liefde, genegenheid en harmonie onder ons verspreiden en streven naar sociale solidariteit, zowel materieel als moreel.

Wij vragen Allah de Almachtige om ons en jullie tevredenheid te schenken, en ons in tijden van voorspoed dankbaar te maken, en in tijden van moeilijkheden en tegenslagen geduldig te maken. Dat Hij ons en jullie behoedt voor afgunst en afgunstige mensen, en dat Hij Zijn grote zegeningen, met name de zegen van het geloof en de zekerheid, voor ons behoudt.