In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle.

Beste vrome dienaren:

In de preek van vandaag gaan we het hebben over aantal wijsheden van Hadj en zijn rituelen.

Eerste is de Kaaba:

Beste gelovigen, de heilige Ka’aba is de gebedsrichting voor moslims, het eerste huis dat voor de mensen is neergezet, waarheen men reist vanuit alle diepe dalen. De profeet Ibrahim bouwde het huis in gehoorzaamheid aan Allah bevel, zoals vermeld in (En toen Ibrahim en Ismaïl de fundamenten van het huis oprichtten): “Onze Heer, aanvaard van ons, U bent de Alhorende, de Alwetende.” (Soera Al-Baqarah: 127).

De kaaba is de heilige plek waar het hart van elke moslim naar verlangt. De gelovige kan er geen genoeg van krijgen. De kaaba is de ontmoetingsplaats van de broederschap en de bron van vrede.

Tweede wijsheid van Hadj:

Hadj behoort tot de vijf pilaren van de Islam.

Met het verrichten van Hadj laat de moslim zien dat hij enkel Allah de enige aanbidt.

Hadj is een school voor de spirituele opvoeding

Het is een kans voor de moslim om zijn band met Allah te vernieuwen, berouw te tonen over zijn zonden en te streven naar verbetering van zijn gedrag en karakter na terugkeer van de Hajj.

Hadj is een Jaarlijkse internationale bijeenkomst voor de eenheid van alle moslims.

Hadj is het uitspreken van loyaliteit aan Allah de verhevene
Hadj is opoffering van geld en lichaam omwille het volgen van het bevel van Allah de verhevene
Het geduld van de moslim neemt toe tijdens de dagen van de Hajj en zijn vroomheid groeit, omdat de reis en het uitvoeren van de rituelen veel inspanning vereisen, vooral omdat hij de instructies van de Hajj nauwkeurig moet opvolgen in tijd en plaats.

Derde punt van de preek:

Moet Hadj onmiddellijk of later moet worden verricht?

De meerderheid van geleerden zegt dat elke volwassen moslim die in staat is om Hadj te doen, moet het onmiddellijk verrichten. Het uitstellen ervan zonder een geldige religieuze reden is niet toegestaan.

De tweede mening is van de hanafieten die zeggen dat de hadj op een later tijdstip kan worden uitgevoerd, wanneer de moslim in staat blijft om het in de toekomst te verrichten.

Vierde punt van de preek:

Wanneer is Hadj verplicht?

Het zijn drie voorwaarden, namelijk financieel en fysieke toestand van de moslim en een veilige reistocht

Als vijfde en laatst punt :

Mag een vrouw zonder Mahram naar Hadj?

De meningen hierover zijn verschillend.  De geleerden van Hanafieten en Imam Ahmed stellen deze voorwaarde verplicht, terwijl de Malikieten en Shafi’ieten het toestaan mits de vrouw met een betrouwbaar gezelschap van mannen en vrouwen reist.

En deze uitzondering is specifiek voor de verplichte Hajj en niet voor de vrijwillige. In Al-Muwatta zei Malik over de vrouw die nooit de Hajj heeft verricht: “Als zij geen mahram heeft die met haar meegaat, of als zij er een heeft maar hij niet met haar mee kan gaan, dan mag zij de verplichting van Allah om de Hajj te verrichten niet verwaarlozen. Zij moet dan met een groep vrouwen meegaan.

Moge Allah iedereen in staat stellen Hadj te verrichten. Moge Allah de mensen die dit jaar Hadj doen, een gezegende Hadj schenken en een veilige terugkeer van hun reis. Amien