De juridische status van abortus in de islam 1

In de naam van Allah, de meest Barhartige, de meest Genadevolle. Hij is Degene Die jullie tot leven bracht, vervolgens zal Hij jullie doen sterven en daarna zal Hij jullie opnieuw tot leven brengen. En moge Allah vrede en zegeningen schenken aan Zijn Boodschapper Mohammad (vrede en zegeningen zij met hem).


 

De preek van vandaag staat in het kader van een complex vraagstuk, dat niet alleen een groot probleem vormt voor individuen zelf, maar ook de samenleving als geheel. Als gevolg van onwetendheid en gemakzucht binnen de religie, wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de imam, terwijl de islamitische teksten en geleerden ten aanzien van dit vraagstuk een duidelijk standpunt laten zien. Het onderwerp van vandaag betreft de juridische status van abortus binnen de islam.

Beste gelovige broeders en zusters, Allah de Verhevene heeft de menselijk ziel heilig verklaard, en gezegend door het bestaan ervan op deze wereld en in het Hiernamaals te verzekeren, nog voordat men wordt geboren. Hij heeft de mens op de meeste volmaakte wijze geschapen, en geëerd door hem boven velen van de andere schepsels te verheven.

Allah zegt in de Eerbiedwaardig Koran: “…Weest goed voor jullie ouders, en doodt niet jullie kinderen uit (angst voor) armoede. Wij schenken voorzieningen aan jullie en aan hen. En nadert niet de zedeloosheid, de openlijke noch de verborgene, en doodt niet de ziel die Allah verboden heeft verklaard, tenzij volgens het recht. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie begrijpen” ( 6:151).

Het hoogste en onaantastbare recht dat Allah aan de mens heeft geschonken, is het recht op leven. Uit dit recht kunnen twee richtlijnen worden ontleend: 1. de verplichting om ouders te gehoorzamen, aangezien zij hebben bijgedragen aan het bestaan van het kind, en 2. dat abortus in beginsel door alle openbaarde heilige boeken verboden is verklaard. Het ongeboren kind geniet vanaf het allereerste moment rechten binnen de islam. Zo is het embryo al gerechtigd vermogen te erven van zijn overleden vader of moeder, en dient men te wachten met de verdeling van de erfenis totdat het kind geboren wordt, zodat zijn geslacht bepaald kan worden, en daarna zijn erfdeel. Zie hier de rechtvaardigheid van de goddelijke wetgeving.

De zwangerschap binnen de islam

De zwangerschap binnen de islam mag slechts intreden binnen een erkend islamitisch huwelijk. In praktijk komt het steeds vaker voor dat een zwangerschap intreedt buiten dit wettelijke kader. In beide gevallen ontstaat er bij sommigen binnen de moslimgemeenschap het verlangen om de zwangerschap voortijdig te beëindigen, omwille van een zevental redenen die de imam in de praktijk tegenkomt:
1. De angst dat er niet genoeg middelen voor handen zijn om het kind op te voeden, dan wel het kind de beschikbare middelen voor de rest van het gezin in gevaar zal brengen. Hierover verklaart de Koran duidelijk: ‘En doodt jullie kinderen niet uit vrees voor armoede: Wij voorzien hun en jullie van levensonderhoud. Voorwaar, hen doden is een grote zonde” (Q. 17:31)
2. De angst voor de gezondheid van de moeder, zowel tijdens als na de bevalling. Het islamitisch oordeel hierop verschilt per geval, en is sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Deze zullen in de preek van volgende week worden uiteengezet.
3. De angst dat het kind met een afwijking op de wereld zal komen, terwijl deze in de meeste gevallen behoort tot de normale verscheidenheid die Allah onder de mensen heeft geschapen. Ook een kind met beperking heeft het volste recht op zijn of haar leven.
4. De angst voor wat anderen mogelijk over de zwagerschap gaan zeggen, bijvoorbeeld als de vrouw op leeftijd is en zelf al grootmoeder is geworden. Weet dat niemand het recht heeft om een wettig kind te bekritiseren.
5. De angst en schaamte voor wat anderen over de zwagerschap gaan zeggen, als het kind buiten het huwelijk is verwekt. Met name moslimmeisjes die buiten het huwelijk zwanger raken, begaan dit gruwelijke misdaad, waarbij zij in sommige gevallen worden geholpen door hun moeders, zusters en of anderen buiten de familie. De islamitische geleerden zijn hier duidelijk over: een ieder die medewerking verleend om het embryo te aborteren valt, ongeacht hun aantal, onder de plegers van dit misdrijf.
6. De angst en schaamte indien het kind verwekt is door incest binnen de familie.
7. Niet geassocieerd willen worden met een niet-moslimvrouw, die zwanger is geraak. Dit misdrijf vindt vaak plaatst onder moslimmannen, die nadat zij hebben gezondigd, een nog veel ernstiger misdrijf begaan, en daardoor de woede van Allah over zich afroepen.

Hoewel beide handelingen tot de grote zondes behoren, is het doden van de menselijke ziel vele malen kwalijker dan het plegen van overspel. Een dient juist passende oplossing voor het probleem gezocht te worden, die steeds in lijn ligt met de islamitische wet. Hoe wreed is het om het ongeboren kind, dat vrij is van elke zonde, te bestraffen met de zwaarste straf, namelijk de dood. Om die reden neemt Allah de Verheven het al op voor het machteloze kind in de buik van zijn moeder, door te bepalen dat Hij hem of haar zal voorzien van Zijn gunsten en bescherming. Overeenkomstig Zijn Woord: “Er is geen levend wezen op aarde, of aan Allah is het onderhoud ervan”(Q. 11:06). Moge Allah ons geloof versterken en ons allen behoeden voor dit ernstige probleem in de samenleving.