Het doden van een onschuldige ziel.

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Verheven is Hij die de mens in de beste gestalte heeft geschapen en geëerd. Vrede en zegeningen zij met de beste mens die ooit zij voet op deze aarde heeft gelegd, Mohammed saw.


 

Allah swt heeft de mens niet zinloos geschapen. De mens is met een reden geschapen en op de wereld gezet. Waarom zijn de harten niet in staat dit overpeinzen, waarom blijven de ogen gesloten voor het verruimen van hun zicht. Is het de verleiding die ingefluisterd wordt? Of zitten de harten op slot? Allah heeft de schepping niet doelloos geschapen. Voorwaar je zult gevraagd worden wie de profeet is en zijn Schepper, Je zult ondervraagd worden over de Koran en van Wie het afkomstig is en over al je verrichte daden in dit leven. Zou dit jou niet aan het denken moeten zetten?

Allah swt zegt: Wij zullen degenen naar wie de boodschappers gestuurd zijn dan zeker ondervragen. En Wij zullen de Boodschappers zeker ondervragen. Wij zullen hun dan zeker met Kennis (over hun daden) vertellen, en Wij zijn zeker niet afwezig geweest. En het wegen op die Dag zal naar waarheid geschieden. Dus degenen van wie de weegschaal zwaar is, zij zijn degenen die succesvol zijn. En degenen van wie de weegschaal licht is, zij zijn degenen die zichzelf hebben verloren doordat zij Onze Verzen verwierpen. [7:6,7,8,9]

 

De grootste zonden

Dienaren van Allah, weet dat Allah ons heeft opgedragen Hem te gehoorzamen en dat dit het meest geliefd en verheven is bij Hem. En Hij heeft de verboden zaken verboden gemaakt en heeft ons laten zien welke schade de verboden zaken ons kunnen berokkenen en heeft deze tot het laagste van het laagste doen laten behoren.

De grootste en de meest verschrikkelijke zonde die wij zouden kunnen plegen, is het toekennen van deelgenoten aan Allah swt, oftewel Shirk plegen. Moge Allah ons hiervoor behoeden. Dit is een zonde dat enkel vergeven wordt door oprechte berouw en het verlaten van het misdrijf. Na deze verschrikkelijke zonde, komt het doden van een onschuldige ziel op de tweede plek. Dit is een afschuwelijke zonde die leidt tot de eeuwigheid in het hellevuur. Allah swt zegt: En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn bestraffing is de Hel waarin hij voor eeuwig zal verblijven. En de woede en Vloek van Allah rusten op hem, en Hij heeft voor hem een geweldige Bestraffing voorbereid. [4:93]

 Abdullah ibn Mas’ud (ra) zei dat hij vroeg: “O boodschapper van Allah saw, wat is de grootste zonde bij Allah?” Hij saw antwoordde: “Dat je iemand gelijk aan Allah behandelt, aangezien Hij jou heeft geschapen.” Ibn Mas’ud zei: ‘Zeker, dat is het ergst, Wat volgt?’ De profeet antwoordde: “Dat je je kind dood uit angst dat hij met je mee moet eten.” Ibn Mas’ud zei: “Wat komt daarna?” Waarop de profeet antwoordde: “Dat je overspel [Zina] pleegt met de vrouw van je buurman.” [Sahih Al-Bukhari en Moeslim]

 En ook zegt Allah swt: En degenen die geen andere god naast Allah aanroepen, noch de ziel doden die Allah verboden heeft (om te doden), behalve rechtmatig, noch ontucht plegen. En wie dat wel doet, zal het slechte tegemoet gaan. De bestraffing zal voor hem vermeerderd worden op de Dag der Opstanding. En vernederd zal hij daarin voor eeuwig verblijven. Behalve wie berouw toont, gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen zal Allah hun slechte daden inruilen voor goede daden, En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Verheven. [25:68-70]

 Beheers je woede

Het doden van een ziel is een extreme daad tov de mens, en een groot onrecht voor zowel de dader als het slachtoffer. En het is een groot verderf op aarde. Dit is een verderf dat alle facetten binnen een samenleving raakt, infecteert en vernietigt. Zowel de omgeving van de dader als de omgeving van het slachtoffer zullen hier vooral de dupe van worden. De dader zal zijn leven lang de schuld op zich moeten dragen die zijn lichaam en geest zal kwellen tot de dag des oordeels waarbij Allah swt ook nog eens een geweldige Bestraffing voor hem heeft voorbereid. Een daad die je in enkele seconden verricht kan jouw leven die je in jaren lang hebt opgebouwd in een fractie veranderen. Een daad die dikwijls voortkomt uit een woedeaanval waarbij men zijn volledige controle verliest. Een advies aan mijzelf en u, wij dienen te leren omgaan met onze woedeaanvallen.

Het doden van een ziel zorgt ervoor dat de zegeningen op aarde opgeheven worden en de bestraffingen neerdalen. Het doden van een ziel is de vernietiging van jouw wereldse, jouw religie en jouw Hiernamaals. Degene die zich hieraan schuldig maakt, heeft zich tot de verliezers geplaatst.

Laat onschuldige mensen met rust

En hoeveel moslims wonen in een niet islamitisch land en bevinden zich in dat land om in hun levensonderhoud te voorzien. Het is islamitisch niet toegestaan om het bloed te vergieten van mensen uit desbetreffend land. Het is voor hem niet toegestaan te stelen. Hij dient een ieder met rust te laten en te respecteren en hem niet in zijn eer te krenken. Want waarlijk, dat is een grote zonde. Allsh swt heeft de mens geschapen met keuze vrijheid en kan zelf de keuze maken wel of niet te geloven. Het oordeel blijft ten alle tijde aan Allah. Het is een mens niet toegestaan een ander zijn leven te ontnemen omdat men van mening verschilt of een ieder zijn leven op zijn manier inricht. Men dient zich bezig te houden met eign bezigheden en deze zoveel mogelijk te perfectioneren en daar waar het kan een toegevoegde waarde te hebben in de samenleving.

 Allah swt zegt: Daarom hebben Wij de kinderen van Israël voorgeschreven dat wanneer iemand een ziel doodt (en dit) niet als een vergelding voor moord (is bedoeld), of (het bedoeld is) om verderf op aarde te zaaien, het dan is alsof hij alle mensen heeft gedood. En wie haar laat leven, het is dan alsof hij alle mensen heeft laten leven. [5:32]

 Veel zaken die wij zien en horen behoren tot de tekenen van het Uur. De Profeet saw zei: “Het Uur zal niet aanbreken totdat (religieuze) kennis weggenomen wordt (door de dood van geleerden), aardbevingen vaak voorkomen, de tijd snel voorbij gaat, beproevingen toenemen en moorden vaak voorkomen. Onder jullie zal rijkdom overvloedig (gaan) stromen.”

Advies aan de jongeren en de ouders

De Imam sluit zijn preek af met een vermaning aan de jongeren waarin hij de jongeren erop wijst zich niet gek te laten maken door wereldse versieringen zoals geld, luxueuze zaken, aanzien, drugs, drank en vrouwen. Het zijn deze ingrediënten die onze jongeren verblinden en hen verleiden tot gruwelijke daden. Gruwelijke daden zoals wij reeds hebben gehoord van het afgehakte hoofd van een jonge jongen in Amsterdam. Een jonge jongen die misschien in de avond gewoon weer bij zijn moeder zat en zij niet op de hoogte was van zijn praktijken, totdat het gruwelijke nieuws tot haar kwam. Onze jongeren zouden zich meer moeten bezighouden met hun studie, werk en de religie op de juiste wijze te onderwijzen en te praktiseren. Maar ook vooral rekening houden met de gevoelens en de zorgen van de ouders die dikwijls niet weten hoe te communiceren met deze jongeren. Veel jongeren beseffen niet wat zij de ouders aan doen met hun gedragingen en leiden hun ouders tot wanhoop niet vermoedend dat het Paradijs onder de voeten van de moeder ligt. Gezinnen raken verscheurd en gaan verloren.

 

We zien dat steeds meer moskeeën en organisaties hun uiterste best doen om de jongeren te onderwijzen en goede alternatieven te bieden op gebied van ontspanning en ontwikkeling. Zo hebben moskeeën vele jongerenactiviteiten en diensten, jongerenruimtes waar de jongeren bij elkaar kunnen komen om met elkaar te ontspannen en de relaties onderling te verbinden en te versterken, jongenbegeleiding op gebied van sociaal maatschappelijke zaken, sport en vele andere zaken waar de jongeren behoefte aan hebben. Echter zou dit niet op de beste wijze gerealiseerd kunnen worden als moskeeën en organisaties niet worden ondersteund door de ouders van deze jongeren. Ik roep daarom de ouders op hun kinderen te motiveren en te stimuleren meer gebruik te maken van deze activiteiten. Wanneer wij onze jongeren uit het oog verliezen, zullen zij meer vatbaar zijn voor externe gevaren.

 

 

Ik vraag Allah swt ons te voorzien van geduld en wijsheid. Maar ook van voldoening tevredenheid. Moge Allah swt onze jongeren beschermen en de ouders veel geduld en standvastigheid schenken.