De dood en de verschikkingen van de Opstanding

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan Zijn Boodschapper Mohammedﷺ.

Over de dood en de verschrikkingen van de Opstanding zegt Allah de Verhevene in de Eerbiedwaardige Koran: En vreest de Dag waarop jullie tot Allah teruggevoerd zullen worden: dan zal iedere ziel beloond worden voor wat zij verdiend heeft, en zij zullen niet onrechtvaardig behandeld worden”.

Allah de Verhevene heeft zijn dienaren geschapen om Hem te aanbidden en Hem te gehoorzamen, zodat zij het recht zullen verkrijgen om de prachtige tuinen van het Paradijs binnen te treden en de strenge bestraffing te ontlopen.

Iedere ziel zal de dood proeven

Geachte gelovigen, het leven is verbonden met de dood en iedere ziel zal de dood ondergaan. Gisteren hebben wij weer vernomen dat er iemand uit onze gemeenschap is heengegaan. Weet daarom dat een ieder van ons een beperkte hoeveel tijd en gunsten heeft gekregen om zijn of haar voorbereidingen te treffen. Zodra deze ten einde zijn, zijn we allemaal gedwongen onze huizen te verruilen voor de graven en het eeuwige leven in het Hiernamaals. De omstandigheden in het graf zullen afhankelijk zijn naar gelang onze daden en antwoorden: voor de één een beloning, en voor de ander een zware bestraffing. Besef daarom goed, dat wij onze beschikbare tijd zo veel mogelijk met rechtvaardige daden en oprechte berouw dienen op te vullen.

Over de Dag des Oordeel vermeldt Allah de Verhevene: “Wanneer de aarde door haar beving wordt geschud. En de aarde haar lasten naar buiten keert. En de mens zegt: “Wat is er met haar aan de hand?” Op die Dag zal zij haar berichten bekendmaken.”

Met andere woorden, op die dag zal de aarde in opdracht van Haar Schepper alle handelingen van de mens onthullen. Op die dag zullen ook de oren, ogen en de huiden van de mens tegen hen getuigen. Zo is geopenbaard dat: En zij zullen tegen hun huiden zeggen: Waarom getuigen jullie tegen ons.” Zij zullen zeggen: “Allah heeft ons doen spreken, Degene Die alle dingen heeft doen spreken… Weet dat men op die Dag om die reden zelfs van de naaste familieleden zal vluchten: Op die Dag vlucht de mens van zijn broeder. En van zijn moeder en zijn vader. En van zijn vrouw en van zijn kinderen. Een ieder van hen zal op die Dag een bezigheid hebben die hem genoeg is.”

De daden

Wat betreft onze goede en slechts daden, deze worden opgeschreven in boeken en op de Dag des Oordeels aan ons gepresenteerd. De gelovige zal zijn boek in zijn rechterhand ontvangen. En Allah de Verhevene zegt: Wat betreft degene die zijn boek in zijn rechterhand gegeven zal worden, hij zal zeggen: “Neemt, en leest mijn boek voor. Voorwaar, ik was ervan overtuigd dat ik mijn afrekening zou tegemoetzien.” De ongelovige, de huichelaar en de volgeling van dwaling zal zijn boek in zijn linkerhand krijgen en achter zijn rug. En Allah zegt: En wat betreft degene die zijn boek achter zijn rug wordt gegeven. Hij zal om vernietiging schreeuwen.” En Allah zag tegen hem zeggen: Grijpt hem en bindt zijn handen om zijn nek. En doet hem in de Hel binnengaan.

 

Er is overgeleverd dat een begrafenisstoet de Profeet ﷺ passeerde waarop hij zei:

“Een bevrijd persoon en een persoon vanwege wie bevrijding wordt ervaren.” Zij (de metgezellen) zeiden: “O Boodschapper van Allah, wie zijn degenen die bevrijd zijn, en wie zijn degenen vanwege wie bevrijding wordt ervaren?” Hij zei: “De gelovige dienaar is bevrijd van de problemen van deze wereld. En de mensen, het land, de bomen en de dieren ervaren bevrijding van de slechte persoon.”

Ofwel, wij moeten erop toezien dat wij na de dood behoren tot degenen die bevrijd zijn van de problemen en niet behoren tot slechte personen van deze wereld.

Slechts door oprechte vroomheid en vrees voor Allah kan men gered worden van de verschikkingen in het Hiernamaals. Zo vermeldt Allah: En voorwaar, Ons behoort zeker het laatste (het Hiernamaals) en het eerste (het wereldse leven). Daarom waarschuw Ik jullie voor een laaiend vuur. Daarin gaat slechts de ergste ellendeling binnen…Maar degenen die (Allah) vrezen zal daar ver van gehouden worden.”

 

Gedenk de dood

Beste gelovigen, laat de dood je niet verrassen. Wees niet degene die zich slechts inzet voor de wereldse voordelen, maar gedenk Allah juist veelvuldig. Weet dat jij de aardse bezittingen zult moeten achterlaten en besef ook dat de tijd die is voorbijgegaan nooit meer zal terugkeren. Vermeerder daarom het gedenken van de dood, want het gedenken ervan verzacht de harten. Dit voorkomt dat de mens onachtzaam wordt met betrekking tot zichzelf en het Hiernamaals. Daarnaast dwingt het de ziel in het gehoorzamen van Allah de Verhevene. Zet je serieus in voor je doelen en handel verstandig, zodat je geen spijt zult krijgen. Immers, aan Allah behoren wij en voorwaar, tot Hem zullen wij terugkeren.