Alle lof en dank aan onze Heer Allah, de Verhevene, de Meest Vrijgevige. Barmhartig is Hij voor de gelovigen en de berouwtonenden. Rechtvaardig is Hij voor de zondaars. Hem SWT vraag ik vrede en zegeningen te schenken aan de beste onder zijn Schepselen. Onze geliefde profeet Mohammedﷺ. Hij heeft zijn Heer naar behoren aanbeden en ons een compleet en volmaakt geloof achtergelaten.

Beste gelovigen,

Wij als moslims zouden elke dag onszelf de spiegel moeten voorhouden en ons afvragen waar we staan in onze relatie met Allah SWT. Maar er zijn in het leven van een moslim ook een paar bijzondere momenten per jaar waarin het aspect van zelfreflectie en zelfbewustzijn van je eigen imaan (geloof) en tawbah (berouw) nog meer onderstreept worden.

Het begin van het nieuwe islamitisch jaar, de Ramadan natuurlijk en andere gedenkwaardige momenten uit het leven van de profeetﷺ. Zo ook de periode waaraan wij nu voor de deur staan. Binnen enkele dagen doet de twaalfde maand van het islamitisch jaar zijn intrede. De maand Dhul-Hijja. En de eerste tien dagen van deze maand zijn bijzondere dagen waarvan Allah SWT het belang van deze dagen wil duidelijk maken door erbij te zweren in de Koran zeggende: “Bij de dageraad. En de tien nachten.”

En ook de profeetﷺ heeft ons het belang van deze dagen geleerd. In een hadith zegt hijﷺ: “De beste dagen in deze dunia (wereldse leven) zijn de tien dagen”.  

De eerste tien dagen

In deze dagen komen ook de beste vormen van aanbidding die tegelijk ook de pilaren van de islam vormen, bijeen. De eerste tien dagen van Dhul-Hijja dienen gevuld te worden met salaat; het gebed, zakaat; aalmoezen geven, Siyaam; vasten en voor diegene die het kan, de hadj;de grote bedevaart.

Allemaal grote en belangrijk vormen vaan 3ibaadah; vormen van aanbidding die een verplichte karakter hebben op andere tijden, maar die zeer aangeraden zijn in deze eerste tien dagen om deze veelvuldig te verrichten. Het gebed als belangrijkste pilaar in het leven van de moslim; in de gemeenschap en in de moskee voor de mannen. Op tijd en met goesjoe’; volledige concentratie en bewustzijn in het gebed. En daarnaast vele vrijwillige gebeden in deze eerste tien dagen.

Goede daden tijden de eerste tien dagen

Het vasten van de eerste tien dagen zijn zeer aangeraden voor de niet-pelgrim en zo ook het kleden en voeden van behoeftigen of op andere wijze aalmoezen geven aan de armen. De goede daden en aanbiddingen zijn niet beperkt tot alleen deze voorbeelden, maar elke vorm van aanbidding die je band met Allah sterker maakt is aanbevolen. Bezoeken van zieken, aanhalen van verloren of gebroken familiebanden, het stoppen met verrichten van slechte daden of gewoonten, berouw tonen, Koran reciteren of simpelweg tijd vrij maken om te zitten na te denken over Allah en Zijn Macht en Hem te gedenken door woorden uit te spreken die zoals de profeetﷺ dat heeft gezegd; licht op de tong, maar zwaarwegend op jouw schaal op de dag des Oordeels: Soebhana Allahi Wa Bihamdihi, Subhana allahi Al’atheem. Subhana Allahi, Walhamdulillahi Wa laa ilaha illa Allhoe Wallahoe akbar. En vele andere vormen van het gedenken van Allah.

Voortreffelijkheden van eerste tien dagen

De tijd laat het helaas niet toe om in deze korte samenvatting diep in te gaan op de voordelen die staan tegenover al deze goede daden uit de Koran en de ahadeeth, de overleveringen van de profeetﷺ. Maar elke daad die jouw dichter bij Allah brengt kun je in investeren in de eerste tien dagen van Dhul-Hijja om van deze bijzondere dagen te profiteren.

Een andere bijzondere vorm van aanbidding die in deze tien dagen voorkomt is het slachten van een offerdier op de dag van het ‘ied el Adha, het Offerfeest. Een daad, een aanbidding die voorgeschreven is door zowel door Allah in de Koran als door onze profeetﷺ in zijn soennah.

Offer én geef sadaqa

En toch helaas een aanbidding waar velen van onze broeders en zusters te gemakzuchtig mee omgaan. Er zijn broeders en zusters waarbij het niet eens opkomt om een offerdier te slachten, anderen hebben allerlei smoezen en redenen voor zichzelf bedacht om niet aan dit belangrijke ritueel mee te hoeven doen. Redenen als mijn kinderen eten geen vlees, tot aan de drogreden dat er waarschijnlijk toch niet op tijd geslacht wordt. Of de bekende ‘ach wat moet ik nou met een complete schaap’.

Beste broeders en zusters, we moeten oppassen dat we niet zelf met onze eigen handen ons geloof en haar bijzondere symbolen en rituelen afbreken. Laten we de soennah van de profeetﷺ hierin leidend in laten gelden . Het sturen van geld voor een offer in een ander land is een sadaqah, een aalmoes, een goede daad. Maar heft niet jouw verplichting op om hier voor je eigen gezin ook een offer te laten slachten. Diegene die het financieel aankan mag beiden doen, zo niet regel dan een offer voor je gezin hier en deel het offer in drie delen zoals onze soennah dat voorschrijft. Een deel voor je eigen gezin, een deel geef je aan de armen en een deel je met je buren, kennissen en geliefden.

Moge Allah SWT deze eerste tien dagen van blijdschap en vreugde en feest en aanbidding op ons doen intreden en ons aantreffen in een staat van imaan en aanbidding. Moge Allah SWT het ons allen mogelijk maken te profiteren van de kansen die er liggen in deze eerste tien dagen en Moge Allah SWT alle moslims wereldwijd, en in het bijzonder onze broeders en zusters die op de vlucht zijn, onderdrukt worden of verjaagd worden een betere situatie schenken dan waar zij nu inzitten.