Alle lof aan Allah sbw de Barmhartige de Genadevolle, Die de hemelen en de aarde schiep en de duisternis en het licht deed ontstaan en vrede zij met onze geliefde profeet Mohammedﷺ die als leiding is gezonden om de mensheid te redden van de duisternis naar de verlichting. Hij is gezonden als genade voor de mensheid om de boodschap van de schepper op aarde te voltooien

Doe goed

Islam is een levenswijze die jou als moslim aanspoort tot het goede en waarschuwt voor het slechte. Het is een religie waarin het aanbidden van God in twee vormen is gesplitst, namelijk de rituele aanbiddingen zoals het gebed, vasten, zakaat en de hadj die de relatie behandelt tussen jou en God en de tweede vorm van aanbidding is de “de omgangsvormen” met de mensen ongeacht hun etnische oorsprong of levensovertuiging. Deze twee aanbiddingsvormen kunnen onlosmakelijk van elkaar worden gezien wanneer je tot een goede moslim wilt behoren en zolang je te kort komt aan beiden, moet je beseffen dat het tijd is voor een zelfreflectie.

Profeetﷺ zegt: “ degene van jullie die dichtbij mij zit in het paradijs, is diegene die in zijn leven mij lief heeft en het nobele gedrag toonde ”

In een andere hadith zegt hijﷺ“ De beste dienaren van wie Allah sbw houdt, zijn diegene met het beste gedrag” Abou Horaira rdia laho 3anh overleverde dat de profeetﷺ zei dat de meeste daden die de moslim het paradijs doen betreden het hebben van het beste gedrag.

In een andere hadith zegt hijﷺ “er is niets zwaars dat op jouw weegschaal weegt op de dag des oordeels dan je gedrag”

Weer in een andere hadith zegt hijﷺ “ voorzeker een moslim met goed gedrag staat gelijk aan het nivo van iemand die volle nachten doorbidt en hele dagen vast “

Ook zegt hijﷺ “ het goed gedrag is een teken van de compleetheid van je vroomheid en de beste van jullie is diegene die zijn vrouw goed behandelt”

Zoals we uit dit kort overzicht van de overleveringen van de profeetﷺ kunnen opmaken is het tonen van een goed gedrag en omgaan in de beste vormen met je medemensen een eigenschap dat de islam hoog in het vaandel heeft. Het is geen wens maar een plicht met de nadruk op “plicht” dat het factor kan zijn dat jou de toegang tot het paradijs kan ontzeggen.

Belofte nakomen is van het goede gedrag

Het onderwerp van de Imam van vandaag was “beloftes nakomen” en past precies in de kern van het verhaal van de inleiding over het gedrag. Beloftes nakomen is een nobel eigenschap en bevoorrecht ethisch kenmerk waar Allah sbw zichzelf mee beschreven heeft in soerat attwba

“En wie is getrouwer aan zijn belofte, dan Allah”

 Beloftes nakomen is een teken van godvrezendheid, waarachtigheid en eerlijkheid. Allah sbw spreekt in de koran in veel verzen met veel lof over mensen die hun verbintenissen geloofwaardig nakomen. Het is een karakter van alle profeten geweest .

In ons leven komen verschillende facetten van beloftes nakomen zoals onze gehoorzaamheid aan de schepper om zijn bevelen te volgen,

Het hebben van respect voor je ouders die veel moeite hebben moeten doen en jou groot hebben gebracht. Andere vormen van beloftes nakomen is het nobel gedrag tussen de man en vrouw onderling waarin respect centraal staat in de omgangswijze, de relatie tussen broer en zuster binnen het gezin, De relatie tussen mensen die een zakelijke overeenkomst aangaan, het tonen van loyaliteit aan je eigen land waarin je zelf woont en het respect hebben voor alle geldende wetten die iedereen de vrijheid gunt om te zijn wie hij wil.

Zijn de daden in Parijs van het goede gedrag?

Beste broeders en zusters, De vreselijke gebeurtenissen van afgelopen vrijdag zal ons allemaal niet zijn ontgaan waarin vredige mensen op een koele wijze worden gedood in de naam van de islam. Het moet jou en mij als mens in eerste instantie en als moslim veel pijn hebben gedaan. Als moslimminderheid in dit land ben je het eerste slachtoffer van deze gruwelijke daad die op geen enkele wijze gelegitimeerd kan worden, noch vanuit een gezond menselijk verstand, noch vanuit islamitische normen en waarden waarin het leven van de mens hoog in het vaandel heeft.

Mensen die deze daden verrichten kunnen nooit behoren tot moslims en zijn ver verwijderd van elke vorm van menselijkheid.

De koran en het leven van de profeetﷺ staan vol bewijzen waarin het waken op het mensenleven benadrukt wordt en waar de tijd te kort voor is om het te benoemen. De islam benadrukt dat het doden van één mens gelijk staat aan het doden van de gehele mensheid en het redden van één mens gelijkt staat aan het redden van de gehele mensheid.

Vrede is een van de verworvenheden van onze maatschappij waar we als moslims deel van uitmaken en moeten we gezamenlijk koesteren door bruggen te bouwen en niet ons uit elkaar late verdrijven.

Wij vragen Allah swt onze zielen te sieren met het goede gedrag en en nobel karakter.

Beluister hier de samenvatting van de vrijdagpreek.