Alle lof aan de heer der werelden. Alle Lof aan Allah die ons het Boek heeft gezonden waarover geen twijfel is. Alhamdoelillah dat Hij ons een uitweg biedt en ons voorziet van waar wij het niet verwachten. Vrede en zegeningen aan de gayro Almoettaqin Mohammed saw.

Geliefde dienaren van Allah, Alhamdoelillah dat wij de gehele maand ramadan hebben gevast en dat de vruchten van deze maand de Taqwa (Godvrezendheid) is. Hoe was onze vasten? Was onze vasten slechts het lijden van honger en dorst? Of was onze vasten vruchtbaar en kunnen we de vruchten van de tuinen der Taqwa plukken? Wat is jouw antwoord?

Allah swt zegt: {O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was aan degenen vóór jullie, opdat jullie (Allah) zullen vrezen}. 2:183

{En voorzeker, Wij hebben degenen aan wie het Boek vóór jullie is gegeven, alsook jullie, opgedragen om Allah te vrezen}. 4:131

Allah swt spreekt in de bovengenoemde verzen over de taqwa, maar wat houdt dit in?Definitie: Het werkwoord “Ittaqa” betekent beschermen en behoeden.Al Moettaqi is hij die zichzelf beschermt tegen datgene wat hem schade toebrengt. Sommigen vertaalt het als “Godsvruchtigen”?!

Het betekent daden van gehoorzaamheid doen voor Allah op een licht [leiding] van Allah, hopend op Allah’s beloning, en op te houden met Allah ongehoorzaam te zijn, op een licht van Allah, Zijn straf vrezend.”

Allah swt zegt: {En zij zullen er geen lering uit trekken, behalve als Allah het wil. Hij is Degene Die gevreesd moet worden en Hij is Degene Die vergeeft}. 74:56

Ali ra zegt het volgende over de Taqwa: Ali r.a. definieert Attaqwa als volgt: “Het vrees van de Almachtige,  het doen wat er in het Boek staat, het genoeg nemen met weinig en voorbereid zijn op de Dag van het vertrek”.

Wat betreft de plek waar de Taqwa zich bevindt, kan het zich nergens anders bevinden dan in het hart. Attaqwa is datgene waar Allah swt ons tot aanspoort.

Tevens is dit de oproep die alle profeten deden naar hun volkeren. “Gedenk toen hun broeder Noah tot hen zei: Vrezen jullie Allah niet? [26:106]

Beste dienaren van Allah. Het is van cruciaal belang dat wij dienen stil te staan bij de betekenis van Taqwa, wat dit voor ons betekent in ons dagelijks leven en hoe wij hieraan moeten werken willen wij Taqwa in onze harten planten. Het is niet genoeg om Allah SWT te vrezen zonder Zijn bevelen inderdaad te gehoorzamen, omdat echte vrees leidt tot vermijding en dat wordt bedoeld met het opvolgen van de richtlijnen van Allah. De beste handeling is het toepassen van de Qoer’aan met de juiste voorschriften en gevolgtrekkingen. Dit is ook de enige wijze om je voor te bereiden op de Laatste reis, de dood en het afscheid.

Als wij kijken naar de vrome voorgangers, zien wij dat hun leven bestond uit kennis, vroomheid en immense vrees voor Allah SWT. Zo groot was die vrees, dat hun tranen ongemerkt vielen en hun voeten dik werden van de lange nachten op hun gebedskleedjes. Zij vreesden en vereerden Allah SWT continu: in stilte, in het openbaar, bij geluk en bij droefenis.

Zij benutten hun vrije tijd en maakten daar het beste van, opdat zij het ultieme succes zouden behalen. Zij lieten zich niet afleiden door de begeertes en verlangens door deze wereld. Zij waren zich bewust van het tijdelijke leven, de Dag die zou aanbreken waarop op de trompet zal worden geblazen.

Allah SWT Zegt in de Qoer’aan: “Maar voor degenen die angst hadden om voor hun Heer te staan, en zichzelf verre hielden van onreine, kwade wensen en lusten. Waarlijk, hun verblijfplaats is Paradijs.”

(Soerah An-Naazi’aat:40-41)

Hiermee wordt bedoeld, dat die persoon vreest tegenover Allah te staan; Zijn innerlijk bevel vreest en zichzelf dwingt om Allah weer te gehoorzamen.

Degenen met Imaan vreesden de ontmoetingsdag met de Barmhartige en bereidden zich erop voor. Zij hadden genoeg bagage.
Bovendien huilden zij vaak, uit vrees voor de verandering in hun toestand wanneer alle geheimen openbaar worden en elke schaamte wordt blootgelegd. Dat zal de dag zijn, waarop alle geluiden verstommen en geen blik (op anderen) geworpen wordt; waarop de tong zal verstommen en de ledematen zullen spreken.

Zij verwijderden zich van hun bed, hun Heer in vrees en hoop aanroepende en zij doen (deden) wel met hetgeen Wij hun hebben Geschonken”.

(Soerah As-Sadjah:16)

Abu Hurairah r Allah hh zei, dat de Profeet vzmh heeft gezegd: “Zeven soorten mensen zullen de Schaduw van Allah gegund worden op een dag die geen enkele andere schaduw dan die van Allah zal kennen. “Hij noemde hen, totdat hij verder sprak over een persoon die door een mooie, respectabele vrouw uitgenodigd wordt (voor zina), maar ervan afziet door te zeggen: “Ik vrees Allah.” 

(Al-Boeharie en Moeslim)

 De voordelen van Taqwa

Allah SWT Houdt van degenen die Taqwa hebben.

 • Een dienaar met Taqwa staat dicht bij Allah SWT.
 • Allah SWT Blijft hem altijd nabij.
 • Wordt beschermd tegen de bestraffing.
 • Krijgt bij Allah een eretitel en een hoge positie.
 • Zal het Paradijs binnentreden en genieten van haar gunsten.
 • In beide werelden een grote beloning krijgen en blijde boodschappen.
 • Zijn goede daden worden gaarne Geaccepteerd.
 • In staat zijn daden te verbeteren en Allah’s vergeving te krijgen.
 • Hulp tegen zijn vijanden.
 • Zijn zonden worden uitgewist al zijn het er zoveel.
 • Zijn zaken worden Vergemakkelijkt en zijn levensonderhoud wordt vermeerderd
 • Hij SWT Zal hem een weg Tonen om uit elke moeilijkheid te komen. En Hij SWT Zal Hem voorzien van bronnen waar hij zich nooit een voorstelling van heeft kunnen maken.
 • Beschermt tegen de aanraking van Shaitan en zijn influisteringen
 • Op de Dag des Oordeels op een veilige plek verblijven.

{En haast jullie naar vergeving van jullie Heer en (naar een) Paradijs ter breedte van de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de Moettaqoen. (134). Degenen die in voor- en tegenspoed uitgeven (op de weg van Allah), en die hun woede inhouden en de mensen vergeven. En Allah houdt van de weldoeners. (135). En degenen die, wanneer zij een verdorvenheid begaan, of zichzelf onrecht aandoen, Allah gedenken en Hem om vergeving vragen voor hun zonden, en niemand vergeeft de zonden behalve Allah. En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij (het) weten.} 3:133-135

Moge Allah swt onze harten zuiveren en ons voorzien van Taqwa opdat wij het paradijs zullen betreden.