In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Alle Lof aan de Heer der werelden. De Al-Ziende de Al-Horende, niets aan Hem gaat voorbij zonder dat Hij er kennis van heeft, en Hij heeft kennis over al het openlijke en het heimelijke. En Hij bepaalt wat verhuld en onthuld wordt aan wie Hij dat wenst. Vrede en zegeningen over de persoon waarover Allah heeft gezegd; “Waarlijk jij beschikt over een hoogstaand karakter” Mohammedﷺ.

Schone namen van Allah

Beste dienaren van Allah, een van de grote gunsten waarmee Allah swt ons mee heeft begunstigd, zijn Zijn Schone namen. De Schone namen van Allah die Zijn excellente eigenschappen beschrijven die door ons niet te doorgronden zijn. De Schone namen die indien wij die zouden kennen, een ware voeding en en een vruchtbare boom zouden zijn in onze harten. Zijn Eigenschappen waarmee wij ons tot Hem kunnen richten wanneer wij Hem smeken en vragen om zo onze smeekbedes nog sterker en massiever te kunnen maken. Allah swt zegt: “En aan Allah behoren de Schone Namen, roept Hem daarmee aan en verlaat degenen die misbruik van Zijn Namen maken; zij zullen worden vergolden voor wat zij plachten te doen.” [7:180]

As-Sitr

Vandaag zoomen wij in op één van de eigenschappen van Allah die als Hij dat niet zou zijn, wij hier niet bij elkaar zouden zitten uit schaamte en vernedering. Wij zouden elkaar niet in nde ogen kunnen kijken als Allah deze eigenschap niet had. Een moeder zou haar kinderen niet kunnen aankijken en andersom, een vader zou zijn familie niet onder ogen durven te komen als Allah deze eigenschap niet had, hoe groot jouw kennis ook moge zijn, als Allah deze eigenschap niet had, zou je bij de mensen niets voorstellen.  Maar Alhamdoelillah, alle Lof aan Allah dat Hij oa deze eigenschap heeft, een eigenschap die er voor zorgt dat wij wel bij elkaar kunnen zijn en elkaar durven aan te kijken. Alle Lof aan de Bedekker van de zonden die onze zonden voor elkaar verborgen houdt en ons niet vernedert deze voor elkaar te onthullen.

Als zondes een geur zouden hebben, dan zouden wij niet in staat zijn elkaar te benaderen vanwege de stank.

 

Beste dienaren van Allah, hoe kan het dan zo zijn dat wij er van houden andermans zonden te onthullen terwijl wij ervan houden dat Allah swt onze zonden verhult. Zou het niet van een hoogstaand karakter zijn wanneer wij voor anderen wensen wat wij voor onszelf wensen, dat wij andermans zonden verborgen houden opdat die van ons verborgen blijven?

Allah houdt van schaamte en Hij houdt ervan om de fouten van mensen te bedekken. Allah houdt er niet van ons te bestraffen of te vernederen, maar hij spoort ons juist aan om het goede te doen en ons berouwvol tot Hem te richten. Ook houdt Hij van degenen die hun eigen fouten bedekken. En het is niet toegestaan om degenen bloot te stellen die onbedoeld hun zonden openbaren. Waarom is dit het geval? Het is omdat de Profeet saw ons heeft bevolen om de fouten te bedekken van andere moslims.

De Profeetﷺ zei: “Wie de fout bedekt van een moslim, Allah zal zijn fout(en) bedekken op de Dag der Opstanding. En wie een fout van een moslim onthult, Allah zal zijn fouten onthullen.” Dus vrees Allah geliefde broeders en zusters.

De uitzondering op deze overlevering is alleen van toepassing op degene die zijn zonden openlijk pleegt, zoals de geleerden verklaarden. Dit is omdat het wordt aanbevolen voor anderen om hem bekend te maken aan andere mensen, zodat zij het contact met hem kunnen vermijden. Het bedekken van de fouten van een dergelijk persoon kan hem namelijk aanmoedigen om nog meer kwaad te plegen.

Allah swt zegt: “En Hij is Degene Die het berouw van Zijn dienaren aanvaardt. En Hij vergeeft de slechte daden en Hij weet wat jullie doen.” [43:25]

Bedek je zonden

We zien dat velen mensen in deze verdorvenheid zijn vervallen. Mensen die zonden plegen en hiermee trots showen. Mensen die openlijk en onbeschaamd zonden plegen terwijl iedereen naar hun kijkt, zij kennen schaamte noch eer en zijn verloren bij Allah. De Profeetﷺ zei: “Ieder lid van mijn natie zal vergeven worden, behalve degenen die hun zondes openbaar maken.”

Met name de jongeren, wanneer je een zonde pleegt, houd deze vooral voor je en openbaar deze niet via de bekende kanalen. Allah houdt jouw zonden graag verborgen, waarom zou jij deze dan openbaar maken? Wil jij dan niet vergeven worden? Of wil jij niet tot de natie van Mohammed saw behoren. Zusters die pronken met hun schoonheid en lichamen om het andere geslacht tevreden te stellen en realiseren niet dat dit een grote verdorvenheid is. Of mannen die openlijk vertellen wat zij met hun vrouwen doen tijdens de geslachtsgemeenschap. De profeet saw zegt hierover: De meest slechte van de mensen bij Allah op de Dag der Opstanding zal de man zijn die gemeenschap heeft met zijn vrouwen en vervolgens haar geheim onthult.”

 De profeetﷺ zei: “Ieder lid van mijn natie zal vergeven worden, behalve degenen die hun zondes openbaar maken. Een voorbeeld hiervan is dat van een man die ‘s nachts een zonde pleegt die Allah voor hem heeft bedekt, maar de volgende ochtend gaat en zegt (tegen de mensen): “Ik heb vannacht die en die zonde gepleegd”, terwijl Allah het voor hem had bedekt. Gedurende de nacht had Allah het verborgen, maar in de ochtend verbrak hij de bedekking waar Allah hem Zelf van heeft voorzien.”

Adviseer elkaar en verneder elkaar niet

Beste dienaren van Allah, het moge duidelijk zijn dat wanneer wij ons naar de voorschriften van Allah en Zijn Boodschapperﷺ gedragen, wij een beter en gelukkiger leven zullen leiden met een hart vol imaan. Mede doordat wij ons om anderen dienen te bekommeren, te helpen en te adviseren ipv elkaar neer te halen en te vernederen. We dienen onszelf aan te leren dat wij als eerst beschaamdheid tov Allah moeten tonen omdat Hij ons ten alle tijde ziet, Hij verbergt onze zonden terwijl wij deze plegen, terwijl Hij ons ziet. Het is een plicht voor iedere moslim de strijd aan te gaan met zich zelf om zijn karakter op dit gebied te perfectioneren opdat wij een verheven karakter kunnen nastreven waarover Allah swt tevreden zal zijn, en de beloning niets anders dan het Paradijs zal zijn.

Ik vraag Allah swt ons de kracht te geven onze zonden en die van anderen verborgen te houden en ons in staat stelt onze harten van deze ziekte te genezen. Allahomma ameen.