Standvastigheid in het geloof

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Alle Lof aan de Heer der werelden die ons dichter tot Hem brengt door ons te beproeven. Almachtig is Hij die de lasten van ons wegneemt en ons heeft verzekerd dat met ongemak het gemak komt, waarlijk met het ongemak komt gemak. Vrede en zegeningen met de edele Profeet Mohammed ﷺ die nooit door zijn Heer is verlaten en hem in aanzien deed verheffen.


 

Beste dienaren van Allah. Allah swt heeft de schepping geschapen opdat deze Hem zal vrezen, gehoorzamen en aanbidden. Allah swt heeft de schepping belast met allerlei beproevingen en ongemakheden waardoor deze onderscheid zal kunnen maken tussen datgene wat goed is en datgene wat verwerpelijk is en het verschil tussen datgene wat oprecht is en datgene wat berust is op valsheid. De rechtgeleide is degene die standvastig is en zich vastklampt aan Allah swt en berouwvol is. De dienaar van Allah is degene die zich op het pad van Allah swt bevindt ongeacht de situatie waarin hij zich bevindt. Hij laat zich niet van het Pad leiden en grijpt iedere beproeving om nog dichter tot zijn Heer te komen. Allah swt zegt hierover: Denken de mensen (werkelijk) dat zij met rust zullen worden gelaten, als zij zeggen: “Wij geloven”, en dat zij niet beproefd zullen worden? En voorzeker, Wij hebben degenen voor hen beproefd. En Allah zal zeker degenen die oprecht zijn tonen en Hij zal zeker de leugenaars tonen. [29:2,3]

De gelovige ontkomt niet aan beproevingen

Ook zegt Allah swt: Of dachten jullie werkelijk dat jullie het Paradijs zullen binnentreden zonder dat jullie het gelijke overkomt van dat wat degenen die vóór jullie zijn heengegaan is overkomen? [2:214]

Deze verzen laten ons duidelijk zien dat een gelovige niet ontkomt aan beproevingen en tegenslagen. Hoe meer een gelovige zich op het pad van Allah swt bevindt, hoe groter en moeilijker de beproevingen zijn. Het is dan aan de gelovige zich in zulke situaties zoveel mogelijk vast te klampen aan zijn religie en het vertrouwen volledig in de Handen van Allah swt legt. De Yaqeen (zekerheid) hebben dat Allah swt zijn situatie zal in zowel het wereldse als in het hiernamaals zal vergemakkelijken. Allah swt zegt: O jullie die geloven, als jullie Allah helpen (door op Zijn weg te strijden) dan zal Hij jullie helpen (aan een overwinning) en jullie voeten standvastig maken. [47:7] maw, Allah zal ons helpen en tot de winnaars laten behoren indien wij Zijn weg volgen, gehoorzamen en Hem vrezen. Het vasthouden aan het geloof is een geweldige zaak en een verrukkelijke zaligheid voor het hart van de gelovige. Ook zal dit positieve invloed hebben op de omgeving van de gelovige. Het is als een licht die op haar omgeving straalt en van licht voorziet.

Zaken die naar standvastigheid leiden

Het standvastig zijn in het geloof is het bewijs dat de gelovige in de goede richting zit. Zoals standvastigheid in het geloof ook leidt naar het goede en de overwinning. Standvastigheid in het geloof houdt in dat je de wetten van Allah swt volgt en praktiseert en dat je afstand neemt van verwerpelijke zaken. Standvastigheid in het geloof vergt bepaalde eigenschappen en daden en natuurlijk de Wil van Allah swt.

 

  1. Hoe meer imaan een gelovige bezit, hoe standvastiger hij is in het geloof. Allah swt zegt: Allah maakt degenen die geloven standvastig door middel van het standvastige woord in het wereldse leven en in het Hiernamaals. [14:27] En er is geen twijfel dat wij in een periode leven dat standvastigheid in het geloof onder druk is komen te staan door de vele verderfelijkheden om ons heen. Meer dan ooit te voren. Wereldwijd wordt de gelovige van alle kanten aangevallen en bestreden, enkel omdat hij in Allah gelooft en Zijn Boodschapper volgt. Het moge ook duidelijk zijn dat de recente aanslagen die door enkele goddelozen een enorm effect hebben op de gelovigen. Hierdoor wordt er angst en wanhoop in de harten van de gelovigen ingeboezemd. Maar deze verderfelijke zaken mogen ons van het pad doen afleiden. Dit is een grote beproeving voor ons, zowel vanuit het perspectief als gelovige als vanuit het perspectief van mens zijnde. Het is hierbij van groot belang dat wij als mens iedere vorm van onmenselijkheid afkeuren en veroordelen, ongeacht afkomst of religie. Immers heeft Allah swt ons opgedragen te streven naar een samenleving waar barmhartigheid en compassie de rode draad vormen.
  2. Één van de krachtigste zaken die een gelovige kan doen om de slechte zaken van hem af te duwen, is het verrichten van de Du’a (smeekbede). Anas (ra) zei dat de profeet saw veelvuldig de volgende du’a deed: “O Draaier van de harten, maak mijn hart standvastig op Uw religie.”
  3. En het behoort tot de standvastigheid wanneer de gelovige de Koran leest en memoriseert. Erover nadenkt en de Woorden van Allah naar de praktijk vertaalt. Want dit is Allah’s eeuwige Woord. Het is het Wonder van de Profeet ﷺ, het Wonder dat zich tot op de dag van vandaag tussen ons bevindt en datgene wat ons met elkaar verbindt. Het Wonder dat werd geopenbaard aan de beste Schepping Mohammed ﷺ. Het Woord van Allah swt die dode harten weer tot leven wekt en een genezing is voor ons. Hierover zegt Allah swt: En degenen die niet geloven, zeggen: “Waarom werd de Koran niet in één keer aan hem (Mohammed) neergezonden?” Het is zo om jouw hart daarmee standvastig te maken, en Wij hebben het (de Koran) gefaseerd (aan jou) onderwezen. [24:32]
  4. En het behoort zeker tot de standvastigheid in het geloof wanneer de gelovige geduldig is. Het is een van meest verheven karakters die een gelovige kan bezitten. De profeet ﷺ zei: Geduld is licht. Voor een gelovige is het geduld de schild dat hem beschermt tijdens beproevingen en tegenslagen. Allah swt zegt: O jullie die geloven, zoek hulp door middel van geduld en het gebed. Waarlijk, Allah is met de geduldigen. [2:153]

Degenen die, wanneer zij door een ramp getroffen worden, zeggen: “waarlijk, aan Allah behoren wij toe en waarlijk, tot Hem zullen wij terugkeren.” [2:156]

  1. En het behoort tot de standvastigheid van de gelovige wanneer hij veelvuldig Allah swt gedenkt. Het gedenken van Allah swt herleeft het hart en versterkt de imaan. Het laat depressies en wanhoop verdwijnen en maakt plaats voor hoop en vooruitzicht. Het plant moed in het hart en doet angst voor het wereldse verdwijnen. Allah swt zegt: O jullie die geloven, gedenk Allah met vele gedenkingen. En verheerlijk Hem in de ochtend en de namiddag. Hij is degene die jullie prijst en ook Zijn engelen verrichten smeekbeden voor jullie, opdat Hij jullie van de duisternis naar het Licht voert. En hij is Meest Genadevol voor de gelovigen. [33:41-43]

Ik vraag Allah swt ons standvastig te maken in het geloof en ons versterkt tijdens beproevingen en tegenslagen. Ameen.