Spreek met goede woorden

Alle lof aan Allah de Almachtige, ik getuig dat er geen God is dan Allah en dat de profeet Mohammed saw, onze meester, ons voorbeeld en voorganger in al het goede, Zijn boodschapper en profeet is.


 

Deze geweldige en perfect-gemanierde Profeet is niet alleen ons voorbeeld in de dagelijkse aanbiddingen. Maar is ook een leermeester in omgangsvormen, in al-aglaaq. Hij saw was de vervolmaking, de perfecte verpersoonlijking van het goede gedrag. Gedrag en omgang met Allah, maar zeker ook het gedrag met zijn omgeving.

Één van de kenmerken van het gedrag van de Profeet saw was dat als hij sprak het altijd iets goeds was. Het spreken van goede woorden is door Allah SWT zelf begonnen door de Koran te doen neerdalen als het beste Woord. Allah SWT noemt het ook in soerat Az-zoemar waarin Hij zegt:

Allah heeft het beste Woord neergezonden…”(39:23)

Het is dan ook logisch dat het goede Woord, wat de Koran is, leidt naar het spreken met goede woorden door de volgers van de Koran. In soerat Al-hadj heeft Allah SWT het over de gelovigen waarover hij zegt:

En zij werden geleid naar (het spreken van) goede woorden en zij werden geleid naar het Pad van de Meest Prijzenswaardige”(22:24)

En zo heeft Allah ons ook opgedragen het goede uit te spreken zeggende:“ … En spreek het goede tot de mensen en onderhoudt het gebed en draag de Zakaat af ” (2:83)

En in andere vers zegt Allah SWT: “En zeg tegen mijn dienaren dat zij wat beter is moeten zeggen…”

Ook de Profeet saw heeft ons geleerd met het goede te spreken. In een overlevering zegt de Profeet saw: “Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient het goede te zeggen of te zwijgen.”

Iemand herkennen aan zijn spraak

Zo zijn er nog vele verzen uit de Koran en overleveringen van de Profeet saw waaruit blijkt dat hoe iemand spreekt en welke woorden iemand kiest als hij of zij iets wil zeggen een teken is van zijn goedheid, een teken is van zijn imaan en een teken is van zijn akhlaaq, zijn gedrag en omgangsvormen.

Goede manieren om te spreken is om in eerste geval om niet overdreven veel te praten. We kennen allemaal het soort mensen dat altijd iets te zeggen heeft, of hij er nou bij betrokken is of niet, of hij er nou verstand van heeft of niet. Dit zijn geen manieren zoals de Profeet saw ons dat geleerd heeft. En zeker in het geval dat er iemand aanwezig is die ouder is, of die geleerder is, of die om welke reden dan ook meer recht van spreken heeft dan de veelprater. Een bijzondere gesprekspartner hierin is de ouder. Je vader en je moeder. Het goed spreken in hun bijzijn kan een deur voor jou zijn naar het Paradijs, maar kan ook een deur voor jou zijn naar de bestraffing van Allah wetende, dat Allah SWT ons zelfs heeft verboden om te zuchten in hun bijzijn.

Weeg je woorden

Niet spaarzaam zijn in het spreken kan leiden tot vele problemen voor de spreker. Hij zal vervallen in liegen, in roddel en laster. Hij zal anderen kunnen kwetsen en beledigen enz.

Aan de andere kant leidt het spaarzaam zijn in het spreken en het afwegen van wat je wel zegt en wat je niet zegt tot veel goeds. Allah SWT waarschuwt ons voor het teveel praten en spoort ons aan op een goede manier te spreken. Hij zegt in de koran: “En voorzeker, de gelovigen zijn succesvol. Degene die nederig zijn in hun gebeden. En degenen die zich afwenden van nutteloos gepraat.” ( 23:1-3)

Sayidoena Omar RA heeft overleverd dat Profeet saw heeft gezegd:

Spreek niet teveel, behalve als het het gedenken van Allah is. Voorwaar, het teveel spreken zonder dat het het gedenken vanallah is, leidt tot een verharding van het hart. En het verst van Allah ligt het verharde hart”

In een andere vers in de koran geeft Allah SWT de voordelen aan van een goede manier van spreken:

Oh jullie die geloven, vrees Allah en spreek goede woorden. Hij zal voor jullie jullie daden succesvol laten zijn en Hij zal voor jullie jullie zonden vergeven. En degene die Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt, heeft voorzeker een grandioze Overwinning behaald.” (33:70-71)

Gedrag en spraak onlosmakelijk van elkaar

Behalve het spaarzaam zijn in het spreken beste gelovigen zijn andere zaken waar we rekening mee dienen te houden als we spreken. Vanzelfsprekend is het bewegen van onze tongen in zaken die haraam zijn zoals het liegen, roddelen, lasteren enz.

Maar we leren ook van de islam dat wij niet moeten schreeuwen als wij praten, of anderen lastig vallen als wij praten. Dat geldt bijvoorbeeld in de moskee als anderen aan het bidden zijn, of Allah aan het gedenken zijn, dan dienen wij te fluisteren of ons gesprek elders voort te zetten. Maar hetzelfde geldt ook in de klas op school, of heel belangrijk in de stiltecoupe in de trein bijvoorbeeld. Het is niet van de islamitische omgangsvormen om zo te spreken dat anderen last van je hebben.

Het is ook van belang dat we niet alles doorvertellen wat we horen en gehaast zijn om als eerste over een onderwerp iets te roepen ongeacht of het waar is of onwaar. Wees ook geen ruziezoeker of discussie-uitlokker in je spreken. En dit laatste geldt zeker ook voor onze online activiteiten op social media bijvoorbeeld. Ook daar gelden dezelfde normen als het gaat om het gedrag van een moslim.

Om te voorkomen dat je een veelprater wordt is het goed te beseffen dat het spreken van één goed woord ons meer zal opbrengen dan honderden nonsenswoorden. Het is belangrijk om te beseffen dat het gezin de eerste leerschool is voor de gemeenschap van de toekomst. Het is daarom belangrijk om na te denken hoe we met onze kinderen spreken, maar zeker ook een voorbeeld nemen aan hoe de Profeet saw met zijn vrouw omging en hoe hij ze liefkozend en respectvol benaderde.

En laten we beseffen dat er op onze schouders de engelen zitten die elk woord die wij uitspreken opschrijven, en er een dag zal komen waar ons boek met daarin onze daden en woorden aan ons gepresenteerd zal worden. Laten we Allah SWT smeken dat wij behoren tot diegenen die dan hun boek met hun rechterhand zullen aannemen.

Tot slot beste gelovigen herinnert de imam ons aan de maand sha’baan. De maand sha’baan waarin de Profeet saw zich opmaakte voor de maand Ramdaan door veelvuldig te vasten. Profiteer daarom beste mensen van deze heilige dagen in de aanloop naar de Ramadaan door te vasten en Allah SWT nog meer vrijwillig te aanbidden.

Oh Allah! Schenk ons ​​Barakah (zegen) tijdens (de maanden) Rajab en Sha’ban, en ons laat het ons toe om de maand Ramadan te bereiken. Ameen.