In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle.

Alle lof aan de Heer der werelden die ons heeft begunstigd met deze gezegende maand, een maand zoals geen ander. Een maand waarin de goede daden worden verveelvoudigd en de zonden worden geminimaliseerd. Een maand waarin Allah swt de poorten van het Paradijs voor ons wijd open heeft staan en de poorten van de hel heeft gesloten. Een maand van de handel waarin wij het succes kunnen binnenslepen door de vele gunsten die deze maand bevat. Echter is de keuze aan ons, grijpen we deze kansen met beide handen of laten we alles verloren gaan. Velen onder ons hebben vorig jaar de kansen laten liggen, en hebben dit jaar geen herkansing meer gekregen omdat zij ons inmiddels al hebben verlaten, Moge Allah hen Barmhartig zijn.

Om ons een zetje in de rug te geven en ons te motiveren zegt Allah swt: En haast jullie naar Vergiffenis van jullie Heer, en naar een Paradijs ter breedte van de hemelen en de aarde, gereed gemaakt voor de Moettaqoen (Godsvruchtigen). [3:133]

 Beste dienaren van Allah, waarom haasten we ons niet de hoofdprijs binnen te halen? Is er een grotere prijs dan de vergiffenis van Allah en Zijn Paradijs? Natuurlijk is het vaak makkelijker gezegd dan gedaan, maar Allah swt biedt ons dit omdat het mogelijk is, omdat wij het kunnen. Immers heeft Hij swt het ons makkelijker gemaakt door ons te zegenen met de maand Ramadan. Laten we daarom optimaal van deze maand gebruik maken. Een beperkt aantal dagen waarin wij onszelf kunnen verbeteren, trainen, een verheven status bij Allah kunnen verdienen door berouw te tonen, meer goede daden verrichten die wij straks op onze weegschaal kunnen terugvinden, meer discipline en structuur bouwen als het gaat om onze aanbiddingen. Dit is de maand van de koran, wat betekent dat wij ons meer moeten richten op de koran oftewel het Woord van Allah swt. Allah swt zegt ons dat wij deze maand meer in contact met Hem moeten zijn middels Zijn Woorden. Zijn Woorden lezen, beluisteren, memoriseren, overpeinzen en inshaAllah praktiseren.

Haast je naar het goede!

Vandaag is dag 2 van de Ramadan. Als je een slechte start hebt gehad gister, begin dan nu, je bent nog niet te laat en laat de shaytaan je niet wijs maken dat je het niet kunt en dat je beter kunt slapen en luieren. Nee beste broeder en zuster, ook jij kan het en ga er voor, haast je naar het goede en wedijver met anderen in het goede zodat ook jij het succes binnen zult slepen. Allah swt zegt: En laat hiervoor degenen die met elkaar willen wedijveren, dan ook wedijveren. [83:26]

 Beste gelovigen, de waarde van het vasten is immens. De vastenden hebben bij Allah. Een verheven status en beloont hen met een eigen poort in het Paradijs. De Profeet saw zei: “In het Paradijs is er een poort die Rayyan wordt genoemd. En degenen die het vasten in acht genomen hebben, zullen op de Dag der Opstanding door deze poort naar binnen gaan. Niemand behalve zij zullen erdoor naar binnen gaan. Er zal worden gezegd: “Waar zijn degenen die het vasten in acht genomen hebben?” Zij zullen opstaan, en niemand anders dan zij zullen erdoor naar binnen gaan. Nadat zij naar binnen zijn gegaan, zal de poort worden gesloten en zal er niemand meer doorheen gaan.” [Bukhari & Muslim]

De waarde van het vasten 

Allah zegt: “Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik zal hem ervoor belonen.” Allah swt beloont de vastenden door hen te vergeven en hun zonden te wissen.

 

Ook zegt de Profeet ﷺ: “Degene die gedurende de maand Ramadan vast uit oprechtheid van geloof in de hoop beloning te verkrijgen, al diens begane zonden zullen vergeven worden.”

 

Oh jij die uit oprechtheid vast en het vasten onderhoudt zoals Allah dat heeft voorgeschreven, wees ervan bewust dat je tot de succesvollen behoort en dat Allah swt tevreden over je is.

 

Beste vastenden, een element in ons vasten die wij vaak verwaarlozen of minder aandacht aan schenken is ons gedrag. Het behoort ook tot het vasten dat wij ons gedrag perfectioneren en ons taalgebruik verbeteren en de tongen beheersen. Het is van groot belang dat ook onze ledematen vasten door deze op de juiste wijze te gebruiken, een wijze die Allah swt tevreden stellen. Hoe geweldig is het wanneer jouw ledematen ook vasten, dat je ogen vasten door niet naar haramzaken te kijken, je oren vasten door niet naar haramzaken te luisteren, jouw tong te laten vasten door geen haramzaken uit te spreken en jouw relatie met anderen hierdoor vebeterd wordt.

 

De maand van de Koran

Beste gelovigen, de maand Ramadan is de maand van de koran. Allah swt zegt: De maand Ramadan is het waarin de koran werd neergezonden als Leiding voor de mensen als duidelijke bewijzen voor de Leiding en het onderscheid tussen het goede en het slechte. [2:185. In deze maand dienen wij zoveel mogelijk opzij te zetten om ons bezig te houden met de koran, met de Woorden van Allah swt. Deze veelvoudig te lezen, te memoriseren en te overpeinzen opdat onze harten erdoor zachter en levendiger zullen worden. Allah zegt hierover: Dat zijn degenen die geloven en van wie de harten door het gedenken van Allah tot rust komen. Weet dat door het gedenken van Allah de harten tot rust komen. [13:28]

 De Profeet ﷺ zei: “Het vasten en de Koran zullen op de Dag des Oordeels komen als bemiddelaars voor de dienaar van Allah. Het vasten zal zeggen:

“O Heer, ik weerhield hem van zijn voedsel en zijn verlangens tijdens de dag. Laat mij voor hem bemiddelen.” De Koran zal zeggen: “Ik weerhield hem van het slapen in de nacht. Laat mij voor hem bemiddelen.” En hun bemiddeling zal geaccepteerd worden.”

 Blijde tijdingen voor hen die de koran als metgezel hebben genomen en zich eraan vastklampen door het te praktiseren.

 

De maand van Du’a

Tevens is dit de maand van Du’a. De maand waarin wij ons nog meer tot Allah moeten richten om Hem te smeken. Om datgene te vragen wat wij voor onszelf en anderen wensen. Allah swt verwacht van ons dat wij bij Hem aankloppen om Hem te vragen. Wanneer wij Hem vragen, stelt Hij geen tussenpersoon, maar richt Hij zich rechtsreeks tot ons door het volgende te zeggen: En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) over Mij vragen; Voorwaar, Ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbeden van de smekende wanneer hij Mij aanroept. [2:186] verricht daarom zo veel mogelijk dua voor jezelf, je naasten en andere moslims wereldwijd die op z’n minst een dua van ons mogen verwachten. Moge Allah onze smeekbeden verhoren.

 

De Profeet saw zei: “Van drie personen zullen hun smeekbeden niet geweigerd worden: een vastende tot hij zijn vasten verbreekt, een rechtvaardige leider en degene die onrecht aangedaan wordt.” De smeekbede en de koran moeten deze maand de rode draad zijn, de twee zaken waar de vastende moslim zich mee bezig moet houden om dichter tot Allah te komen.

 

Beste dienaren van Allah, De Ramadan is een instituut, een trainingskamp waarin wij onszelf moeten trainen en bij schroeven om de verandering te maken. Een positieve verandering wanneer de Ramadan eindigt en wij gedisciplineerd, gemotiveerd en volgeladen met imaan en taqwa het jaar tegemoet kunnen gaan.

 

Tot slot vraag ik Allah swt ons deze maand de kracht te geven alles uit deze maand te halen, onze vasten te accepteren enonze zonden te vergeven. Ameen.