Adviezen voor en gezond Gezinsleven

In de naam van Allah de meest barmhartige de meest genadevolle. Hij die de hemelen, aarde en alles hem gehoorzamend dag en nacht verheerlijken en moge Allah onze profeet Mohammed vrede zij met hem alle gebeden schenken, zijn familieleden, metgezellen en ieder die in zijn voetspoor treedt tot de dag des oordeels.


 

Wie Allah de verhevene gehoorzaamt zal zijn hart leiden tot het rechte pad der vrome dienaren en wie de weg der dwaling kiest zal nooit gered worden.

Beste vrome dienaren:

De preek van vandaag is de derde preek in het verlengde van hetzelfde onderwerp over het gezin.
Twee weken geleden ging het over populaire uitspraken tussen de partners onderling die het fundament van het huwelijk op zijn grondvesten kan doen trillen, vorige week gingen het over gedragingen en bepaalde omgangsvormen tussen man en vrouw die ook als vernietigend wapen het gezin uit tweeën splitst.
Vandaag willen we het hebben over hoe partners hun huwelijksleven een nieuw leven kunnen inblazen en doen herleven vanuit islamitische principes.

Zoals bekend, is geen enkel gezin gevrijwaard van problemen, onenigheden en uitdagingen om een ideaal gelukkig leven te kunnen leven. Ieder mens is anders dan een ander in zijn denkwijze en gedachtegang. Ook spelen andere factoren grote rol bij de bepaling van de persoonskarakters zoals de directe omgeving en de cultuur waarin de mens is opgegroeid. Zo kunnen we de mensen in drie hoofdcategorieën splitsen:

De eerste categorie mensen is een groep die hun levenswijze volgens bepaalde geordende structuur laat verlopen en probeert zo goed mogelijk de problemen te ontwijken of er met een gepaste manier mee om te gaan.

De tweede groep is een groep mensen die geen structuur of ambitie heeft om zijn leven of toekomst proactief te ordenen en blijft een at-hoc mens die op het specifiek probleem moet reageren. Deze groep mensen blijven desondanks wel serieus naar oplossingen zoeken wanneer problemen op hen afkomen

De derde groep betreft mensen wiens losbandigheid en nalatigheid hun leven overheerst en ontbreekt bij hen het gevoel van verantwoordelijkheid en loopt iedere keer weg voor oplossingen zoeken.

Voordat we met aantal adviezen starten, moeten we ons eraan herinneren dat we moslims zijn in onze overtuiging, hetgeen impliceert dat het geloof van ons vrome dienaren verwacht die gehoor geven aan de bevelen van Allah de verhevene omtrent dit onderwerp.
Het is geen vrijblijvendheid maar een verantwoordelijkheid die jij en ik moeten afleggen op de dag des oordeels als we de bevelen van Allah de verhevene naast ons neerleggen.

Kort samengevat kunnen we de volgende ingrediënten benoemen die tot het vinden van gepaste oplossingen zullen leiden in het huwelijksleven:

Het eerste advies: Het serieus nemen van wat het geloof van ons vraagt en ons beveelt om zowel het uiterlijke als het innerlijke te moeten reinigen en zuiveren.
Vroomheid, godvrezendheid en zuiverheid van het hart en goede intenties hebben, moeten zich afspiegelen op ons gedrag en de omgang met elkaar. Het vormt het fundament voor een gelukkig leven.

Tweede advies: Het verwerpen van Kwaad vermoeden, argwaan hebben, wantrouwen, verdenking, negatief vooroordelen tussen de partners. Het zijn daden die verworpen moeten worden zowel door de man als de vrouw. Profeet vrede zij met hem zegt in dit onderwerp “ik vermaan jullie om kwaad te vermoeden over anderen”.
Het positief denken over de ander is de basis die de moslim als uitgangspunt moet hanteren in zijn relatie tot de ander en zeker in het huwelijksleven biedt dit het fundament voor het bouwen van een vertrouwensrelatie tussen de partners.

Derde advies: Elkaar bejegenen op respectvolle manier en zich fatsoenlijk gedragen tijdens het ontstaan van onenigheden of conflicten.
Geduld hebben en emoties beteugelen zoals dat gevraagd wordt van een vrome moslim die in Allah en zijn profeet gelooft. Dit zijn momenten waar de intensiteit van godvrezendheid en zuiverheid van partners werkelijk op de proef wordt gesteld.

Vierde advies: Het bewaren van rust en kalmte tijdens het voeren van de dialoog tussen de partners garandeert het bouwen van goede communicatiekanaal tussen de man en de vrouw. Het verheffen van stemmen naar elkaar toe levert geen bijdrage aan het oplossen van problemen maakt juist de situatie ernstiger.

Vijfde advies: Het niet nalatig zijn in de omgang met de toegewezen taken binnen het gezin. Iedere partner moet zich er goed bewust van zijn dat er naast rechten ook plichten zijn in de vorm van verantwoordelijkheid nemen binnen je gezin. Wees lief naar elkaar toe door je partner de ruimte en tijd te geven tot het corrigeren van de gemaakte fouten met wijsheid en zacht advies zoals Allah de verhevene dat van ons verwacht.

Zesde advies: De opvoeding van de kinderen is een taak waar beide partners gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Het maken van goede afspraken onderling en hoe invulling wordt gegeven aan de aanpak van de opvoeding van de kinderen schept duidelijkheid en inzicht voor beide partners waarop zij kunnen worden aangesproken binnen de gemaakte afspraken. Het veel met elkaar praten en communiceren vermindert de onderlinge onbegrip die aanleiding is voor het ontstaan van problemen.

Moge Allah onze gezinnen en gemeenschap zegenen en ons leiden naar het juiste pad der vrome dienaren Amien.