Word Lid!
Logo_Icim_Leiden
Navigatie

Vrijdagpreken

Het dodenrijk, Waarheid of illusie?

In de preek van vandaag staat al-barzakh, de Arabische term voor het dodenrijk centraal, en meer in het bijzonder, de tussenfase waarin de ziel zich na de dood bevindt in het graf, tot aan het moment waarop de ziel door de wederopstanding uit het graf zal worden opgewekt als het Uur, namelijk de Dag des Oordeels, aanbreekt.

Het Graf, de vergeten waarheid

In navolging van de reeks vrijdagpreken van de afgelopen weken over de reis van het aardse leven naar het hiernamaals, nemen we vandaag een belangrijk onderwerp in behandeling en dat is “het graf, de vergeten waarheid”.

Hoe als moslim in de praktijk te handelen, vóór en tijdens de dood

Deze reis is de reis van de afscheid en de beëindiging van de wereldse geneugten. Het einde van het vergankelijke leven en het begin van het eeuwige leven waarin al het heimelijke en het verborgene van de toerekeningsvatbare schepsel wordt ontbloot.

Edelmoedigheid

Beste gelovigen, over murû’ah, ofwel ridderlijkheid, edelmoedigheid en hoffelijkheid, één van de voortreffelijke karaktereigenschappen van de gelovige, en het onderwerp van de preek van vandaag.

Voorbeelden van ongeoorloofd gedrag

Het onderwerp van de preek richt zich op een belangrijk uitgangspunt van de goddelijke wetgeving, die de gelovigen gebiedt om de ander en zijn omgeving op geen enkele manier schade toe te brengen.

De voortreffelijkheden van de Vrijdag 2

De imam heeft vandaag een aantal zaken behandeld die niet horen bij het vrijdaggebed, maar die wel door sommigen onder ons gebezigd worden. Deze zaken zijn te verdelen in 2 categorieën.

De voortreffelijkheden van de Vrijdag 1

Vandaag staat het religieuze belang en de voortreffelijkheden van de vrijdag en het vrijdaggebed in de islam centraal. Er zijn talloze profetische overleveringen die de voortreffelijkheden en de verheven positie van de vrijdag bespreken.

Goed spreken

De vrome dienaar denkt eerst goed na over hetgeen waar hij het over wil hebben voordat hij zijn woorden uitlaat. Wanneer hij een mening wil uitlaten die tot het kwetsen van anderen leidt, dan is het wijs dat hij beter stil blijft.    

Dankbaarheid voor de Gunsten

De deugd van dankbaarheid is de sleutel tot het succes van de mens en is de aanleiding tot het vermeerderen van de gunsten en het daaraan gerelateerd geluk en succes.

An-Nefs

degene die zijn nafs reinigt, is degene die gehoorzaam is aan Allah de Verhevene door het goedna te stevenen en het slechte na te laten. Maar degene die zijn nafs verwaarloost, is degene die ongehoorzaam is ten op zich van Allah de Verhevene, en zich laat verleiden door het verrichten van verwerpelijke en verboden handelingen

Relaties tussen vrienden in de Islam

In de gotbah van vandaag gaan we dieper in op de relatie tussen vrienden onderling in de islam. Dit doen we aan de hand van een aantal voorwaarden waar een gezonde vriendschap aan dient te voldoen.

Voorbereiding op de maand Ramadan

De maand ramadan staat in de eerste plaats in het teken van het vasten, maar het is eveneens de maand waarin: het onderhouden van de gebeden, het lezen van de Koran, en het verrichten van smeekgebeden. 

Omgaan met goede daden & zonden

Het enige waarin wij verschillen van elkaar in onze relatie tot onze Heer en Schepper, Allah de Verhevene, is onze godsvrucht, onze godsvrees, onze taqwa.

Goedheid jegens de Ouders

Beste dienaren van Allah, Onze geweldige religie heeft de ouders een verheven status gegeven en een eervolle plek gegeven. De ouders zijn na Allah swt de belangrijkste die rechten hebben op jou.

Allah tevreden stellen

Het danken van Allah SWT voor zijn gunsten zou een logische reactie moeten zijn van ons, kijkend naar de vele gunsten waar Allah SWT ons gedurende ons leven mee overspoelt.

Orgaandonatie in de Islam

Het doneren van organen is een kwestie die telkens opnieuw vragen oproept bij moslims in met name westerse samenlevingen. De medisch-ethische overwegingen die vanuit religieus oogpunt ten grondslag liggen aan orgaandonatie zullen daarom in deze preek kort worden uiteengezet.

De gevaren van afgunst

Beste mensen, vandaag staan we stil bij een van de meest bijzondere verhalen die in de Koran vermeld staat. Een verhaal die vele wijsheden en leringen bevat waaruit wij tot op de dag van vandaag nog steeds vele leringen uit kunnen halen.

Dankbaarheid tonen voor de gunsten

Het onderwerp van vandaag staat in teken van dankbaarheid tonen voor de gunsten waarmee Allah swt ons heeft begunstigd.

De beste onder de mensen

Eén van de dingen die een ieder van ons probeert te realiseren, is een beter persoon worden. Dat komt omdat we weten dat een betere versie van onszelf, ons meer instaat zal stellen om succesvol te zijn in het leven.

Adviezen voor een gezond Gezinsleven

De preek van vandaag is derde preek in het verlengde van hetzelfde onderwerp over het gezin.

Verwoestende gedragingen binnen het Gezin

Beste gelovigen, de problemen die voor veel ellende zorgen binnen het gezin, zijn er in vele varianten. In de vorige vrijdagpreek hebben we kunnen constateren dat de oorzaak van de problemen binnen het gezin, het ontbreken van het geloof binnenshuis is en het tekort hebben aan vrees voor Allah swt.

Wat weerhoudt jou de moskee te bezoeken

Het onderhouden van het gebed in de moskee is een teken van leiding door Allah SWT, is een teken van imaan, van geloof, is een teken dat je je bevindt op het pad van Allah SWT.

Het belang van de Zakaat

Het onderwerp van deze preek betreft “het belang van de zakat in de islam”, die behoort tot één van de vijf zuilen van de islam.

Beproevingen

Tegenslagen en beproeving zijn eenmaal onderdeel het menselijke leven, die zelfs de boodschappers en profeten hebben ondervonden.

Gedragscode van het vrijdaggebed

De imam opent zijn preek met een vers uit de koran die ons verduidelijkt wat de waarde is van het vrijdaggebed.

Dankbaarheid

Over het belang van dankbaarheid, het onderwerp van de preek van vandaag, zegt Allah de Verhevene in de Eerbiedwaardig Koran: “…En vergeet niet elkaars goede eigenschappen. Voorwaar, Allah is Alziende over wat jullie doen” (Koran 2:283). Het tonen van dankbaarheid betreft een deugd die de mens tot de hogere gradaties van moraliteit verheft.

De rechten van de mens na zijn dood

Ieder mens op deze aarde; ongeacht zijn levensbeschouwelijke overtuiging gelooft er heilig in dat de dood een absolute zekerheid is die hem vroeg of laat zal grijpen. Het is een teken, een bewijs, een Aya van de Heersschapij van de Schepper over Zijn schepselen.

Optimisme

Eenieder van ons kent wel het gevoel van wanhoop en uitzichtloosheid. Het is een geestestoestand die in het algemeen intreedt als men van het ene ogenblik op het andere met een zware lichamelijke of geestelijke tegenslag of trauma wordt geconfronteerd.

Benut de dag van Arafah

De profeet vzmh heeft gezegd: “Met het vasten op de dag van Arafah hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar en het komende jaar.” Ongetwijfeld wil iedereen vergeven worden voor de zonden van het voorgaande jaar, laat staan die van het komende jaar.

Het schoolseizoen is weer geopend

De moslimgeleerden hebben nuttige kennis in twee categorieën onderverdeeld. Ten eerste, kennis met betrekking tot de ziel, en ten tweede, kennis met betrekking tot het lichaam.

De gunsten van de Hadj (Bedevaart)

De Hadj is de vijfde pilaar onder de pilaren van de islam die Allah aan ons geeft opgelegd deze te verrichten; mits wij hiertoe in staat zijn. In deze reis zitten vele voortreffelijkheden voor degenen die oprecht hieraan deelnemen. Het zuivert de harten, geeft voldoening, wist de zonden en brengt de gelovigen in barmhartigheid en genade bij elkaar.

Het islamitische huwelijk en de voorwaarden ervan

Het huwelijk wordt binnen alle vier soennitische rechtsscholen als enige wettige relatie aangewezen tussen een man en een vrouw. Zo hebben de klassieke moslimjuristen binnen de Malikitische rechtsschool het huwelijk gedefinieerd als een plechtige overeenkomst voor onbepaalde tijd tussen man en vrouw, met als voornaamste doel het stichting van een gezin onder toezicht van beide echtgenoten.

Bewust zijn dat je voor Allah komt te staan

De voorstelling van de mens wanneer hij straks voor Allah swt staat om verantwoording af te leggen aan Allah omtrent al het grote en al het kleine aan daden wat hij verricht heeft, zou de mens er toe aan moeten zetten zijn best te doen om zoveel mogelijk in de goede daden te vermeerderen.

Spreek met goede woorden

Één van de kenmerken van het gedrag van de Profeet saw was dat als hij sprak het altijd iets goeds was. Het spreken van goede woorden is door Allah SWT zelf begonnen door de Koran te doen neerdalen als het beste Woord.

De wijze adviezen van Loeqman aan zijn zoon.

Allah swt zegt: En (gedenk) toen Loeqman tegen zijn zoon zei, terwijl hij hem vermaande: “O mijn zoon”, ken Allah geen deelgenoten toe. Voorwaar, veelgodendom is zeker een geweldig onrecht.” [31:13]

Israa’ en Mi’raaj

De hardheid van zijn tegenstanders op aarde werd ingeruild door de gastvrijheid van de bewoners van de hemelen. Zijn pijn en verdriet verdwenen en zijn status werd verheven. De profeet SAW ontmoette de profeten Adam, Idris, Yousuf, Yahia, Musa, Isa en Ibrahim AS. Profeten en boodschappers die onze geliefde profeet zijn voorgegaan in het oproepen tot het pad van Allah. Allen zijn naar de aarde gestuurd om op te roepen tot het leven naar de motto van ‘laa ilaha illa Allah!’.

Ihtisaab

Vandaag staat de preek in teken van Ihtisaab. Oftewel het opzoek gaan naar zegeningen door een goede daad te verrichten of het vermijden van zonden en de beloningen hiervan geheel aan Allah swt over te laten. Elke daad die je verricht of een moeilijkheid wat jou overkomt, ga je tegemoet met de intentie dat Allah swt jou of voor de goede daad zal belonen of zal belonen voor het geduld en de volharding die je toont.

De Juridische status van abortus in de Islam 2

De preek van vorige week vrijdag stond in het teken van abortus binnen de islam. Hierbij is de context van dit maatschappelijk probleem geschetst. Er zijn verschillende redenen uit de praktijk besproken, die ertoe leiden dat sommigen binnen de moslimgemeenschap de zwangerschap voortijdig wensen beëindigen, waaronder:

De Juridische status van abortus in de Islam 1

De preek van vandaag staat in het kader van een complex vraagstuk, dat niet alleen een groot probleem vormt voor individuen zelf, maar ook de samenleving als geheel. Als gevolg van onwetendheid en gemakzucht binnen de religie, wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de imam, terwijl de islamitische teksten en geleerden ten aanzien van dit vraagstuk een duidelijk standpunt laten zien. Het onderwerp van vandaag betreft de juridische status van abortus binnen de islam.

Haast je naar het goede

Elke vriendelijk woord is liefdadigheid. Hulp bieden van iemand aan zijn broeder is liefdadigheid. Een slok water aan iemand bieden is liefdadigheid. Het verwijderen van iets schadelijks uit de weg is liefdadigheid.

Standvastigheid in het geloof

Deze verzen laten ons duidelijk zien dat een gelovige niet ontkomt aan beproevingen en tegenslagen. Hoe meer een gelovige zich op het pad van Allah swt bevindt, hoe groter en moeilijker de beproevingen zijn.

Het doden van een onschuldige ziel

Het van een ziel is een extreme daad tov de mens, en een groot onrecht voor zowel de dader als het slachtoffer. En het is een groot verderf op aarde. Dit is een verderf dat alle facetten binnen een samenleving raakt, infecteert en vernietigt. Zowel de omgeving van de dader als de omgeving van het slachtoffer zullen hier vooral de dupe van worden.

Hoe maken wij onze moskeeën veilig?

Deze vrijdagpreek positioneert zich in deze context, en dient als herinnering aan de verplichtingen ten aanzien van het huis van Allah, die iedere moslim dient te kennen en te respecteren. Voor ons, als religieuze minderheid te midden van Europese samenlevingen, is het ook van belang, dat wij weten hoe wij onze moskeeën veilig kunnen maken?

Geduld (As-Sabr)

En men zal niet geduldig en volhardend kunnen zijn behalve wanneer er zich oprechte liefde voor Allah swt in het hart bevindt. “En Allah houdt van de geduldigen” [3:46]

Het verhaal van Moesa en al-Khidr: deel 2 (aanleiding en achtergrond)

Vorige week hebben wij aandacht besteed aan de aanleiding en achtergrond van het verhaal van Moesa en Khidr (vrede zij met hen beide). Deze week zullen we stil staan bij het belang en de lessen die we uit dit verhaal kunnen leren.

Het verhaal van Moesa en al-Khidr: deel 1 (aanleiding en achtergrond)

In de komende twee vrijdagpreken zal aandacht besteed worden aan het verhaal van Moesa en Khidr (vrede zij met hen beide).

De verruimde borst

Het verruimen van de borst en het geruststellen van het hart zijn een van de meest voortreffelijke en kostbare doelstellingen van de mens. Ieder mens streeft deze doelstellingen na.

De dood en de verschikkingen van de Opstanding

Het leven is verbonden met de dood en iedere ziel zal de dood ondergaan. Gisteren hebben wij weer vernomen dat er iemand uit onze gemeenschap is heengegaan.

Goede omgangsvormen met anderen

Ibn alqasim, een student van Imam Malik heeft gezegd:

“Ik heb imam Malik twintig jaar vergezeld. Ik heb er 18 jaar over gedaan om goed gedrag van hem te leren en ik heb er twee jaar over gedaan om zijn kennis van hem te leren”

De rechten van kinderen ten aanzien van hun ouders

Alle lof aan Allah, die ons heeft begenadigd met de gunst van het hebben van kinderen. Zij zijn de mannen en vrouwen van de toekomst, de vruchten van onze harten.

Mohammedﷺ als barmhartigheid naar de werelden gestuurd

“En Wij hebben jou (oh Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.” (21: 107).

Bereid je voor op de dood

Wat is het antwoord als wij nu onszelf afvragen, ben ik klaar voor de dood? Wat is dan het antwoord?

Rechtvaardigheid ten aanzien van kinderen

Zij zijn de mannen en vrouwen van de toekomst, de vruchten van onze harten. De liefde voor hen zit diepgeworteld in onze ziel.

Benut je tijd

Allah SWT heeft het belang van tijd in meerdere verzen benadrukt in de Koran door in verschillende soera’s te zweren bij de tijd zelf.

Belofte nakomen is van het goede gedrag

Islam is een levenswijze die jou als moslim aanspoort tot het goede en waarschuwt voor het slechte. Het is een religie waarin het aanbidden van God in twee vormen is gesplitst.

De Koran als prioriteit

Beste gelovigen, wij moeten oppassen dat wij niet behoren tot de mensen waarover onze profeetﷺ in dit vers klaagt bij Allah SWT dat zij de Koran verlaten hebben.

Altruïsme (Onbaatzuchtigheid)

Een eigenschap waarbij jij jezelf wegcijfert voor een ander. Altruïsme (i’thar), de voorkeur aan anderen geven boven jezelf bij het verrichten van goede daden.

Help de vluchtelingen

En daarom beste gelovigen is de boodschap van onze imam vandaag; wees voor de vluchtelingen net zoals de Ansaar waren toen de Muhajireen naar hen vluchtten.

De juiste opvoeding

Echter vergeten vele ouders zich zorgen te maken hoe het kind zich religieus gezien zich zal redden in dit wereldse vorens hij het hiernamaals treft.

Het gezamenlijk gebed

De positie van het gezamenlijke gebed heeft bij Allah swt een enorme positie en heeft ons opgedragen daarvoor gebedshuizen te bouwen.

Het gebed (Salat)

“Het gebed is de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven” (4:103).

De dag van Arafah

De dag waarop de reine pelgrims de berg Arafah bestijgen terwijl zij Allah smeken en gedenken; de Dag van Arafah.

De eerste tien dagen van Dhul Hijja

De Profeetﷺ zei: “De beste dagen in deze dunia (wereldse leven) zijn de tien dagen”.

As-Sitr (Het bedekken van de zonden)

Allah houdt van schaamte en Hij houdt ervan om de fouten van mensen te bedekken.

Het uitstellen van de Hadj

Jaarlijks verrichten miljoenen moslims de Hadj, moslims uit alle uithoeken van de wereld, van verschillende kleuren en rassen, klein en groot.

Voorkom scheiding door goede omgangsvormen

Laten we kijken hoe de profeet ﷺ  was tegen zijn vrouwen en zijn gezin. Hij ﷺ had de beste <strongomgangsvormen die je je maar kunt voorstellen. Hij was altijd vriendelijk tegen hen, hij speelde met hen en gaf ze voldoende aandacht.

De laatste tien dagen van de Ramadan

Hij ﷺwas gewoon om als de laatste tien nachten aanbraken, zijn vrouwen wakker te maken zodat ook zij deze gezegende nachten in aanbidding door brachten.

De Gunsten van Ramadan

Beste gelovigen, de waarde van het vasten is immens. De vastenden hebben bij Allah. Een verheven status en beloont hen met een eigen poort in het Paradijs.

Welkom Ramadan

Volgende week is het weer zover. De heilige maand Ramadan is dan weer onder ons en wij zouden Allah dankbaar moeten zijn dat wij behoren tot diegene die weer de kans zullen krijgen insha allah om van deze maand te mogen profiteren.

Toestemming vragen

Dit fenomeen is, het elkaar geven van toestemming of goedkeuring tot bepaalde persoonlijke zaken.

Sitr (Bedekken van de zonden)

Ieder lid van mijn natie zal vergeven worden, behalve degenen die hun zondes openbaar maken.

Isra’ en Mi’raj

De profeet ﷺ werd op de nacht van Israa en Miraaj bezocht door de engel Jibriel A.S met het verzoek om met hem mee te gaan.

De oprechte vriendschap

Als we even stil staan bij de vriendschap tussen de profeet ﷺ en zijn metgezel Abubakr As-Siddiq, dan kunnen we snel concluderen dat er geen betere vriendschap bestaat dan de vriendschap tussen deze twee.

Dienaren van de Meest Barmhartige. Deel 12

Voor elke vader of moeder is er geen grotere geluk dan het geluk van hun eigen kinderen. En degenen die zeggen: “Onze Heer schenk ons van onze echtgenotes en ons nageslacht een verkoeling voor de ogen en maak ons tot leiders van de godsvruchtigen”.(25:74)

Dienaren van de Meest Barmhartige. Deel 11

Wanneer we onze harten werkelijk zullen laten luisteren naar de woorden van Allah swt dan zal onze relatie met hem versterkt worden, we zullen Hem gehoorzamen in wat hij ons beveelt en alle daden mijden waar hij ons voor waarschuwt.

Dienaren van de Meest Barmhartige. Deel 10

Met de gunst van Allah SWT zijn wij inmiddels beland in deel 10 van de reeks vrijdagpreken over de dienaren van de Meest Barmhartige. “En degene die geen valsheid bijwonen…” [25:72].

Dienaren van de Meest Barmhartige. Deel 9

Deze preek staat in teken van berouw nadat er zonden zijn gepleegd zoals zina (ontucht).

Dienaren van de Meest Barmhartige. Deel 8

 Vandaag zullen wij nog verder inzoomen op deze verderfelijke ziekte (zina) die funest is voor een samenleving.

Dienaren van de Meest Barmhartige. Deel 7

De preek van vandaag staat in teken van Surat Al-Foerqaan (de Onderscheider) en zullen inzoomen op de voortreffelijkheden van deze surah die een oceaan aan leringen bevat. “En degenen die geen andere god naast Allah aanroepen, noch de ziel doden die Allah verboden heeft, behalve rechtmatig, noch ontucht plegen.”.

Dienaren van de Meest Barmhartige. Deel 6

De preek van vandaag staat in teken van Surat Al-Foerqaan (de Onderscheider) en zullen inzoomen op de voortreffelijkheden van deze surah die een oceaan aan leringen bevat. … en diegene die geen ziel doden die Allah verboden heeft, behalve rechtmatig…”.

Dienaren van de Meest Barmhartige. Deel 5

De preek van vandaag staat in teken van Surat Al-Foerqaan (de Onderscheider) en zullen inzoomen op de voortreffelijkheden van deze surah die een oceaan aan leringen bevat. “En degenen die naast Allah geen andere god naast Allah aanroepen”.

Dienaren van de Meest Barmhartige. Deel 4

De preek van vandaag staat in teken van Surat Al-Foerqaan (de Onderscheider) en zullen inzoomen op de voortreffelijkheden van deze surah die een oceaan aan leringen bevat. “En degenen die, wanneer zij besteden, niet overdrijven en niet gierig zijn, maar het midden daartussen houden”.

Dienaren van de Meest Barmhartige. Deel 3

De preek van vandaag staat in teken van Surat Al-Foerqaan (de Onderscheider) en zullen inzoomen op de voortreffelijkheden van deze surah die een oceaan aan leringen bevat. “Degenen die smeken om de straf van de hel te ontkomen en de straf van Allah vrezen”.

Dienaren van de Meest Barmhartige. Deel 2

De preek van vandaag staat in teken vanSurat Al-Foerqaan (de Onderscheider) en zullen inzoomen op de voortreffelijkheden van deze surah die een oceaan aan leringen bevat. “En degenen die de nacht neerknielend en staand voor hun Heer doorbrengen”.

Dienaren van de Meest Barmhartige. Deel 1

De preek van vandaag staat in teken van Surat Al-Foerqaan (de Onderscheider) en zullen inzoomen op de voortreffelijkheden van deze surah die een oceaan aan leringen bevat. “Mensen die nederig op aarde lopen. En als de onwetenden hen aanspreken zeggen zij: “Salaam”.

Het Intellect in de aanbidding van de Schepper

Dit vers en alle verzen uit de Koran en alle overleveringen uit de soennah van onze geliefde profeet ﷺ zijn naar de gehele mensheid gericht, omdat de mens begunstigd is met het verstand.

Beschaamdheid en geloof zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

De profeet  صلى الله عليه وسلم  heeft de beschaamdheid zo hoog in het vaandel staan dat hij  صلى الله عليه وسلم   het tot een onderdeel heeft gemaakt waardoor de beschaamdheid en geloof onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

Terreur is niet van de islam

Nu zien wij dat onze moskeeën door extremisten uit de eigen gelederen worden misbruikt om hun verderfelijke ideeën te verspreiden, niet beseffende dat zij de islam en het huis van Allah erge schade toekennen.

Het belang van de Arabische taal

adv de Arabische taal heeft de Koran de mens in staat gesteld zijn denkvermogen en intellect verder te ontwikkelen en zo een brug te slaan tussen het verstand en ditzelfde verstand aan te zetten tot handelen.

De Profetische geboorte (Mawlid)

De dag dat Allah SWT de mensheid heeft begunstigd met de geboorte van onze geliefde profeet Mohammed .

Voldoening

Het leven in de huidige samenleving bestaat uit het wedijveren met elkaar om wie het meeste verdient, wie het hoogste bouwt, wie het nieuwste rijdt en wie het mooiste trouwt.

De balans tussen lichaam en geest

De Koran leert ons hoe breekbaar onze mentale balans kan zijn bij verschillende situaties in het leven van een mens. Ieder mens heeft te maken met blije, vrolijke en positive ervaringen in zijn leven.

De Voortreffelijkheden in het bezoeken van de zieken

Het is een realiteit dat wij het liefst alleen met onszelf bezighouden. dat wij het te druk hebben met onze eigen dingen, dat we geen tijd hebben de zieken te bezoeken, dat we geen zin hebben anderen te condoleren, dat we mensen met problemen liever vermijden want dat is een last.

Het gevaar van social media

Daarmee komen we op het onderwerp van vandaag: het gebruik van de smartphone en het gebruik van social media en dan met name facebook en whatsapp.

Positie van Masjid al-Aqsa in de Islam

Van de deugden van al-Aqsa moskee is dat het de vertrekplaats was waar de boodschapper omhoog werd gestegen naar de hemel.

Fajr

Een zaak waarin wij zwaar tekort schieten en waaruit vele problemen voortkomen is het niet respecteren van de dagelijkse gebeden en in het bijzonder salaat el fajr.

Dialoog binnen het gezin

De mens is in beginsel een sociaal wezen en houdt daarom van sociale contacten en conversaties, discussies en dialogen te voeren met anderen.

De complete gelovige

Iemand die de wetten van Allah swt niet naleeft en het voorbeeld van de profeetﷺ niet in acht neemt, bezit zwak imaan.

Tijd goed benutten

Een praktiserende moslim dient hier te beseffen dat elke minuut van de dag die opgevolgd wordt door een nacht er één minder is in zijn leven die nooit meer terugkomt tot op de dag des Oordeels.

Nasiehah

De religie is ”. Wij vroegen, ten opzichte van wie? Hij zei: “Ten opzichte van Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de mosllims en de moslims in het algemeen.

Plichten jegens Allah en anderen

Een van de eigenschappen waar de profeet ﷺ uitmuntend in was en waarin niemand hem kon nastreven is het nakomen van zijn plichten tegenover iedereen aan wie hij een plicht of een belofte verschuldigd was.

Arafah

De profeet saw zei: “Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Hellevuur bevrijdt dan op de dag van Arafa. Hij komt nabij en prijst hen bij de engelen, zeggende: “Wat verlangen deze (mensen)?”

Het vergaren van kennis

Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang verheffen. [58:11]

Het verbreken van de beloften

Wanneer iemand zich aan zijn beloften houdt en trouw is aan zijn afspraken met moslims en niet moslims, dan zegt dit veel over de persoon.

Liegen

Dikwijls liegen we om ons beter voor te doen dan we werkelijk zijn, status of in het ergste geval schade berokkenen aan anderen

Taqwa

Was onze vasten slechts het lijden van honger en dorst? Of was onze vasten vruchtbaar en kunnen we de vruchten van de tuinen der taqwa plukken?

Afscheid Ramadan

Hij heeft de waarde van de maand ramadan niet geproefd noch gekend, zij hebben enkel zichzelf voor de gek gehouden.

De Hijab

Dit vers over de hijab is behalve aan de vrouwen van de profeet saw ook aan jou gericht geliefde zuster.

Vasten tijdens het reizen

Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten, maar wie ziek is of op reis dan is er een aantal dagen om de vasten in te halen.

Allen kinderen van Adam

O’ mensheid Wij hebben jullie geschapen uit man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leren kennen.

Vrees Allah

En weet beste dienaar van Allah dat een vrome persoon altijd momenten in zijn leven prikt waarin hij zichzelf analyseert en kritisch naar zichzelf kijkt.

Analyseer je hart

Het is voor iedere gelovige een plicht zijn of haar hart af en toe te inspecteren op Imaan. Want de imaan neemt toe en neem af en kan soms geheel verdwijnen.

Contact ons

Wil je ons een vraag stellen of iets melden? Stuur ons gerust een email via het contactformulier. Bel je liever? Bel dan naar 071-5210022