Word Lid!
Logo_Icim_Leiden
Navigatie

Voorbereiding op de maand Ramadan

Deel met je vrienden! Facebook Twitter google

Islamitisch Centrum Imam Malik | 11 mei 2018

Ter voorbereiding op de heilige maand ramadan

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammad (saw), zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels


 

Beste gelovigen, het zal jullie allen vast niet ontgaan zijn dat de maand ramadan in minder dan een week van start zal gaan. De heilige vastenmaand is de meeste gezegende maand van het jaar, waarin iedere moslim en moslima overal ter wereld die in staat van gezondheid en welzijn verkeert, de kans krijgt om zich volledig te storten op het gehoorzamen van Allah de Verhevene. De maand ramadan staat in de eerste plaats in het teken van het vasten, maar het is eveneens de maand waarin: het onderhouden van de gebeden, het lezen van de Koran, en het verrichten van smeekgebeden, alsook vrijgevigheid, liefdadigheid, saamhorigheid, vergeving, reflectie, en berouw van de mens centraal staat.

Het onderwerp van de preek van vandaag heeft dan ook betrekking op het treffen van de adequate voorbereidingen om dedoelstellingen van de heilige maand ramadan optimaal te kunnen te realiseren. Zo heeft Allah de Verhevene in de Eerbiedwaardige Koran geopenbaard: “Voorwaar, degenen die het Boek van Allah reciteren en het gebed onderhouden en van datgene wat Wij hen hebben voorzien uitgeven, in het verborgene en het openlijke, hopende op een handel die geen verlies zal geven. Opdat Hij hun de volle Beloning moge geven en voor hen zal toevoegen van Zijn gunst. Voorwaar, Hij is Vergevensgezind, meest Waarderend.”(Koran 35:29).

Om de maand ramadan optimaal te kunnen benutten, heeft de imam ter voorbereiding een tiental tips op een rijtje gezet, te beginnen bij het respecteren van de tijd. Allah de Verhevene heeft sommige tijden begunstigd boven de andere. Zo zijn sommige maanden, dagen en nachten beter dan anderen. Hierin worden beloningen vele malen vermeerderd door de Genade van Allah voor Zijn dienaren. Men dient zich goed te realiseren dat allemomenten gedurende de dag en de nacht tijdens de ramadan van onschatbare waarde zijn. Het behoort dan ook tot de karaktereigenschappen van de gelovige dat hij meer inzet toont in de ramadan dan in de overige maanden van het jaar. Zo zijn de laatste tien nachten van ramadan beter dan alle andere, vanwege de aanwezigheid van een nacht die waardevoller is dan duizend maanden.

De maand ramadan is geen maand van passiviteit en luidheid, maar een maand van activiteit, inspiratie en het leveren van grote inspanningen. Zo is er overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (saw) de preekstoel besteeg en zei:

Amien, Amien, Amien.” Er werd tegen hem gezegd:“O Boodschapper van Allah, waarom deed u dat?” Hij (saw) zei: “Djibriel zei tegen mij: “Moge Allah de neus in het stof doen wrijven van degene die de Ramadan meemaakt en zijn zondes niet vergeven zijn.” En ik zei: “Amien.” Toen zei hij: “Moge Allah de neus in het stof doen wrijven van degene die zijn ouders oud ziet worden – één van hen of beiden – maar het Paradijs niet binnentreedt.” En ik zei: “Amien.” Toen zei hij: “Moge Allah de neus in het stof doen wrijven van degene in wiens aanwezigheid jij genoemd wordt en hij geen zegeningen voor jou vraagt.” En ik zei: “Amien.”

Het nuttigen van de maaltijd in de ochtend (de suhoor) voordat men met het vasten start, is een zeer prijzenswaardige handeling in de islam. Allah en Zijn Engelen prijzen namelijk degenen die suhoor nuttigen. Zo is overgeleverd dat de profeet (saw) zei: “Suhoor is een gezegende maaltijd, laat het niet na. Drink tenminste een slok water, want waarlijk, Allah en Zijn engelen prijzen degene die suhur nuttigt.”

Het gezamenlijk verrichten van de voorgeschreven gebeden in de moskee verdient voorkeur. Dit geldt zeker tijdens de ramadan, waarin ook het vrijwillige nachtgebed (tarawieh) sterk is aanbevolen. Zo heeft de Profeet (saw) gezegd: “Wanneer een persoon samen met de imam het nachtgebed bidt totdat hij (de imam) het beëindigd, voor hem zal de beloning van een hele nacht bidden worden opgeschreven.”

Naast het verrichten van de gebeden, behoren het bijwonen van religieuze lessen en inspirerende lezingen, het geven van liefdadigheid, en het lezen van de Eerbiedwaardig Koran tot de belangrijke bezigheden tijdens de ramadan. In een authentieke traditie is overgeleverd dat de Profeet (saw) het vrijgevigste was van de mensen, en hij was het vrijgevigst tijdens de maand Ramadan. Djibriel bezocht hem iedere nacht van de Ramadan tot aan het einde van de maand. De Profeet (saw) had de gewoonte om dan de Koran aan Djibriel voor te dragen.

Een andere handeling die hoog staat aangeschreven is het verbreken van het vasten van een vastende persoon. Zo is overgeleverd dat: “Degene die een vastende voedt met hetgeen waarmee hij zelf zijn vasten verbreekt, krijgt een beloning die gelijk is aan hem (degene van wie hij het vasten verbreekt), zonder dat de beloning van de vastende persoon enigszins verminderd wordt.”

De omgang met anderen dient tijdens de ramadan op een respectvolle manier plaats te vinden. Zo is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (saw) zei: Allah heeft gezegd dat alle daden van de zoon van Adam voor hem zijn behalve het vasten, want dit is voor Mij en Ik zal dit belonen. Vasten is als een schild(of bescherming) en als iemand van jullie een dag vast, laat hij dan niet onfatsoenlijk praten of ruzie maken, en als iemand hem beledigt of met hem wil vechten laat hem dan zeggen: ‘Ik vast, ik vast

Tot slot, het versterken van het geloof tijdens de ramadan bereikt men niet alleen door middel van de onthouding van voedsel en drinken, maar ook door het vermeerderen van daden van aanbidding, waaronder het verrichten van smeekbeden (dua). Zo heeft Allah de Verhevene geopenbaard: “En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) over Mij vragen, zeg dan: “Voorwaar, Ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbeden van de smekende wanneer hij Mij aanroept” (Koran 2:186). Niets is eervoller bij Allah dan de smeekbede. Daarom vragen wij Allah de Verhevene om ons te allen voorbeeldig te laten gedragen en de daden te verrichten die ons nader tot Hem brengen, zodat wij de maand Ramadan op de juiste manier verwelkomen. Amien!

Contact ons

Wil je ons een vraag stellen of iets melden? Stuur ons gerust een email via het contactformulier. Bel je liever? Bel dan naar 071-5210022