In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammad (saw), zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels.

Beste gelovigen, vandaag staan we stil bij een ziekelijke eigenschap waarvan de vromen zich van distantieren. Een eigenschap die zich bevindt in het hart en lichaam van een persoon en vaak de rode draad is in iemands leven. Een gif die iemands’ tijd vernietigt. Zonder dat hij het beseft verstrijken de jaren van zijn leven. Het houdt hem constant bezig met allerlei zaken behalve de zaken en daden die te maken hebben met het hiernamaals. Het laat hem vergeten te werken voor zijn hiernamaals. Deze ziekte broeders en zusters, is het vastklampen aan wereldse ambities en de obsessie wereldse doelen te behalen en blind te zijn voor de doelen van het Hiernamaals. Velen zijn ten onder gegaan aan deze zieke eigenschap. Verknocht aan wereldse doelen zonder maar iets voorbereid te hebben voor het Hiernamaals.

Om deze zieke eigenschap beter te begrijpen, heeft de imam ons een aantal voorbeelden gegeven die hiermee te maken hebben. 

  • Obsessief wereldse doelen willen behalen en tegelijkertijd het vergeten van het hiernamaals. 
  • Jezelf wijs maken dat je een lang leven voor je hebt en dat tussen jouw en jouw dood een grote afstand ligt. 
  • Het idee hebben dat je het eeuwige leven hebt hier op aarde en niet denkt aan jouw hiernamaals.
  • Het zodanig omgaan met wereldse zaken dat het jouw religie en jouw relatie met Allah swt doet vergeten. Het leidt jou volledig af van het tonen van berouw en bezig te zijn met jouw Hiernmaals. Het laat jou niet bezig zijn met het voorbereiden van wat er straks op jou te wachten staat. Het maakt jou onachtzaam tov jouw heer en jouw religie.

 

Maar wat betreft het hebben van wereldse ambities zonder het uit het oog verliezen van ambities van het Hiernamaals, dit is een goede zaak. Het is voor de gelovige van groot belang hierin de juiste balans te vinden. Dit is ook wat Allah en Zijn Boodschapper ons aansporen te doen. Zo heeft Allah swt ons op aarde gezet om als eerste Hem te aanbidden en daarbij ook onze verantwoordelijkheid te dragen om onszelf in onze behoeften te voorzien en te genieten van datgene wat Allah swt ons heeft voorgeschreven en toegestaan. Zo heeft Allah ons bijv ook toegestaan te trouwen en nakomelingen te nemen, geld te verdienen en goed te leven maar dat betekent niet dat wij niet hard moeten werken voor het Hiernamaals. In surat Al-Qasas zegt Allah swt: En streef met datgene wat Allah jou heeft gegeven naar het Huis van het Hiernamaals, en vergeet jouw aandeel niet in deze wereld. En doe goed, zoals ook Allah goed voor jou is geweest. En streef er niet naar om verderf op aarde te zaaien, waarlijk Allah houdt niet van verderfzaaiers. [Al-Qasas:77]

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie opstaat terwijlzijn enige zorg de wereld is, Allah zal zijn zaken verbrokkelen en armoede voor zijn ogen plaatsen en hij zal niets van deze wereld verwerven, behalve dat wat hem voorbeschikt is. En wie opstaat en zijn intentie het Hiernamaals is, Allah zal zijn zaken voor hem rechtzetten en de rijkdom in zijn hart plaatsen en het wereldse zal onderworpen tot hem komen.”

 

Dit geeft heel helder en duidelijk aan dat wij zowel voor het wereldse als voor het hiernamaals zeer productief moeten zijn en moeten streven naar het beste van beide werelden. Het is voor de gelovige essentieel het onderscheid te maken tussen de doelen en de middelen. Allah heeft ons met vele gunsten begunstigd en vraagt ons hier iets goeds mee te doen. Het is dus niet fout wereldse doelen te hebben, het wordt pas fout wanneer deze wereldse doelen je in de weg staan de weg van Allah swt te bewandelen. Wanneer jouw streven je afhoudt van het gedenken van de dood en jouw verblijf in het Hiernamaals. En dit is datgene waar Allah swt ons voor Wilt behoeden. Hij swt zegt: En jullie zullen hen onder de mensen aantreffen als het meest begerig naar het leven, en zelfs begeriger dan degenen die deelgenoten (aan Allah) toekennen. Eenieder van hen zou wensen dat hij een leven van duizend jaar kan vervolmaken. Maar het vervolmaken zal hem niet weghouden van de bestraffing. En Allah is Alziend over wat zij doen. [Al-Baqarah:96] Het succes beste gelovigen zit niet in de duur van je Leven maar in de oprechtheid van de daden.

 

Het verbazingwekkende is wanneer het gaat om mensen die naarmate zij ouder worden hun streven naar wereldse zaken ook groter en sterker worden. Personen die voorbij de 70, 80 of 90 jaar zijn en nog steeds vastklampen aan bepaalde wereldse streven. Hun liefde voor het wereldse is dan nog steeds sterk aanwezig. Zij verwachten nog een lang leven te leiden en verafschuwen de dood. Als dit de toestand is van iemand die de ouderdom heeft bereikt, wat valt er dan te zeggen over de jongeren. De vele jongeren die een enorme liefde hebben voor het wereldse en in grote onachtzaamheid verkeren zonder enig besef van wat er komen gaat of zich druk te maken over het Hiernamaals. Jongeren die denken dat de dood een ver van m’n bed show is terwijl de dood constant loert, ja ook bij de jongeren. Vastklampen aan wereldse streven en ambities komen van de shaytaan en zijn listige influisteringen. Hij maakt voor jou alles mooier dan het is zolang jij de weg van Allah swt maar niet ziet. Kijk om je heen en zie hoeveel mensen in de val van de shaytaan zijn getrapt en hun leven is gekeerd tot een grauw leven met veel wanhoop en stress doordat zij zich hebben afgewend van hun Heer en Zijn Boodschapper. Allah swt zegt: Waarlijk, degenen die de Waarheid hun rug toekeren nadat de Leiding voor hen duidelijk is geworden, de satan heeft het schoonschrijnend voor hen gemaakt, en hij gaf hen valse hoop. [Mohammed:25]

 

Beste gelovigen, het tegenovergestelde van wereldse ambities en streven, zijn wereldse ambities en streven op korte termijn en streven die jou niet weerhouden te werken voor het Hiernamaals. Streven en ambities die er voor zullen zorgen dat je zowel het wereldse succes behaalt als het succes in het Hiernamaals. De gelovige die altijd voor ogen houdt dat de dood ieder moment kan aantreden en dat het wereldse leven voor korte duur is en het Hiernamaals het eeuwige leven zal zijn. De profeet heet ons geadviseerd het wereldse als een reiziger te beleven. Een reiziger die zich niet vastklampt aan een locatie omdat dat niet zijn verblijfplaats is en verder zal moeten gaan naar zijn eindbestemming. 

Tot slot vraag ik Allah swt onze harten te verschonen van deze ziekte en ons in staat te stellen te werken en te streven naar het succes van het Hiernamaals. Ameen.