In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle


Beste gelovigen,

Een van de grote gunsten van Allah SWT tegenover zijn dienaren, die velen van ons verwaarlozen, is de standvastigheid en stabiliteit van de aarde. Allah SWT zegt in surat Ghaafir: “Allah is Degene Die voor jullie de aarde tot een stevige plaats heeft gemaakt en de hemel tot een gewelf. ‘’

 

Allah SWT beproeft Zijn dienaren met aardbevingen, vulkanenuitbarstingen en andere natuurrampen, om hen te herinneren aan de gunst van de standvastigheid en stabiliteit van de aarde en de vele profijten die de mensheid hierdoor geniet. Allah SWT zegt in surat An naba: “Hebben Wij de aarde niet als een uitgespreide plaats gemaakt? En de bergen als pinnen?”

 

Een van de kleine tekenen van de dag des oordeels is de overvloed aan aardbevingen. De boodschapper van Allah, SAW zei hierover; “Het uur zal niet plaatsvinden tot kennis zal worden opgeheven, aardbevingen toenemen, de tijd sneller gaat, beproevingen vermeerderen, er veel wordt vermoord en er een overvloed aan geld is” Overgeleverd door al bukhari.

 

Deze aardse bevingen herinneren ons aan de Dag der Opstanding en de verschrikkingen van het hiernamaals. Allah SWT zegt in surat al Hajj: ‘’O mensheid! Vrees jullie Heer en wees Hem plichtsgetrouw! Waarlijk, de aardbeving van het Uur is iets vreselijks. Op die Dag zullen jullie het zien; ieder zogende moeder zal haar baby vergeten en iedere zwangere vrouw zal haar vrucht laten vallen. En jullie zullen de mensheid zien alsof zij in een dronken toestand verkeert, toch zullen zij niet dronken zijn,” maar zwaar zal de bestraffing van Allah zijn.’’

 

Aardbevingen hebben oorzaken en wijsheden. Er is geen tegenstrijdigheid tussen de oorzaken en de wijsheden. Het is belangrijk om deze twee zaken niet met elkaar te verwarren. Er is niets mis mee om aardbevingen toe te schrijven aan hun natuurlijke oorzaken met volledige voorzichtigheid om niet achteloos te zijn voor de wijsheid ervan, en voor de Schepper. Een van de wijsheden achter zulke grote natuurrampen is dat Allah SWT zijn dienaren hiermee bang maakt en op deze wijze laat terugkeren naar zijn pad. Allah SWT zegt in surat al Isra: En Wij stuurden de Tekenen niet anders dan als waarschuwing en om hen bang te maken. “

 

Wanneer wij te maken krijgen met zulke grote natuurrampen is het belangrijk om terug te keren naar de Almachtige en is het aangeraden zo veel mogelijk smeekbedes te verrichten, te stoppen met zondigen, veel om vergeving te vragen en sadaqat te geven. Allah SWT zegt in surat Al Anfal: “noch zal Hij hen straffen als zij vergeving zoeken.’’

 

Beste dienaren van Allah, het is jullie vast niet ontgaan wat er zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld in Turkije en Syrië. Tot op de dag van vandaag volgen er nog steeds foto’s en video’s uit deze gebieden die het leed, de angst, paniek en hulpeloosheid van onze broeders en zusters weergeven. Deze beelden doen er ons aan herinneren dat er geen ontsnapping mogelijk is aan de wil en oordeel van Allah SWT. Deze beelden geven de kracht van Allah SWT weer, die in enkele seconden gebieden heeft verwoest waar jarenlang aan gebouwd is. Deze enkele seconde zal de mensheid herinneren als pijn en leed dat zich daar heeft voorgedaan.

 

Zulke rampen laten zien dat het leven met zekerheid in de handen van Allah SWT is. Een volwassen man met volle gezondheid en welzijn sterft ondanks zijn kracht en een hulpeloos klein meisje, wiens leeftijd niet ouder is dan zes maanden, overleeft na tien, twintig of dertig uur tussen de enorme betonblokken, extreme kou en volledige duisternis.

 

Moge Allah SWT onze broeders en zusters in Turkije en Syrië bijstaan in deze moeilijke tijden. Amin