In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammed (saw), zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels.


Beste dienaren van Allah, de vrijdagpreek van vandaag staat in teken van een zonde die verschrikkelijk slecht en gevaarlijk is, van een eigenschap die bijzonder slecht is en waarvan de beloning enkel het hellevuur is. Een eigenschap dat voor degene die zich hieraan schuldig maakt resulteert tot een miserabel leven waar geen rust noch geluk te vinden zal zijn. Een daad die ervoor zorgt dat je geen goede relaties aan overhoudt en dat al jouw gunsten verloren gaan. De daad waar het hierom gaat beste gelovigen, is de daad van onrecht jegens anderen door de onrechtpleger. De daad van onrecht die alle grenzen van Allah swt overschrijdt. En weet beste broeders en zusters dat deze daad behoort tot de grote zonden die de onrechtpleger naar de afgrond zullen helpen waar hij of zij nooit meer uitkomt, zowel in het wereldse als in het Hiernamaals. In het wereldse zal de onrechrpleger niets anders dan misere kennen en zal enkel in duister leven terwijl zijn gunsten voor zijn ogen verdwijnen, en wacht in het hiernamaals hem een geweldige bestraffing. En juist vanwege deze gruwelijke gevolgen heeft Allah swt deze daad tussen zijn dienaren streng verboden zoals Hij dat ook voor zichzelf heeft verboden. In een hadith Qudsi zegt Allah swt: “O Mijn dienaren, Ik heb voor Mijzelf onrecht verboden en heb dat onder jullie ook verboden gemaakt. Doe elkaar dan ook geen onrecht aan.

In deze overlevering maakt Allah, de Verhevene, duidelijk dat Hij voor Zichzelf onrecht heeft verboden. Hij doet niemand onrecht aan door hem of haar extra zonden toe te schrijven of door beloningen in mindering te brengen. Tevens is dit een van de daden die er voor heeft gezorgd dat vele vroegere naties zijn verloren gegaan.

 

In surat Hoed zegt Allah swt: En zo is de Greep van jouw Heer, wanneer Hij de steden grijpt, terwijl zij onrecht plegen. Waarlijk, Zijn Greep is pijnlijk, hard.  [11:102]

 

Een van e kenmerken van de onrechtpleger, is dat Allah swt niet van hem houdt en dat hij door de mensen om hem heen wordt verafschuwd al zou hij worden gevreesd. Voor hem is er geen leiding behalve als Allah het anders Wilt. De onrechtpleger wordt onthouden van het wereldse succes en die van het Hiernamaals. Allah maakt dit ons in verschillende verzen heel duidelijk.

 

Hij swt zegt: En Allah houdt niet van onrechtplegers.

 

Beste gelovigen, En laat niemand denken dat wanneer een onrechtpleger wanneer hij onrecht pleegt door te liegen, te lasteren, te pijnigen, te treiteren, gevangen te nemen, te vervalsen of te roddelen dat hij of zij hier van af komt zonder hiervoor verantwoording af te leggen. Nee beste gelovigen, uiteraard zal de onrechtpleger tegenover degene die onrecht is aangedaan tegenover elkaar staan bij Allah swt. 

 

Beste dienaren van Allah, onrecht is in iedere vorm en tegenover ieder individu ten strengste verboden, ongeacht of iemand moslim is of niet. Onrecht blijft een grote zonde die de onrechtpleger begaat. Het is zelfs verboden onrecht te plegen jegens mensen die zelf onrecht plegen. Allah swt heeft de onrechtplegers beloofd dat zij pijnlijk zullen worden gestraft vanwege het onrecht dat zij pleegden. De onrechtpleger zal altijd in gedachte houden wat hem zou kunnen overkomen vanwege zijn daden, hij zal altijd waakzaam zijn om datgene wat hem zou kunnen overkomen vanwege zijn slechte zonden. Want de smeekbeden van de mensen die onrecht is aangedaan wordt verhoord en wordt door Allah swt niet geweigerd. En hoeveel voorbeelden hebben wij wel niet gezien van onrechtplegers die in misere hebben geleefd, alles zijn kwijt geraakt en geen daglicht kunnen verdragen. 

 

In het Hiernamaals zal de onrechtplger worden onthouden van de Genade en Barmhartigheid van Allah swt. Allah swt zegt hierover in Surat Ghaafir: De Dag waarop de verontschuldiging van de onrechtplegers niet zal baten. En voor hen is er de Vervloeking en voor hen is er de verschrikkelijke Eindbestemming. [40:52]

 

Beeld je eens in wanneer in het Hiernamaals alle mensen die onrecht zijn aangedaan bij de onrechtpleger verhaal halen en hun rechten opeisen totdat hij bankroet raakt en verloren is. En wanneer deze persoon voor zijn Heer staat terwijl hij bankroet is en niks meer heeft van het goede om te tonen en zijn eindbestemming het hellevuur is. Allah zegt: Maar op deze Dag is niemand van jullie in staat om elkaar te baten of te schaden. En Wij zullen tegen degenen die onrecht pleegden, zeggen: “proef de bestraffing van het Vuur die jullie verloochenden”. [34:42]

 

Moge Allah swt ons vergeven voor het onrecht en ons ver houden van alle onrechtplegers. Ameen walhamdoelillahi rabbi al3alameen.