In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle


Vandaag wil ik graag spreken over het onderwerp
“huwelijksakte”.

Veel jonge mensen vragen zich af wat een juist islamitisch huwelijk is. Er leven bij de jongeren veel meningen over het huwelijk die niet juist zijn of die gecorrigeerd moeten worden. In de preek van vandaag zal ik proberen deze vragen te beantwoorden.

Laten we eerst beginnen bij de definitie van het huwelijk: Huwelijk is een sterk verbond tussen man en vrouw gebaseerd op instemming van beide partners. Het is een Islamitisch wettelijke binding op permanente basis met als doel het bewaren van kuisheid van de moslim.

De pilaren van een geldig huwelijk zijn:  

De aanwezigheid van beide huwelijkspartners, die vrij dienen te zijn van zaken die het huwelijk belemmeren.
Er moet sprake zijn een duidelijke aanbod en acceptatie in een enkele zitting.
De vrouw moet vertegenwoordigd zijn door haar (mannelijke) voogd, namelijk degene onder wiens bescherming de vrouw steeds valt.

Wat betreft de voorwaarden van het huwelijk geldt:

1e voorwaarde: Beide partners moeten geschikt zijn voor het trouwen. Dit gaat bijvoorbeeld dat een huwelijkspartner moet voldoen aan minimale leeftijd, niet mag lijden aan verstandelijke beperking en dergelijke…

2e voorwaarde: De overhandiging van de bruidsgave (mahr of sadaq) aan de vrouw. Er mag niet onderling worden besloten deze te laten vervallen.

3e voorwaarde: De aanwezigheid van (minstens) twee moslimgetuigen en de bekendmaking. Het huwelijk mag nooit in het geheim worden gesloten, of onder omstandigheden die kunnen leiden tot wantrouwen.

4e voorwaarde : er mogen geen andere obstakels zijn die het huwelijk ongeldig maken, bijvoorbeeld als de vrouw nog niet officieel is gescheiden of als ze nog in haar wachtperiode (idda) zit.

Nu zal ik ingaan op de meest gestelde vragen:

Vraag 1: Is een burgerlijk huwelijk dat bij de gemeente wordt geregistreerd alleen, genoeg voor de geldigheid van het islamitisch huwelijk?

Antwoord: Nee er moet altijd naast deze geregistreerde akte voldaan worden aan de pilaren van het islamitische huwelijk wat we zojuist hebben uitgelegd.

Vraag 2: Is het verplicht om naast de afgesloten akte bij de gemeente een extra schriftelijke akte vast te leggen?

Antwoord: De geschreven akte bij de gemeente is voldoende en er hoeft dus ernaast geen extra akte schriftelijk vastgelegd te worden.

Voor mensen met dubbele nationaliteiten kan het voorkomen dat deze akte nog eens geregistreerd moet worden bij het consulaat van het andere land, dit is zeer belangrijk, maar deze stap valt niet onder de verplichting van de geldigheid van het huwelijk. Zolang er een geldig islamitisch huwelijk heeft plaatsgevonden met de genoemde pilaren en voorwaarden, dan is dit voldoende en zelfs als het mondeling is afgesloten.

Vraag 3: Wat is het nut van een akte die niet is opgesteld door een overheidsinstantie?

Antwoord: Een religieus huwelijkspapier dat buiten de overheidskantoren wordt gemaakt, is eigenlijk niet nodig.

Tenzij de ambassades en consulaten dit vereisen van burgers om hun huwelijk daar te registreren, zoals bij onze broeders uit Jemen. Voor hen wordt het huwelijk alleen erkend als er een islamitisch huwelijkscontract is, geschreven door de imam en bevestigd door twee getuigen die moslim zijn.

Vraag 4: Is het voldoende om een informeel huwelijksakte te sluiten zonder registratie?

Antwoord: Een huwelijkscontract dat niet is geregistreerd bij de Nederlandse gemeente of de overheidsinstanties van verschillende islamitische landen, voldoet niet.

Het huwelijk moet officieel worden gedocumenteerd bij de een overheidsinstantie om de rechten van de echtgenoten en kinderen te waarborgen en problemen te voorkomen die zich kunnen voordoen.

Dit onderwerp (informeel huwelijksakte) is eerder uitgebreid besproken in een preek met de titel “Het informele huwelijk in de samenleving” op vrijdag 24 december 2021.

De preek is opgenomen en beschikbaar op het YouTube-kanaal van het centrum en op de Facebook-pagina voor wie het wil bekijken.

Vraag 5: Mag je een officieel geregistreerd huwelijk in islamitische landen verborgen houden voor de Nederlandse autoriteiten?

Het is toegestaan als dit niet in strijd is met lokale wetten en als de persoon er geen materiële voordelen van krijgt van de overheid door het te verbergen.

Zolang er geen lokale wetten worden overtreden, er geen bedrog of vervalsing is, is er geen probleem.

Moge Allah ons helpen kennis op te doen om ons geloof beter te leren kennen. Moge Allah onze gemeenschap beschermen tegen elk kwaad die familiebanden kan verbreken, Amien.