In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammad (saw), zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels.


Beste dienaren van Allah, Het is aan de gelovige belangrijk te beseffen dat wanneer hij of zij spreekt, dat datgene wat er uitgesproken wordt een enorme invloed heeft. Datgene wat de gelovige uitspreekt kan voor hem of haar een grote zegening zijn waarbij diegene rust en geluk in het leven zal ervaren of een aanleiding tot kwelling in het leven waarbij geluk en succes niet ervaren zullen worden. Het is daarom dat de tong een groot effect heeft op de overige ledematen van de gelovige. De tong kan dus de ondergang of een gunst zijn voor de ledematen. In een overlevering zegt de profeet vzmh:

“Als de kinderen van Adam ontwaken, dan keren de ledematen zich nederig tot de tong en zeggen: “Vrees Allah met betrekking tot ons. We zijn jouw volgelingen. Als jij deugdzaam bent, dan zijn wij deugdzaam. En als jij rebelleert, dan rebelleren wij (ook).”

De tong is dus enorm gevaarlijk. Voor degene die rust, geluk en succes in zijn leven wilt ervaren, dient zijn tong in bedwang te houden behalve wanneer het goede wordt uitgesproken om daarmee in status te stijgen. In een overlevering van de Profeet vzmh lezen we dat hij vzmh het volgende zei tegen Moe’ad Ibn Djabal (ra): “Bedwing dit!” Terwijl hij vzmh zijn tong vasthield.  Moe’adh zei :”O, boodschapper van Allah, zal wat we zeggen tegen ons gebruikt worden?” Hij zei (saws): “Moge je moeder verstoken worden van jou, Moe’adh (ra)! Is er iets anders dat de mensen op hun gezichten – of hij zei op hun neuzen – de Hel in gesleurd worden dan door de verderfelijkheden  van hun tongen?”

 

Beste gelovigen, uit deze overleveringen leren we dat wij als gelovigen goed moeten oppassen wat wij zeggen en dat wij onze tongen onder controle en in bedwang dienen te houden en niet datgene uitspreken waar Allah swt ontevreden over is. In de meeste gevallen beseffen wij niet wat we zoal uitspreken en denken we al helemaal niet aan de gevolgen van onze uitspraken. Soms denken we dat het niet veel voorstelt terwijl het bij Allah swt het iets ernstigs is. De profeet vzmh zei hierover: “Waarlijk, een dienaar kan een woord spreken zonder zich te bedenken of het goed of slecht is en kan daardoor verder in het Hellevuur vallen dan de afstand tussen het oosten en het westen.” Deze overlevering herinnert ons eraan dat wij heel goed moeten beseffen wat we uitspreken voordat we bepaalde uitspraken doen. Want niemand anders is verantwoordelijk voor jouw uitspraken behalve jij zelf. Allah swt zegt: Hij spreekt geen woord uit zonder dat er aan zijn zijde een waker is, gereed om alles te noteren. [50:18]

 

Hoe gevaarlijk de tong voor een persoon kan zijn, blijkt uit een overlevering van de profeet vzmh waarin hij zegt: “Degene die (de eerbaarheid) kan garanderen van datgene wat zich tussen zijn twee kaakbeenderen bevindt (m.a.w. zijn tong) en datgene wat zich tussen zijn twee benen bevindt (m.a.w. zijn geslachtsdeel): ik garandeer het Paradijs voor hem.” Maw, wil je een grote kans maken om het Paradijs te betreden? Houd dan je tong in bedwang! Er zijn vele adviezen van vroegere grote geleerden die ons hebben aangespoord onze tongen serieus te nemen en daarmee voorzichtig te zijn. Velen hebben ons geadviseerd stil te zijn wanneer we niets goed spreken. Dat wanneer we niks nuttigs kunnen zeggen, we ons beter stil moeten houden en ons dienen bezig te houden met onze tongen te strelen en te verzachten met het gedenken van Allah en het gedenken van de dood wat ook het hart verzacht. Want hoeveel mensen hebben zich niet in de problemen gewerkt door bepaalde uitspraken, hoeveel relaties zijn er kapot gegaan door bepaalde uitspraken en hoeveel verderf is er gezaaid en bloed vergoten door bepaalde uitspraken. 

 

Het is de gelovige aan te raden zich te verdiepen in zijn religie en deze te bestuderen en kennis op te doen om zijn religie goed te begrijpen. Want hoeveel mensen vervallen niet in shirk (afgoderij) vanwege datgene wat zij zoal uitspreken waar zij geen kennis van hebben. Vaak zit er een grote afstand tussen hen en het Boek (koran) van Allah swt. De gelovige zou zich meer moeten bezig houden met het verrichten van goede daden opdat hij zijn Heer zuiver van zonden ontmoet terwijl Hij swt tevreden over hem is. Want een ieder van ons is verantwoordelijk voor wat hij of zij zegt en doet.  In surat Al-Israa zegt Allah swt: En volg niet datgene waar jij geen geen kennis over hebt. Voorwaar, het gehoor en het gezichtsvermogen en het hart: deze zullen allemaal daarover ondervraagd worden. [17:36]

 

Beste gelovigen, Het is ook zeer gevaarlijk zelfs wanneer wij grappen aan elkaar vertellen waarin leugens in voorkomen. Het is niet van de gedragscode van de moslim om over zijn broeders en zusters te roddelen of te lasteren. Een gelovige dient ten alle tijde veilig te zijn voor zijn medegelovige en dient zijn of haar eer hoog te houden door deze niet teniet te doen door bepaalde uitspraken die desbetreffende persoon pijn doen. Allah swt zegt: O jullie die geloven, vermijd veel van vermoedens. Voorwaar, een deel van deze vermoedens is een zonde. En bespioneer elkaar niet en roddel niet over elkaar. Zou iemand van jullie ervan houden om het vlees van zijn dode broeder te eten? Jullie zouden er een afkeer van hebben. En vrees Allah. Voorwaar, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Genadevol. 49:12]

Ik vraag Allah swt ons te vergeven voor onze loze uitspraken en ons in staat te stellen onze tongen in bedwang te houden opdat we Hem tevreden zullen ontmoeten. Ameen.