In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammad (saw), zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels


Beste vrome dienaren:

De islam hecht grote waarde aan het bewaren van het menselijke leven. Zo zijn er veel wetgevingen in islamitische jurisprudentie gebaseerd op het bewaken van het welzijn ende gezondheid van het individu en de gemeenschap.


Allah de verhevene
waarschuwt ons in de koran dat we niet te veel last op ons moeten nemen dan het lichaam aan kan. In soerat Albaqara lezen we En brengen jullie zelf niet tot de ondergang door jullie eigen handelingen

 

De mens is in de islam is het nobel en eerbiedwaardig schepsel op aarde boven alle anderen. Allah de verhevene zegt in soerat Attien Voorzeker, wij hebben de mens in de beste gestalte geschapen.

 

Het menselijk lichaam en geest is een bijzondere schepping van Allah de verhevene. Het behelst complexe geheimen en karakters die het menselijk voorstellingsvermogen te boven kunnen gaan.

De preek van vandaag staat in het verlengde van de actuele gebeurtenissen rondom de besmettelijke ziekte Corona. Deze gelijksoortige ziektes waren ook bekend in de tijd van de profeet vrede zij met hem. We zullen ons concentreren in deze preek op de gewenste handelwijze, vanuit een islamitisch oogpunt bij de uitbraak van zon een epidemieZoals bekend, heeft dit virus ook Nederland bereikt sinds gisteren en de vrees is aanwezig dat de spreiding zich kan uitbreiden. Ook wereldwijd blijft Corona dagelijks alle menigte bezighouden.

 

De profeet vrede zij met hem zei over de besmettelijkeziektes het volgende De epidemie kan een bestraffing zijn waar vroegere volkeren ook door zijn getroffen. Mocht het zich ergens op een plek voltrekken, dan moeten diegenendie zich in het getroffen gebied bevinden, daar verblijven en niet verlaten. Ook mag het getroffen gebied niet betreden worden door diegenen die zich erbuiten bevinden einde overlevering

 

Tevens zegt onze geliefde profeet Mohammed vrede zij met hem in een andere overlevering “epidemie lijkt net een schildklier van een jong kameel, degene die zich daar bevindt is gelijkwaardig aan iemand die zich heeft opgeofferd omwille Allah de verhevene. Diegene die het verlaat, lijkt op iemand die tijdens de strijd zich verloren terugtrekt uit het slagveld

 

Imam Bukhari heeft overgeleverd dat de metgezellen ooit op reis waren naar het land van Ashaam, wat tegenwoordig Syrie is. Onderweg hoorden ze dat in de beoogde bestemming een epidemie was uitgebroken. Na een kort beraad onderling, hebben zij besloten terug te gaan naar eigen land omdat de metgezel Abdoe Rahman Ibn Auf zei Ik heb de profeet vrede zij met hem ooit horen zeggen dat we het besmettelijk gebied niet mogen betreden als we nog erbuiten zijn

 

In een andere overlevering zegt profeet vrede zij met hem Iemand met besmettelijke ziekte moet wegblijven van een gezonde persoon

 

Als we de genoemde overleveringen onder de loep nemen en deze goed tot ons laten doordringen, dan moeten we wel stil staan bij de wonderen van onze geliefde profeet vrede zij met hem. Hij verstrekt ons op een simpele manier adviezen, weliswaar veertienhonderd jaar geleden, welke overeenkomen met de algemene richtlijnen die wij tegenwoordig horen.

 

Beste vrome dienaren:

Als moslim geloven wij in de vijf zuilen van de islam en daarna de zes verplichtingen van de vroomheid. Een van de zuilen van de Iman is dat de moslim moet geloven in het lot van Allah de verhevene hetzij goed of slecht. Alle lasten die de moslim kan ondervinden in het leven, zijn beproevingen van Allah naar zijn dienaren. Een goede moslim accepteert alles van Allah heeft voorgeschreven. Het kan daarom zo maar zijn dat iemand besmet kan raken met deze ziekte.

 

Vanuit islamitisch oogpunt is het verplicht dat de patiënt zich medisch snel moet laten behandelen. De islam hecht grote waarde aan het bewaren van het menselijke leven en welzijn. Bij nalatig zijn in de behandeling van de gezondheid, begaat de moslim zelfs een zonde. Ook is het verplicht dat de moslim zich volledig onderwerpt aan de adviezen en de richtlijnen van de artsen om verdere spreiding te voorkomen.

 

De verspreiding van deze dodelijke virus behoort tot het lot dat Allah dat hij heeft voorgeschreven. Als gelovige dienaren moeten we smeekbeden doen tot Allah de verhevene om zijn genade en barmhartigheid op zijn gehele dienaren te laten bestrijken.

 

De profeet vrede zij met hem heeft ons vele gezegden geleerd die we moeten uitspreken ter bescherming tegen alle kwaden. Zo is een bekende uitspraak bij het opstaan die de moslim 3x kan roepen In de naam van Allah wiens naam alle kwaad op aarde en hemelen niet opgewassen is, Allah is de alhorende en de alwetende

 

Een andere smeekbede luidt als volgt Oh Allah ik vraag u mijn gezondheid te bewaren, Oh Allah ik vraag u mijn gehoor te bewaren, Oh Allah ik vraag u mijn gezichtsvermogen te bewaren, Er is geen andere god dan u

 

Tot slot vragen wij Allah de verhevene in deze heilige dag van vrijdag en in deze reine plek, het huis van Allah, zijnbarmhartigheid te laten neerdalen over zijn dienaren, ons land te beschermen tegen iedere kwaad.

 

Oh Allah wij vragen u onze gezondheid te bewaren, Oh Allah wij vragen u ons gehoor te bewaren, Oh Allah wij vragen u ons gezichtsvermogen te bewaren, Er is geen andere god dan u AmieN