In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammad (saw), zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels

Alle lof aan Degene Die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven wie van jullie de beste daden verricht. En Hij is de Almachtige, de Meest Vergevingsgezinde. Alle lof aan Degene die geen begin en geen einde heeft maar voor alles en iedereen een begin en een eind heeft bepaald. En alles zal vergaan behalve Zijn Gezicht.


Beste dienaren van Allah, De tijd en periode die de reiziger in dit wereldse leven aflegt gaat snel en is van korte duur. Hierna zal hij verhuizen naar zijn eindbestemming. De vrijdagpreek van vorige week stond voornamelijk in teken van het belang de dood te gedenken en deze op ieder moment en in elke situatie te gedenken. In lijn met de vorige vrijdagpreek, staat vandaag de preek in teken van “Hoe als moslim te handelen in de praktijk, vóór en op het moment van de dood”.

Het is dus onontkoombaar voor deze reiziger deze reis af te leggen waarbij hij afscheid zal moeten nemen van zijn naasten en geliefden, zijn bezittingen en vrienden, en dit wereldse leven zal moeten loslaten en achter zich laten om naar het volgende eeuwige leven te verhuizen. Niemand van ons is gevrijwaard van deze reis van de dood en een ieder van ons zal deze reis moeten afleggen. In een interpretatie van een vers in Surat Aali’ Imraan zegt Allah swt: Iedere ziel zal de dood proeven. En alleen op de Dag der Opstanding zullen jullie je volledige beloning ontvangen. En wie van het Vuur wordt afgehouden en tot het Paradijs wordt toegelaten, heeft zeker gewonnen. En het wereldse leven is slechts een misleidende genieting. [3:185] In een andere interpretatie zegt Allah swt: Waar jullie ook zijn, de dood zal jullie bereiken, al bevinden jullie je in hoge forten…[4:78]

 

Beste dienaren van Allah, Deze reis is de reis van de afscheid en de beëindiging van de wereldse geneugten. Het einde van het vergankelijke leven en het begin van het eeuwige leven waarin al het heimelijke en het verborgene van de toerekeningsvatbare schepsel wordt ontbloot die hij of zij gedurende zijn/haar leven heeft gedaan. Voor wat betreft de vrome dienaar, is dit iets waar hij zich op verheugt en hem deugd doet want hij zal verhuizen van het leven van problemen en moeilijkheden naar het leven van gemoedsrust en kalmte. Hoe zou hij hier niet gelukkig en blij van worden? En daarom zien we heel vaak bij deze vrome mensen dat wanneer zij komen te overlijden, zij met een glimlach op het gezicht overlijden en licht van hun gezichten straalt. Op dat moment hebben zij de blijde tijdingen gezien wanner de Engel des doods hun schone kalme zielen neemt. In een interpretatie zegt Allah swt hierover:

 

Voorwaar, degenen die zeggen:”Onze Heer is Allah”, en vervolgens standvastig blijven, op hen zullen de Engelen neerdalen zeggende, “Vrees niet en treur niet. En wees verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd”. [41:30]

 

En wat betreft de droevige die enkel uitzichtloosheid ziet en in radeloosheid en vertwijfeling leeft, voor hem is dit het tegenovergestelde. Hij heeft zichzelf verwaarloosd door zijn Heer niet gehoorzaam te zijn. Hij verhuist van het leven van onachtzaamheid en verzaking naar het leven waar zijn beloning voor zijn onachtzaamheid en verzakingen hem te wachten staan. Hoe zou hij hier niet ongelukkig en bang van worden?

 

Beste gelovigen, Het is voor de gelovige een plicht ten alle tijde voorbereid te zijn op de dood. Want de dood geeft vooraf geen waarschuwing en vertelt je niet wanneer en waar deze zal plaatsvinden noch hoe je eraan zult kunnen ontkomen. De vraag die dan oprijst is; Hoe kunnen we ons voorbereiden op deze zekere reis? De Imam somt enkele zaken op hoe je je alvast hierop kunt voorbereiden. Bijvoorbeeld:

 

  1. Het teruggeven van bepaalde zaken wat anderen toekomt en die hij nog in bezit heeft zoals geld of andere uitgeleende materiële Maar ook de eer herstellen van mensen die hij heeft geschaad. Hij kan dit beter doen zolang hij nog daartoe in staat is voor dat het niet meer kan en hij misschien in het hiernamaals van zijn beloningen aan de ander zal moeten inleveren. Dus leg rekenschap met jezelf af en geef ieder zijn eigendommen terug. Laat je je niet door dit wereldse misleiden, je zult hoe dan ook alles achter laten en dit wereldse leven verlaten.
  2. Laat een bericht na, bijv een testament waarin je uiteenzet wie je nog iets schuldig bent en wie jou nog iets schuldig is. Dit is een plicht voor iedere moslim. En wanneer je de ander niks schuldig bent en de ander jou niks verschuldigd is, laat dan andere wensen na die jouw naasten na je dood voor je kunnen afhandelen.
  3. Wanneer de gelovige zich in een situatie bevindt dat hij ziek is waarbij de dood zal aantreden, dan is het aan deze gelovige zijn lot die Allah swt voor hem heeft bepaald met tevredenheid te accepteren en zich eraan toe te geven. Hij dient zich dan tussen vrees en hoop voor Allah te plaatsen. Hij dient Allah te vrezen voor zijn zonden en te hopen op Zijn Barmhartigheid.
  4. De gelovige dient dan Allah swt veelvuldig te gedenken, met name de gedenkingen die te maken hebben met de Uniciteit van Allah swt zoals het opzeggen van La Ilaha Illa Allah. De profeet saw zei: Wiens laatste woorden La Ilaha Illa Allah zijn bij zijn dood, zal het Paradijs binnentreden. En dit is wat betreft de moslim wanneer hij dit leven zal verlaten. En wat is beter dan wanneer de gelovige met lichtgewicht aan zonden bij zijn Heer komt en met zwaargewicht aan gehoorzaamheid en goede daden. En dat hij dit wereldse verlaat wetende dat hij iedereen zijn recht heeft teruggegeven en zijn nabestaanden niet heeft belast met zijn onrecht en zijn negatieve nalatenschap.

 

Ook voor de naasten zijn er bepaalde zaken waar zij zich mee bezig kunnen houden wanneer zij aanwezig zijn gedurende het doodsproces van een dierbare. Nl:

 

  1. Het is belangrijk dat de naasten wanneer zij aanwezig zijn, zich kalm en stil houden en het proces van desbetreffende persoon niet verstoren. Het is raadzaam dat zij enkel met goedheid spreken gedurende dit moment en smeekbedes van vergiffenis en Barmhartigheid uitspreken.
  2. Het is van essentieel belang dat zij geduld en standvastigheid tonen gedurende dit proces. Zij dienen de Wil van Allah te accepteren en dit niet in twijfel te trekken. Niet overdreven te huilen en niet zichzelf te pijnigen of hun klederdracht te verscheuren vanwege de dood van de ander. Het is niet erg wanneer iemand huilt en tranen laat vloeien, Ook de profeet saw liet tranen vloeien toen zijn zoon Ibrahiem overleed. Hij zei dat het oog nou eenmaal traant en het hart pijn doet van verdriet.
  3. Wanneer de ziel het lichaam verlaat is het aan de naasten de ogen van de overledenen te sluiten en zijn lichaam volledig te bedekken. Want na het verlaten van de ziel volgt het zicht van de overledene. Het is daarna aan de naasten van de overledene om het nieuws zo snel mogelijk bekend te maken en een tijdstip te bepalen voor het dodengebed (Djanazah) en het moment van begraven.

 

Ik vraag Allah swt ons in staat te stellen de dood vreedzaam en verheugd tegemoet te gaan zonder moeilijkheden. En dat we in staat van geloof en gehoorzaamheid aan Allah op een reine plek het wereldse leven mogen verlaten. Ameen .