Alle lof behoort tot Allah de meest barmhartige, de meest genadevolle en moge Allah Zijn gebeden schenken aan onze geliefde Profeet Mohammed vrede zij met hem, zijn familieleden, zijn metgezellen en ieder die in zijn voetspoor treedt tot de dag des oordeels.


Beste dienaren:

Vandaag gaat de preek over de waarde van het wereldse leven in de maatstaven van de koran. Allah de verhevene beschrijft in zijn eerbiedige Boek wat de werkelijke definitie is van het leven. In soerat Al Hadid spreekt Allah Zijn vrome dienaren toe :

“En beseffen jullie dat het wereldse leven, alleen spel, vermaak, praalvertoon, opschepperij onder elkander, strijd in vermeerdering van rijkdom en kinderen, te vergelijken met een regenval die het plantenleven de kwekers verblijdt, waarna het opdroogt en geel wordt en daarna vergaat en in het Hiernamaals is er een strenge straf en Allah’s vergiffenis en welbehagen. Het wereldse leven is slechts een bedrog vermaak”

Dit lange vers is een goddelijke oproep aan ons als moslims te overpeinzen over de werkelijke betekenis van het wereldse leven. Het vers begint met de term “wereldse leven” dat alles behelst zoals het hebben van een huis, materiele bezittingen, kinderen, dagen, nachten, jaren etc…

Wanner wij als mensen waarde van het leven willen meten, dan gebruiken we in onze beleving materiële maatstaven om oordeel te kunnen doen.   Allah de Verhevene leert ons dat het wereldse leven volgens de goddelijke criteria bijna niets voorstelt.

Hij definieert voor ons het wereldse leven in duidelijke begrippen zoals spel, bedrog, vermaak, opschepperij tussen de mensen onderling. De wijsheid achter deze termen is de vrome dienaar een boodschap te willen zenden dat het leven eindig is.

Als vrome dienaren dienen we ons te ontwaken uit onze dagelijkse beslommeringen waar het leven ons in meesleurt. Er komt een moment waarin we gevraagd zullen worden door Allah of wij in ons wereldse leven hebben geleefd zoals Hij de Verhevene van ons verwachtte.

Allah de verhevene vergelijkt het leven in dit vers met het gewas dat verbouwd wordt door een teler, waarna een goed seizoen aanbreekt door goede regenval. Het gewas lijkt in de ogen van de teler een lucratieve oogst op te brengen. Voor hem geeft dit genoeg redenen grote blijheid te vertonen met hoge verwachtingen. Opeens en uit het niets droogt het veld op en vergaat alles alsof er niets was.

Allah de verhevene zegt verder “En vervolgens is er in het hiernamaals een strenge straf en Allah’s vergiffenis en welbehagen. Het wereldse leven is slechts een bedrog vermaak”

De goddelijke uitleg aan het wereldse leven is het genieten van je rechten en het nakomen van al je wereldse plichten, die het leven van je vraagt.

De islam vraagt niet van ons dat we ons moeten ontdoen van onze mensheid. De islam verwerpt luiheid, prijst discipline en verwacht van ons productief te zijn in dit leven zowel voor onszelf als voor de omgeving. Hij waarschuwt ons slechts, dat de stroming van de verleidingen in dit leven groot zijn. De kans is dan groot aanwezig dat we snel kunnen verzuipen in de wereldse behoeften en daarmee het gedenken aan het hiernamaals zullen vergeten.

Beste gelovigen:

In de koran wanneer Allah de Verhevene van zijn dienaren een goede daad verlangt, waar een grote beloning voor staat in het hiernamaals, doet de Verhevene dat op een gebiedende wijze en gebruikt vaak de termen als “wees snel” of “haasten jullie”. Dit bevestigt ook de betekenis van het wereldse leven bij Allah de verhevene. De term “wees snel” duidt op een daad verrichten in een proces dat snel eindigt. Met andere woorden, Allah de verhevene vraagt van ons tijd te benutten in goede daden te verrichten voordat het te laat is.

 

Profeet Mohammed vzmh zegt:” twee gunsten worden door vele mensen verwaarloosd, namelijk gezondheid en tijd”

 

Het belang van het benutten van de tijd in ons leven is van zodanig grote potentie in de islam, dat Allah de verhevene heeft gezworen bij vele tijdstippen. Wanneer Allah de Verhevene zweert over iets in de koran, dan weerspiegelt dat de omvang van hetgeen waarover is gezworen.

De vrome dienaar kijkt terug naar zijn handelingen en daden en streeft ernaar deze te verbeteren opdat zijn tijd niet verloren zal gaan. Hij beseft goed dat hij ooit zal terugkeren naar zijn Heer om verantwoording af te leggen over zijn verrichte daden in het aardse leven. Een godvrezende dienaar met een gereinigde ziel, zal gehoor geven aan deze signalen en zal zich vervolgens kritisch opstellen jegens zijn manier van tijdbesteding. Een kritisch blik werpen op de relatie van ons met onze Schepper iedere dag, zal ons goed helpen om op het rechte pad te houden.

Moge Allah ons leiden naar het pad der vrome dienaren, Amien !