Het schoolseizoen is weer geopend

In de Naam van Allah, de meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammad (saw), zijn familieleden en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de dag des Oordeels.


 

De zomervakantie is ten einde, en in de meeste plekken in Nederland hebben de scholen hun deuren geopend voor het nieuwe schoolseizoen. Zowel docenten als leerlingen gaan zich toeleggen op een belangrijke en nobele taak. De één, met het overdragen, en de ander, met het opdoen van nuttige kennis. Vanwege het grote belang van kennis in de islam, beveelt Allah de Verhevene ons om meer kennis te vragen, zoals geopenbaard in de Eerbiedwaardige Koran: “En zeg: Mijn Heer, vermeerder mijn kennis!”. Dit was ook de gewoonte van onze Nobele Profeet Mohammed (saw), die iedere ochtend in zijn smeekbede vroeg: “O Allah, ik vraag u om nuttige kennis”. Om die reden waren de metgezellen voornamelijk bezig met het vergaren van nuttige kennis, waarmee zij hun gedrag en karakters vormgaven.

Kennis in twee categorieën

De moslimgeleerden hebben nuttige kennis in twee categorieën onderverdeeld. Ten eerste, kennis met betrekking tot de ziel, en ten tweede, kennis met betrekking tot het lichaam. De eerste categorie rekent men tot de religieuze wetenschap, die tot de meeste verheven wetenschap wordt beschouwd binnen de verschillende wetenschappelijk disciplines, aangezien deze betrekking heeft op zowel het tijdelijke leven van de mens hier op de aarde, als het eeuwige leven in het Hiernamaals. Overeenkomstig een uitspraak van de Profeet (saw): “Als Allah voor een persoon het goede wenst, dan schenkt Hij hem begrip van de religie.” De tweede categorie nuttige kennis is afgeleid van de eerste, en legt zich voornamelijk toe op het menselijk lichaam en al hetgeen daarmee betrekking heeft, zoals veiligheid, gezondheid en welzijn. Op beide categorieën is een gezegde van de Profeet (saw) van toepassing:

“Degene die een pad volgt om kennis op te doen, Allah zal het pad naar het Paradijs voor hem vergemakkelijken.”

Ten aanzien van de overdracht van kennis heeft de Profeet (saw) gezegd: “O mensen, verwerf kennis, want kennis wordt alleen verworven door middel van mentorschap.” Met andere woorden, nuttige kennis doet men op via de bezitters van kennis, namelijk de docenten. Bij kennisoverdracht is het respect tussen leerling en docent van essentieel belang, aangezien onrespectvol gedrag van een leerling ongetwijfeld schadelijk zal zijn voor de leerling zelf, zijn  ouders en de docenten. Zo zal de moraal van de leerling en van zijn medeleerlingen hierdoor worden aangetast en zal hij nimmer de gewenste resultaten in zijn leven behalen. Daarnaast zullen de docenten en ouders onnodig vermoeid, bezorgd en belast worden, wat een kwalijke en verwerpelijke zaak is in de ogen van Allah de verhevene. In dit kader worden niet alleen de religieuze docenten bedoeld in de moskeeën, maar zeker ook de docenten op het reguliere onderwijs, zoals op basisscholen, middelbare scholen, opleidingscentra’s, hogescholen en universiteiten. Daar worden immers leerlingen en studenten voorbereid op hun toekomstige baan, waarmee zij het belang van dit land en hun gemeenschap zo goed mogelijk kunnen dienen.

De bezitter van kennis

De bezitter van kennis heeft een nobele positie in de islam. Zo vermeldt Allah de Verhevene in de Eerbiedwaardige Koran: “…En wanneer tot jullie wordt gezegd: Staat op, staat dan op; Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang verheffen.” (Koran 58-11). Het opdoen van kennis is niet slechts een bezigheid voor de jongere generatie. De islam nodigt ons allen uit om nuttige kennis op te doen. De Profeet (saw) heeft het opdoen van kennis zelfs tot een verplichting gemaakt voor iedere moslim. Dankzij de vele faciliteiten en bereidwillige vrijwilligers, die dit Islamitisch Centrum bezit, kan eenieder van ons deze verplichting in praktijk brengen. Juist in deze moeilijke tijden heeft de moslimgemeenschap mensen met kennis nodig. Immers, elke gemeenschap zonder kennis en geleerden leeft in een illusie en zal zichzelf verliezen in duisternis. Ons rest daarom slechts erop toe te zien dat onze leerlingen en studenten genoeg tijd spenderen aan hun studie, op tijd aanwezig zijn voor hun lessen, en een goede band onderhouden met hun docenten en de leden van de onderwijsorganisatie. Wees je dus ervan bewust, dat kennis grote beloningen met zich meebrengt. Een beloning bij Allah, die niet ophoudt bij het overlijden van de bezitter van kennis. Moge Allah de Verhevene ons allen begunstigen met nuttige kennis. Amien!