Alle lof behoort tot Allah de mest barmhartige, de meest genadevolle en moge Allah zijn gebeden schenken aan onze profeet Mohammed vzmh, zijn familieleden, zijn metgezellen en ieder die in zijn voetspoor treedt tot de dag des oordeels.


 Beste geliefde mensen:

 Allah de verhevene heeft ons bevolen om het goede te spreken wanneer we met elkaar praten. In soerat Albaqara zegt Allah de verhevene “en spreek het goede tot de mensen” dit vers bevestigt dat de moslim gevraagd wordt altijd de mensen op zachtmoedige manier moet bejegenen.

De profeet vzmh benadrukt op dit gedrag wanneer hij in een overlevering zegt “diegene die in Allah en de laatste dag gelooft, spreekt alleen het goede of onthoudt zich van het praten”.

De vrome dienaar denkt eerst goed na over hetgeen waar hij het over wil hebben voordat hij zijn woorden uitlaat. Wanneer hij een mening wil uitlaten die tot het kwetsen van anderen leidt, dan is het wijs dat hij beter stil blijft.    

Één van de voorbeelden waar de moslim het goede dient te spreken is de bejegening van de ouders zoals we lezen in soerat al-israa “en spreek hen met zachtmoedige woorden”. Het respecteren van de ouders in de islam geniet een waardevolle positie.

Een zachtmoedige bejegening kan alleen ontstaan wanneer de moslim over een sterke vroomheid bezit.

Een ander geval waarin de moslim het goede moet spreken is tijdens het bezoek aan een zieke. Profeet vzmh zegt in een overlevering “wanneer je op bezoek bent bij een zieke, spreek het goede tot hem omdat de engelen op dat moment de smeekbeden honoreren”  

Een smeekbede uitspreken voor de zieke en Allah vragen hem te vergeven en zijn leed te verzachten behoren tot het spreken van het goede.

Een ander voorbeeld van het spreken van goede woorden is tijdens een bemiddelingsproces tussen twee mensen die in conflict zijn. De moslim hoort zachte en verbindende houding te nemen door positief te spreken over iedereen om tot verbroedering te komen.

Beste vrome dienaren:

Het spreken van de waarheid bevat alle handelingen en gedragingen die fatsoen bevatten. Bovendien is oprechtheid een waardevolle eigenschap die alleen weggelegd is voor diegenen met een zuiver hart. Het is een onthulling van de kern van een mens terwijl leugens een afspiegeling zijn van slecht menselijke kenmerken.

We moeten ons goed beseffen hoe ernstig het is in de islam onze tong te gebruiken om laster te praten over anderen.

De tong en de uitspraken waarmee we doen, is een grote verantwoordelijkheid waar we bij Allah de verhevene een verantwoording moeten afleggen op de dag des oordeels.  

Profeet vzmh zegt in een overlevering “Een echte vrome dienaar onthoudt zich van laster praten, kwaadspreken over anderen en onzedelijk gedrag”

Lasterpraat en geroddel over anderen is strikt verboden in de islam. Dit is van de grootste zonden die de moslim kan begaan. Hierover zijn er talloze overleveringen en soera’s te vinden.

Een vrome dienaar onthoudt zich van ieder vorm van lasterpraat achter de rug van anderen die zijn eer kan aantasten.

Profeet vzmh leert ons dat wanneer we over iemand praten altijd de goedheid en de positieve kanten van deze mens benadrukt moet worden.

Het spreken van het goede en zachtmoedige houding aannemen in de omgang met je medemens, draagt bij tot een sterkte en harmonieuze samenleving waar iedereen baat bij heeft. De relaties tussen de mensen onderling legt ook de basis voor deze stabiliteit in de gemeenschap.

Profeet vzmh zegt in een overlevering “In het paradijs bevinden zich ruimten die transparant zijn” waarop werd gevraagd “En aan wie zijn deze bijzondere ruimten bestemd, waarop hij antwoordde “Voor diegene die zachtmoedige woorden spreekt en de behoeftige mensen voedsel uitgeeft”

Beste vrome dienaren:

 Het goede spreken tot de mensen is één van de nobele gedragsvormen die islam ons leert. Het gaat hier om fundamentele zaken in het geloof waar je als moslim aan moet houden om tot vrome dienaar te kunnen worden gerekend. Het is een werkelijke beproeving van de zuiverheid van het hart. En omdat het zo belangrijk is, moeten we niet vergeten dat we onze kinderen op vroegtijdige leeftijd deze morele waarden meegeven. Thuis, op school, op straat…. in het gedrag van onszelf en onze kinderen moet deze zachtmoedige houding in de omgang met de mensen in werkelijkheid vertaald worden. Wees bewust als ouder van deze verantwoordelijkheid die je draagt en laat het niet voorbij gaan maar besteed daar voldoende aandacht aan.

Moge Allah ons leiden naar het pad der vrome dienaren Amien.