In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Alle lof aan de Heer der Werelden die ons heeft begunstigd met een persoon zoals geen ander, met de beste docent ooit, met de beste vader ooit, met de meeste loyale en betrouwbare persoon ooit die op deze aardbol heeft gelopen. Alle lof aan de Heer der werelden die de laatste Profeet naar ons heeft gestuurd om in zijn voetsporen te treden opdat we het paradijs zullen betreden. Alle lof aan de meest Barmhartige die een man naar ons stuurde die zich om ons bekommerde en om ons huilde zoals geen enkel ander dat om ons zou doen. Alle lof aan de Heer der werelden die  Mohammed vzmh naar ons heeft gestuurd als barmhartigheid. Vrede en zegeningen met de laatste profeet vzmh, met zijn familieleden, zijn metgezellen en een ieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels.


Beste volgers van Mohammed, De preek van vandaag staat in teken van onze geliefde profeet Mohammed vzmh. En zullen middels deze preek een minuscule glimp van deze geweldige man proberen op te vangen. De imam opent zijn preek met een vers uit Surat Al-Hadied waarin Allah swt zegt: O jullie die geloven, vrees Allah en geloof in Zijn Boodschapper (Mohammed). Hij zal jullie een dubbele hoeveelheid van Zijn Genade geven. En Hij zal voor jullie een Licht maken om daarmee te lopen. En Hij zal jullie vergeven. En Allah is de Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol. [57:28]

 

Beste gelovigen, een ieder van ons die zich in het Boek van Allah verdiept, zal de verheven status die Allah swt aan Zijn Boodschapper Mohammed vzmh heeft gegeven daarin treffen. Allah swt zegt over hem: Hebben Wij jouw borst niet voor jou verruimd (o Mohammed)? En hebben Wij jouw last niet van jouw weggenomen? Die jouw rug verzwaarde. En verhieven Wij jou niet in aanzien? [94:1-4]

 

Vanwege het verruimen van de borst van de profeet vzmh, heeft Allah swt hem in staat gesteld zijn borst te verruimen voor de mensen. Voor jong en oud, voor rijk en arm, voor man en vrouw. En een ieder die zich oprecht zou verdiepen in de levensloop van de profeet vzmh, zal beseffen dat het niet anders is dan dat de Profeet vzmh de status die hem toekomt ook tot hem behoort. Allah swt zegt over onze geliefde profeet vzmh.

En Wij hebben jou (o Mohammed) slechts gestuurd als genade voor de werelden.[21:107]

Dit is de man die wereldwijd iedere seconde ergens op deze wereld wordt genoemd of wordt herdacht. Zijn naam wordt continu genoemd gedurende de gebeden, gedurende de adaan en gedurende momenten dat een dienaar zijn zegeningen naar hem wilt sturen. Mohammed, is tevens de meest voorkomende naam wereldwijd. Een naam die gepaard gaat met trots en aanzien. Geen moment gaat voorbij of een hart wordt vervuld met liefde voor de profeet vzmh. Harten komen tot rust bij het horen van zijn naam en tongen en lippen worden gestreeld bij het uitspreken van zijn naam. Vzmh.

 

Beste dienaren van Allah, Middels surat Sjar7 (94) leert Allah swt ons dat wij volhardend moeten zijn in datgene wat wij doen, dat we het stof van luiheid en getreuzel van ons af moeten kloppen. Het staat degene die ergens naar streeft niet, te stoppen met het verrichten van goede daden of gemakkelijk op te geven. Maar zijn zorg is altijd te streven en te haasten naar het verrichten van  goede daden zoals Allah swt in surat Al-Anbiyaa’ zegt: Waarlijk, zij haastten zich in het goede. [21:90] En aan de hand hiervan zie je dat ze stapsgewijs in rangen worden verheven vanwege het streven naar het verrichten van goede daden. En wanneer je de ene goede daad hebt verricht, ga dan door met de volgende goede daad.

 

Allah swt heeft ons de profeet vzmh  zodanig beschreven dat het ons dient aan te sporen om deze zaken te overpeinzen en er bij stil te staan wie werkelijk deze geweldige man was en is. Allah swt zegt: Voorzeker, er is een Boodschapper uit jullie midden tot jullie gekomen. Het valt hem zwaar dat jullie lijden. Hij bekommert zich om jullie. Voor de gelovigen is hij zachtaardig en genadevol. [9:128] Zoals het vers al aangeeft, komt de Profeet vzmh uit ons midden en deed hij de normale dingen die mensen ook deden. En het raakte hem wanneer hij iets schadelijks zag maar hij kon zijn geduld omwille van Allah opbrengen. En hij accepteerde negatieve uitlatingen door zich positief uit te laten.

 

Hij vzmh was geduldig en sterk van karakter. En het feit dat hij uit ons midden kwam en datgene beleefde wat wij beleven, kunnen wij hem vzmh als een voorbeeld nemen in het inrichten van ons leven en het perfectioneren van ons gedrag. Hij is ons licht op de weg van Allah. Allah swt zegt: Voorzeker, in de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld, voor degene die op Allah en de laatste Dag hoopt, en Allah veelvuldig gedenkt. [33:21]

 

Zo dienen wij mensen te bezoeken die ons hebben afgesneden, en degenen geven die ons hebben afgenomen, en mensen vergeven die ons onrecht hebben aangedaan, en goed wezen tegen degenen die slecht tegen ons zijn. En indien wij deze zaken in acht zouden nemen, dan zou het Paradijs onze beloning zijn. Het was de gewoonte van de Profeet vzmh zich om ons te bekommeren en zich zorgen te maken om zijn volgelingen. Hij cijferde zichzelf weg om het ons gemakkelijk te maken, wij zijn zijn zorg. Zijn boodschap was er nooit om het ons complex te maken maar juist om het ons gemakkelijk te maken en het voor ons dragelijk en eenvoudig te maken. Hij vzmh was genadevol voor zijn mensen, hij was barmhartig en zacht van karakter. Hij was naar zijn mensen meer barmhartig dan een moeder voor haar kinderen. Zijn hart stond open voor ieder individu.

 

Besef beste gelovigen dat de liefde voor de profeet vzmh zit in het planten van liefde in de harten van onze kinderen. En de middelen om de liefde voor de Profeet vzmh te creëren, zijn er in overvloed. Er zijn vele zaken gerelateerd aan onze profeet vzmh om meer liefde voor hem te creëren. Bijvoorbeeld in het respecteren van de ouderen en de jongeren, en goedheid tonen jegens de armen, rekening houden met de behoeftigen en het onderwijzen van de mensen. We kunnen ook genoeg voorbeelden terugvinden in hoe we dienen om te gaan met mensen die slechtheid jegens ons tonen. Dit alles kunnen we terugvinden bij de profeet vzmh, hij is als genade voor de werelden gestuurd. Hij vzmh was iemand die zich tussen de mensen bevond, hij was altijd temidden van mensen wanneer zij in zowel blijdschap als in verdriet verkeerden. En wanneer wij bij al deze zaken zouden stil staan en er een voorbeeld aan zouden nemen, dan zou onze liefde voor hem zeker groeien. Allah swt zegt: Zeg (o Mohammed). “Als jullie werkelijk van Allah houden, volg mij dan; Allah zal dan van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol. [3:31]

 

Allah swt verduidelijkt ons dat de profeet vzmh geliefd is bij Allah en hij hem een speciale status geeft. De engelen sturen de salaam en zegeningen op de profeet vzmh. Vervolgens leert Allah ons dat ook wij de salaam en zegeningen dienen te sturen naar de profeet vzmh uit liefde en respect voor hem. En degenen die zijn salaam en zegeningen op de profeet vzmh uitspreekt, Allah swt verheft hem in status, vermeerdert zijn beloningen, wist zijn zondes, en krijgt de salaam en de zegeningen van Allah swt terug. Door het sturen van de vredesgroet naar de profeet vzmh, komen de harten tot rust en verdwijnt de benauwdheid. Stuur daarom zoveel mogelijk de salaam naar de profeet vzmh, met name op de beste dag, de vrijdag.

 

De profeet vzmh zei: “De beste dag van jullie is de vrijdag. Vermeerder daarop de Vredesgroet aan mij, want jullie Vredesgroet wordt aan mij overgebracht waar jullie je ook bevinden.”

Tot slot vraag ik Allah swt onze liefde voor de Profeet vzmh te vergroten en te versterken en in zijn voetsporen te treden opdat we met hem het Paradijs zullen bewonen. Ameen.