In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammad (saw), zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels.

 

Beste gelovigen, over het ontwikkelen van een zuiver en vredig hart, het onderwerp van de preek van vandaag, zegt Allah de Verhevene in de Eerbiedwaardige Koran: En verneder mij niet op de Dag waarop er wordt opgewekt. De dag waarop bezit, noch kinderen zullen baten. Behalve degene die bij Allah komt met een zuiver hart.” (Koran 26:88). Dit vers geeft aan dat één de meest lonende daden waarmee een gelovige zich gedurende zijn leven mee kan bezighouden, is het ontwikkelen van een zuiver hart. Immers, niets en niemand zal op de Dag der Opstading van enige nut zijn, behalve degene die tot Allah de Verhevene komt met een schoon hart.

Maar het hart kan niet zuiver zijn als het gevuld is met haat, jaloezie en arrogantie. Zo verklaren de geleerden dat het hart van de gelovige vredig is en gevuld met vergeving, geduld en zachtmoedigheid.

 

In deze preek worden een vijftal manieren aangedragen waarop iedere gelovige een zuiver hart kan ontwikkelen.

De eerste en meeste belangrijke manier om het hart gerust te stellen is via de verbondenheid met Allah de Verhevene. Hierover zegt de Profeet (saw):Degene die over de volgende drie eigenschappen beschikt, zal de zoetheid van het geloof vinden: 1. degene die Allah en Zijn Boodschapper meer lief heeft dan alle andere personen, 2. degene die van een ander houdt omwille van Allah, en 3. degene die een afkeer heeft om terug te vallen in ongeloof, nadat Allah hem ervan heeft gered, zoals hij eveneens een afkeer zou hebben om in het Hellevuur geworpen te worden”. Het is de verbondenheid met Allah, die de gelovige in staat stelt om met zijn hart de bevelen van Allah en Zijn Boodschapper te gehoorzamen. Overeenkomstig Zijn Woorden:Zo is het, en wie de gewijde Tekenen van Allah eer bewijst: Voorwaar, dat is door het vrezen van Allah in de harten.” En in een ander vers: “O jullie die geloven, geeft gehoor aan Allah en aan de Boodschapper wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft, en weet dat Allah tussen een mens en zijn hart komt.”

 

Een tweede manier om het hart gerust te stellen is door middel van het onderhouden van de voorgeschreven gebeden. Over het verrichten van het gebed is overgeleverd dat de Profeet (saw) heeft gezegd: “O Bilal, een bekende metgezel van de Profeet, doe de oproep tot het gebed, zodat het ons rust brengt”. De gelovige die zich onderwerpt aan Zijn Heer middels het gebed, zal rust in zijn hart ervaren, omdat hij geconcentreerd nadenkt over het belang van de woorden van Allah de Verhevene. Overigens geldt dit ook voor de andere voorgeschreven vormen van aanbidding, zoals het geven van aalmoezen aan armen en behoeftigen. Hierover zegt Allah de Verhevene op gebiedende toon: Neem van hun bezittingen de zakat, jij reinigt en zuivert hen daarmee (O Mohammed).Ook het verplicht vasten gedurende de maand Ramadan en het vrijwillig vasten door het jaar heen, is een vorm van aanbidding die de zuiverheid van het hart bewaakt. Dit geldt eveneens voor het reciteren en aandachtig bestuderen van de Eerbiedwaardige Koran, zodat men ernaar kan handelen. Hierover heeft Allah de Verhevene geopenbaard:O mensen, voorzeker, er is een vermaning van jullie Heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie harten is, en Leiding en Barmhartigheid voor de gelovigen.” Ofwel, de woorden van Allah zelf vormen een genezing voor het hart.

 

Een andere manier om het hart gerust te stellen is door middel dhikr, ofwel het veelvuldig gedenken van Allah de Verhevene. Hiermee wordt de ziel en de tong ertoe aangezet om herhaaldelijk en in elke situatie Allah te gedenken, waardoorde oneffenheden van het hart worden uitgevaagd. In feite is dit het geneesmiddel tegen de kwaad van de Shaytan, die de dienaar dagelijkse overspoelt, zodat het hart zuiver blijft. Allah de Verhevene zegt dan ook: Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.” Een manier, die hiermee nauw samenhangt, wordt gevormd door het verrichten van smeekgebeden. De smeekbede is de meest nobele vorm van aanbidding en meest geliefd bij Allah de Verhevene. Het zorgt voor direct contact tussen de dienaar en Zijn Schepper en het leidt tot standvastigheid in het geloof.

 

Standvastigheid in het geloof is een grote gunst van Allah de Verhevene en een eigenschap die iedere gelovige dient na te streven. Dit was ook de handswijze van de Profeet (saw), die ondanks zijn nobele en verheven positie Allah veelvuldig om leiding en standvastigheid vroeg. Met andere woorden, de beste onder de mensen was gewoon om Allah te gedenken met de woorden: O Hij die de harten doet omkeren, maak mijn hart standvastig op uw geloof.”

 

Over het zuivere hart is de volgende gebeurtenis gedurendehet leven van de Profeet (saw) overgeleverd.

Op een dag zaten de metgezellen samen met de Profeet (saw) toen hij zei: Een man, die één van de bewoners van het Paradijs zal zijn, zal nu binnenkomen. Toen kwam er een man van de Ansar binnen, iemand die in Medina onderdak en bescherming bood aan moslims. De volgende dag, zei de Profeet (saw) hetzelfde en dezelfde man kwam binnen. Op de derde dag, herhaalde de profeet (saw) deze woorden en weer kwam dezelfde man binnen. Toen de Profeet (saw) wegging, volgde één van de metgezellen hem en zei tegen deze man: “Ik heb ruzie gemaakt met mijn vader en ik zweerde dat ik niet naar hem toe zou gaan voor drie dagen en nachten. Zou u mij onderdak willen geven? De man zei: “Ja.”

De metgezel verbleef drie nachten bij deze man en hij zag hem niet bidden in de nacht, maar elke keer dat hij bewoog en zijn positie veranderde in bed dan herinnerde hij Allah en zei, ‘Allahu Akbar’ totdat hij opstond voor het ochtendgebed. De metgezel zag hem daarnaast niets bijzonders doen. Toen de drie nachten voorbij waren vroeg de metgezel: “O dienaar van Allah! Ik moet bekennen dat ik geen ruzie heb met mijn vader, en dat ik mij vader niet heb verlaten. Ik hoorde de Boodschapper van Allah drie keer over jou spreken. Hij zei dat één van de bewoners van het Paradijs binnen zal komen, en jij was degene die elke keer binnenkwam. Ik wilde bij jou blijven om te zien wat jij doet zodat ik het kan opvolgen, maar ik heb jou niets bijzonders zien doen. Dus vertel mij waarom de Boodschapper van Allah zo over jou sprak. De man antwoordde: “Ik doe niets anders dan wat jij hebt gezien, behalve dat ik elke nacht, voordat ik slaap, ik ervoor zorg dat er niets in mijn hart is tegenover een moslim. Ook benijd ik niemand voor iets dat Allah hem gegeven heeft. De metgezel zei daarop: “Dit is dus hetgeen wat je doet waardoor jij het verdiend, en dit is ook hetgeen wat wij niet kunnen doen.

Kortom, het zuiveren en reinigen van het hart is één van de meest geweldige daden waar een gelovige zijn aandacht aan moet schenken. Een zuiver hart heeft geen intentie om anderen onrecht, verderf of kwaad aan te doen en het is ook niet gevuld met haat of wrok ten opzichte van een ander.

Moge Allah de Verhevene onze harten standvastig maken in het geloof. Amien!