بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. De Enige, de Zelfgenoegzame van wie iedereen afhankelijk is. Hij verwekt niet noch is Hij verwekt. En er is niet één gelijk aan hem. Vrede en zegeningen met de beste monotheïst Mohammed ﷺ.

Vandaag behandelen we deel 9 van de serie “De eigenschappen van de dienaren van de Meest Barmhartige” oftewel de Ibaad Ar-Rahman. De eigenschappen van de vrome dienaren die hun Heer vrezen worden achter elkaar op een sublieme wijze in soerat AL-Foerqan opgesomd. In vers 68 t/m 71 zegt Allah swt:

“En degenen die geen andere god naast Allah aanroepen, noch de ziel doden die Allah verboden heeft, behalve rechtmatig, noch ontucht plegen. En wie dat wel doet, zal het slechte tegemoet gaan. De bestraffing zal voor hem vermeerderd worden op de Dag der Opstanding. En vernederd zal hij daarin voor eeuwig verblijven. Behalve wie berouw toont, gelooft en goede daden verricht. Voor diegene zal Allah hun slechte daden inruilen voor goede daden. En Allah is de Meest Vergevingsgezind, Meest Barmhartig. en degen die berouw toont en goede daden verricht, voorwaar, hij heeft daadwerkelijk berouw getoond aan Allah”. [25:68-71]

 Bij deze eigenschappen horen dus ook, het tonen van berouw en goede daden verrichten. Afgelopen twee weken hebben we aandacht geschonken aan zina; Wat de gevaren ervan zijn en wat voor bestraffing erop staat. Allah swt geeft ons de mogelijkheid terug te keren naar Hem door berouw te tonen en goede daden te verrichten wanneer wij zonden plegen zoals ontucht (zina).

Met name de jongeren verkeren in grote wanhoop en leven in depressie doordat zij de hoop hebben opgegeven en denken dat de deuren van tawba gesloten is omdat zij verdronken zijn in hun vele zonden. Beste jongere, geef de hoop niet op en keer ten allen tijde terug naar jouw Heer de Barmhartige de Meest Genadevolle, de Vergevingsgezinde. Allah swt wacht op jou op het moment dat jij bij Hem aanklopt om vergeving. Laat de Shaytaan jou niet overtuigen dat er geen weg terug is en je niet vergeven zult worden. Allah vergeeft Zijn dienaren.

“De Boodschapper ﷺ zei dat iemand zei: “Allah zal die en die niet vergeven. Daarop zei Allah de Verhevene:

“Wie is degene die oordeelt dat Ik degene geen Genade schenk. Ik heb degene Genade geschonken en zijn (slechte) daden uitgewist.”

Ook zegt Allah swt:  “O Zoon van Adam, zo lang je Mij aanroept en Mij vraagt, zal Ik je vergeven voor wat je gedaan hebt, en Ik zal er geen bezwaar tegen hebben. O zoon van Adam, al reiken je zonden tot de wolken in de lucht, als je Mij om vergeving vraagt, zal Ik je vergeven. O zoon van Adam, als je tot Mij komt met zonden bijna zo groot als de aarde en je komt tot Mij zonder deelgenoten aan Mij toe te schrijven, dan zou Ik je vergeving schenken bijna zo groot als dat (de aarde).”

Deze hadith qudsi is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet . Het staat vermeld in Tirmidhi

Dus beste broeders en zusters, wanhoopt niet en keer berouwvol terug tot Allah swt.

 

Echter dient het berouw aan bepaalde voorwaarden te voldoen nl:

1- het moet oprecht voor Allah zijn (zoals hierboven genoemd is),
2- spijt hebben van de zonde,
3- het onmiddellijk laten van de zonde,
4- vastbesloten zijn de zonde nooit meer te plegen,
5- berouw hebben voordat de dood komt òf de zon vanuit het westen opkomt. Een zesde voorwaarde wordt toegevoegd indien er sprake is van rechten van anderen: Het rechtzetten van onrecht dat is aangedaan.

 

Een aantal handvatten die je kunt gebruiken om zo ver mogelijk van ontucht te blijven zijn:

 1. Het vrezen van Allah swt en Zijn Macht overpeinzen. Het gehoorzamen van Hem en Zijn Boodschapper beseffend dat Hij de Alziende is. Allah swt zegt: “Dit zijn de grenzen van Allah. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, Hij zal hem het Paradijs doen binnentreden waaronder rivieren stromen, voor eeuwig daarin. En dat is de grandiose Overwinning” [4:13]. Maar Hij zegt ook En wie Allah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam is en Zijn Grenzen overschrijdt, Hij zal hem een vuur doen binnentreden, voor eeuwig daarin. En voor hem is er een vernederende bestraffing”. [4:14]
 2. Een goede opvoeding meegeven aan de kinderen opdat ze Godvrezend opgroeien. Vrezend voor Allah en niet voor anderen. Hen het goede gedrag en zeden aanleren.
 3. Het open staan voor een huwelijk op het moment dat je daar rijp voor bent. Dit houdt in dat je als moslim de intentie zou moeten hebben te willen trouwen.
 4. Voor de jongeren het huwelijk niet onmogelijk maken door grote bruidsschatten te vragen of naar peperdure bruiloften te verlangen.
 5. Het neerslaan van de blikken en niet naar het verbodene te kijken.
 6. Het nuttig besteden van je tijd door zaken die goed zijn voor zowel je wereldse leven als het hiernamaals. Bijv. Koran lezen en het bijwonen van bijeenkomsten van kennis.
 7. Zo veel mogelijk de gebeden in de moskee verrichten. Want het gebed weerhoudt jou van de zonden.
 8. Veelvuldig vasten. Vooral de ongetrouwde jongeren zouden hier goed aan doen.
 9. Bevriend zijn met mensen die jou kunnen motiveren en stimuleren het goede te doen en het slechte te vermijden.
 10. Naast het gehoorzamen van Allah en Zijn Boodschapper, ook het gehoorzamen van de ouders en goedheid jegens hen tonen.
 11. Uitgeven op de pad van Allah swt.
 12. Zo veel mogelijk betrokken zijn in de moskee, denk hierbij aan vrijwilligerswerk in de moskee waardoor je altijd verbinden bent met de moskee.

 

Dit waren enkele adviezen waarmee wij onszelf kunnen beschermen tegen bepaalde zonden en hoe wij dichter tot Allah kunnen komen.

 

Ik vraag Allah swt ons ver te houden van de verderfelijke zonden en ons in staat stellen dichter tot Hem te komen.