De wijze adviezen van Loeqman aan zijn zoon.

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle, de Al-Wijze de Al-Wetende.

Beste gelovigen, De Edele Koran vertelt ons de mooiste vertellingen en verkondigt ons de beste Verhalen waaruit wij vele nuttige leringen kunnen trekken. Allah swt zegt: Voorzeker, in hun verhalen bevindt zich een lering voor de bezitters van verstand…[12:111] In de Koran benoemt Allah swt een aantal wijze adviezen van de wijze Loeqman. Loeqman was een oprechte dienaar van Allah . Allah swt heeft Loeqman een grote status gegeven en hem in rangen verheven. Zijn status was zo hoog dat Allah swt hem in de Koran benoemt en een Soerah naar hem is vernoemd. Allah swt zegt over hem: En voorzeker, Wij gaven de wijsheid aan Loeqman (zeggende) “Wees dankbaar”. [31:12] En wat is die wijsheid? De wijsheid die Loeqman kreeg was: begrip en kennis, waarachtigheid, inzicht en vele andere gunsten.


Beste dienaren van Allah, Behalve de grote gunsten waarmee Loeqman door Allah werd begunstigd, blonk Loeqman vooral uit op de wijze waarop hij zijn zoon benaderde, adviseerde en vermaande. Een wijze waar wij een voorbeeld aan kunnen nemen. Wat Loeqman vooral zo bijzonder maakt, is de woordkeuze wanneer hij zijn zoon adviseerde. Simpele, eenvoudige krachtige woorden die jouw band met jouw zoon of dochter versterkt en de liefde voor elkaar laat bloeien. Hij gebruikte de woorden ‘O mijn zoon’. En dit is een wijze les voor de ouders in hoe om te gaan met hun kinderen. Wanneer heb jij als ouder deze woorden gebruikt  en jouw kind bij de schouders vastgehouden zeggende; ‘O mijn zoon’ ‘O mijn dochter’? Door dit soort liefkozende woorden te gebruiken bij onze kinderen wanneer wij hen adviseren, zullen wij onze kinderen dichter tot ons brengen en zal liefde, respect en barmhartigheid tussen ouder en kind weer hersteld worden. Genegenheid vertrouwen zal dan de basis zijn.  Als ouders is het onze taak onze kinderen te begrijpen, aan te voelen, te steunen en op de juiste wijze de juiste richting op te sturen. Het is van groot belang dat wij moeten leren meer te luisteren dan te praten, vooral het luisteren naar de problemen van onze kinderen en wat hen dwarszit. Soms is het luisteren een oplossing op zich.

Het eerste  en belangrijkste wat Loeqman zijn zoon adviseert is; is het advies dat sterker geloof in het hart van zijn zoon zal verankeren door de rechten van Allah en de rechten van Zijn dienaren na te komen. Allah swt zegt: En (gedenk) toen Loeqman tegen zijn zoon zei, terwijl hij hem vermaande: “O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe. Voorwaar, veelgodendom is zeker een geweldig onrecht.” [31:13] Loeqman vermaant zijn zoon dat Allah Almachtig is en Hem niets ontgaat al is het ter grootte van een mosterdzaad. Het is daarom van groot belang dat wij onze kinderen al op jonge leeftijd bewust maken van de rechten die Allah toekomen. Allah zegt: (Loeqman zei:) “O mijn zoon, waarlijk al bevindt er zicht iets ter grootte van een mosterdzaadje in een rots, of in de hemelen of in de aarde, dan nog zal Allah daarmee komen. Voorwaar, Allah is Meest Zachtaardig Alwetend. [31:16]

Ook vermaant Loeqman zijn zoon aangaande het gebed. Dat hij zijn gebed niet moet verwaarlozen en deze op de juiste wijze dient te verrichten en te onderhouden. Want het gebed is de ruggengraat van het geloof en de beste gehoorzaamheid aan Allah. Allah swt zegt hierover: O mijn zoon, onderhoud het gebed…[31:17] Want het gebed zuivert de harten, kalmeert de zielen, perfectioneert het gedrag en het weerhoudt je van de verdorvenheden. Als het gebed de ruggengraat van het geloof is, dan is het ook de ruggengraat van de gelovige. Zonder gebed is de gelovige zwak en verloren, betrek daarom je kinderen bij het gebed en onderwijs hen het gebed op de beste wijze met het beste gedrag.

Beste gelovigen. Een andere aspect waarvoor Loeqman zijn zoon vermaant, is het tonen van goed gedrag jegens anderen. Hij leert hem niet arrogant en hoogmoedig te zijn door anderen te verachten of te minachten maar nederig over de aarde te lopen en op respectvolle wijze met anderen om te gaan. En wend jouw wang (d.w.z. jouw gezicht) niet af  van de mensen en loop niet hoogmoedig op aarde, Allah houdt van geen enkele verwaande hooghartige (persoon). [31:18]

Het is daarom een moslim zeker niet gepast enige vorm van hoogmoed of arrogantie te tonen. Dit soort eigenschappen kunnen leiden tot de ondergang van een persoon. Of je nou rijk bent, of een hoge status hebt, of veel kennis bezit, of een bekendheid bent, je dient te allen tijde nederig te zijn tov anderen. Uiteindelijk stel je niets voor en zijn het enkel je daden die tellen. Loeqmaan leerde zijn zoon ook barmhartigheid en goedheid aan.

Loeqman vermaant zijn zoon tevens door hem aan te spreken met “O mijn zoon” en wijst hem erop door in gezelschap te zijn met de geleerden. Want Allah doet de dode harten weer herleven door het Licht van kennis zoals de dode aarde herleeft nadat er water op is gevallen uit de hemelen. Hij adviseerde zijn zoon de kennis en wijsheid  van deze geleerden over te nemen. Dit leert ons dat wij onze kinderen moeten leren de zittingen van kennis bij te wonen en de kennis en de wijsheden die daaruit voortvloeien te absorberen.

Kortom, indien wij deze adviezen van Loeqman opvolgen en onze kinderen op deze wijze benaderen zoals Loeqman dat deed met zijn zoon, dan zullen wij welzeker de vruchten hieruit plukken en een gezonde relatie bouwen met onze kinderen.

Moge Allah swt ons de wijsheid van Loeqman schenken opdat wij het goede voorbeeld zullen zijn voor onze kinderen en daarmee de tevredenheid van Allah swt zullen verkrijgen.