De gunsten van de Hadj (Bedevaart)

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Alle lof aan de Heer der werelden die de bedevaart heeft opgelegd aan Zijn dienaren die in staat zijn deze te verrichten.


 

De imam opent de preek van vandaag met de overlevering van de Profeet saw waarin hij zegt: “O mensen, Allah heeft de hadj voor jullie verplicht gesteld, dus verricht de hadj.” De preek van vandaag staat in teken van de bedevaart.

Allah swt zegt: De hadj is in de bekende maanden. Wie van plan is om hierin de hadj te verrichten, moet tijdens de hadj geen geslachtsgemeenschap hebben, noch een zonde begaan, noch twistgesprekken voeren. En wat jullie ook aan goeds doen, Allah weet het. En neem proviand mee, en waarlijk, de beste proviand is godsvrucht. Vrees daarom Mij, o bezitters van verstand. [2:197]

Uit dit vers kunnen wij concluderen dat godsvrucht (Taqwa) de beste voorziening is die wij kunnen bezitten. De profeet saw zei: “Degene die de Hadj verricht om de Tevredenheid van Allah te zoeken en daarin geen geslachtsgemeenschap heeft en geen zondigheid begaat, keert terug (van de Hadj) vrij van alle zonden, net als de dag waarop hij geboren werd.”

Overigens was de bedevaart  niet exclusief voor de volgelingen van Mohammed saw alleen, maar de bedevaart bestond al veel eerder en hebben zeventig Profeten en boodschappers vzmh vóór Mohammed saw de bedevaart in de heilige moskee verricht. Onder hen was oa Moussa as die de bedevaart verrichtte. Zij reisden van Al-Quds naar de heilige plaats in Mekka.

De Hadj is de vijfde pilaar onder de pilaren van de islam die Allah aan ons geeft opgelegd deze te verrichten; mits wij hiertoe in staat zijn. In deze reis zitten vele voortreffelijkheden voor degenen die oprecht hieraan deelnemen. Het zuivert de harten, geeft voldoening, wist de zonden en brengt de gelovigen in barmhartigheid en genade bij elkaar. Met onderlinge verbonden harten en zielen hebben de reizigers hun huis en haard verlaten om de lange reis in veelal vele moeilijkheden te trotseren, dit alles om gehoorzaamheid aan Allah te tonen en Hem te behagen en Zijn tevredenheid te verdienen. Tijdens deze reis en het verblijf verdwijnt het verschil en het onderscheid tussen tussen de mensen. Tussen de arme en de rijke, tussen degene met status en degene zonder status, tussen blank en zwart. Allen zijn afhankelijk van Allah en zoeken Zijn tevredenheid.

Allah swt zegt:En verkondig de hadj aan de mensen, waarna zij lopend en op elke kameel vanuit alle verre plaatsen naar jou toe zullen komen (om de hadj te verrichten). [22:27]

Beste dienaren van Allah, Een van de grootste gunsten die in het verrichten van de hadj zitten, is het kwijtschelden van alle voorgaande zonden die je verricht hebt, behalve wanneer het gaat om de rechten van anderen. Amr ibn Al-Aas (ra) vroeg aan de Profeet saw of de Hadj alle zonden wist waarop de profeet saw antwoordde; “jazeker, Allah swt wist daarmee de zonden en vergeeft de fouten totdat de pelgrim wordt zoals op de dag dat zijn moeder hem de geboorte gaf”. Hij begint opnieuw met een schone bladzijde.

Wanneer de hadj met oprechtheid en volgens de bevelen van Allah swt wordt verricht, dan laat deze hadj gezegende sporen na. Deze persoon zal vermeerderd worden in zijn gunsten en voorzieningen en zal zowel zijn wereldse leven als zijn hiernamaals een succes worden. Dit zijn de beloningen die iemand staan te wachten wanneer de hadj op de juiste wijze wordt verricht. Wanneer een van ons een gast ontvangt, zal hij er alles aan doen om zijn gast tevreden te stellen en zich uitsloven om zijn gast te verwennen. Wat te denken bij Allah wanneer wij Zijn gasten zijn, Allah de Almachtige die alles mogelijk kan maken om het ons naar de zin te maken. Uiteraard is het doel van de Hadj oa het opvoeden en het ontwikkelen van het hart tot een godvrezend hart. Een zuiver hart van een persoon die volledig vertrouwt op Allah swt en zijn lot in de Handen van Allah swt legt en enkel op de beloning van zijn Schepper rekent.

Allah swt heeft de mens geschapen en heeft de mens voor een keuze gesteld, de keuze tussen het goede en het verwerpelijke. En heeft Hij swt Boeken nedergezonden en Profeten Boodschappers gestuurd om de mensen aan te sporen tot het verrichten van de hadj. Echter heeft de mens grote vijanden die hem hiervan kunnen weerhouden de hadj te verrichten. Vijanden zoals zijn eigen nefs (ego), begeerten en verlangens. En het is daarom van groot belang dat een persoon geduldig blijft en zich volhardend opstelt in het verrichten van de aanbiddingen en in het tonen van goedheid jegens anderen. En het zijn deze twee zaken die tijdens de hadj steeds terugkomen en jouw hadj tot slagen of falen kunnen leiden.  De nefs heeft een hekel aan de aanbiddingen en neigt veel liever naar verboden zaken. Een van de oorzaken waardoor de nefs vaak overwint is met name te danken aan overmaat van luiheid, gierigheid en uitstel. Deze drie zaken zijn vernietigende zaken wanneer het gaat om het onderhouden van de aanbiddingen. Geduld is een sterke wapen tegen deze drie elementen. Geduld dienen wij te tonen in drie fasen wanneer het gaat om de hadj, nl:

  1. Geduld voor de hadj. Denk hierbij aan het zuiveren van de intentie, rekening houden met oprechtheid en het goedmaken met mensen in je omgeving waarmee je een twist hebt.
  2. Geduld tijdens de hadj. De focus dient te allen tijde op Allah swt en de aanbiddingente blijven. Men dient te voorkomen dat hij tijdens de hadj zich lui opstelt of zijn goed gedrag verliest in de omgang met anderen.
  3. Geduld na de hadj. Nadat men de hadj succesvol heeft afgerond mag het niet zo zijn dat de bedevaartganger zich hoogmoedig opstelt of van aanzien van anderen opeist. Ook is het afgeraden te showen met het feit dat je de hadj hebt verricht. Verpest het berouw niet en zet dit voort bij thuiskomst opdat je zult slagen.

Tot slot ik vraag Allah swt iedereen die nog niet op hadj is geweest de mogelijkheid te bieden de hadj te verrichten en degenen die zullen gaan, hun hadj te accepteren. Ameen.