De gevaren van afgunst

 

In de naam van Allah de meest barmhartige de meest genadevolle. Hij die de hemelen, aarde en alles hem gehoorzamend dag en nacht verheerlijken en moge Allah onze profeet Mohammed vrede zij met hem alle gebeden schenken, zijn familieleden, metgezellen en ieder die in zijn voetsporen treedt tot de dag des oordeels.


 

Beste mensen, vandaag staan we stil bij een van de meest bijzondere verhalen die in de Koran vermeld staat. Een verhaal die vele wijsheden en leringen bevat waaruit wij tot op de dag van vandaag nog steeds vele leringen uit kunnen halen. Het is het allereerste verhaal die de mens op aarde aangaat. De uitleggers van de Koran zeggen dat het de eerste dood van de mens betreft voor de dood van Adam (as). Via de Koran heeft Allah swt de profeet bevolen ons dit verhaal tot ons te brengen. Allah swt zegt: En draag aan hen het verhaal van de zonen van Adam naar waarheid voor. [5:27]

 

Allah swt leert ons adv dit verhaal een aantal wijsheden en waarschuwt ons tegelijkertijd voor de grote gevaren die in dit verhaal schuil gaan. In dit bijzondere verhaal betreft het de twee zonen van Adam (as) die beiden een offer brachten aan Allah swt waarvan Allah het ene offer accepteerde en de andere offer niet accepteerde van de zonen waarna er afgunst ontstond en dit ertoe leidde dat de ene zoon van Adam (as) de andere zoon van Adam (as) doodde. Zo leren we direct dat afgunst de zowel de allereerste zonde was in de hemel als de eerste zonde op aarde. In de hemel was er afgunst van iblies naar Adam (as) en op aarde was er afgunst van de ene zoon naar de ander. Hieruit kunnen we concluderen dat afgunst een enorme gevaarlijke ziekte is die kan leiden tot vele grote verdorvenheden. Want hoeveel mensen zijn er begraven als gevolg van afgunst, hetzij een directe moord, of een vergiftiging of door het boze oog. Door het hebben van afgunst bederft het hart en benauwt de borst en vergrauwt het gezicht. Afgunst opent de deuren naar de grote zonden zoals roddels en lasterpraat, leugens en listen, en naar dood en verderf indien degene die afgunst heeft daar de kans voor krijgt.
 

Zo heeft de zoon van Adam (as) Habil de Wil van Allah swt geaccepteerd en is de aanleiding van de acceptatie van Allah swt te danken aan godsvrezendheid en een zuiver hart. Allah swt zegt: …Hij zei: “Allah aanvaardt slechts de daden van de godsvruchtigen. [5:27] Wanneer jij jouw naar mij uitstrekt om mij te doden, zal ik mijn hand niet naar jou uitstrekken om jou ted oden. Voorwaar ik vrees Allah, de Heer der Werelden. [5:28] Doordat Habil dit tegen zijn broer zei, hoopte hij zijn broer tot inkeer te brengen zodat hij van het moorden zou afzien. Hij heeft hem ook doen herinneren aan de straffen van Allah en het hellevuur. Allah swt zegt: Voorwaar, ik wild at jij mijn zonden en jouw zonden draagt, zodat jij tot de bewoners van het voor zult behoren. En dit is de vergelding voor de onrechtplegers. [5:29]
 

Beste dienaren van Allah, het vrezen van de bestraffing in het Hiernamaals demotiveert een dienaar van Allah van het onnodig bloed vergieten. In tegenstelling tot iemand die een zeer zwakke imaan heeft die juist gemotiveerd wordt tot deze dwaze daden. Deze mensen vrezen de bestraffing van het Hiernamaals niet en zal geen enkel verhaal hen ontmoedigen tot deze daden over te gaan zoals de zoon van Adam (as) die zijn eigen broer uit afgunst voor hem doodde. Allah swt zegt: Toen moedigde zijn ziel hem aan om zijn broer ted oden, en hij doodde hem en werd zo één van de verliezers. [5:30]
En zo heeft de zoon van Adam (as) grote verlies geleden en behoort hij tot de verliezers en zal hij tot de het laatste uur hierom herinnerd worden.

En aangezien de dood van Habil de allereerste dood was van de mens op aarde, wist de zoon van Adam (as) niet wat hij moest met het lichaam waarop Allah swt een kraai naar hem stuurde die hem zou leren hoe om te gaan met het dode lichaam. Allah swt zegt: Toen zond Allah een kraai die in de grond groef om hem te laten zien hoe hij het (dode) lichaam van zijn broer kon verbergen. Hij (de moordenaar) zei: “Wee mij, ben ik zelfs niet in staat om net zoals deze kraai te zijn, en om het dode lichaam van mijn broer te verbergen? En zo werd hij één van degenen die spijt hadden. [5:31]

UIt dit verhaal hebben we kunnen leren wat afgunst met een person kan doen en waar dit zoal naartoe kan leiden en leert Allah ons adv een vogel hoe wij met doden om moeten gaan. Allah leer tons ook dat de zoon van Adam (as) spijt heeft maar geen spijt uit berouw. Indien hij spijt uit berouw had getoond, zou Allah hem hebben vergeven.
 

Beste dienaren van Allah, De islam leert ons dat het doden van onschuldigen een grote zonde is en dat wanneer iemand een ziel doodt dat het is alsof hij de gehele mensheid heeft gedood, en wanneer hij een mensenleven redt, het is alsof hij de gehele mensheid heeft gered. Een mensenleven is bij Allah heilig en waardevol.

 

 

Allah swt zegt: Daarom hebben Wij de kinderen van Israel voorgeschreven dat wanneer iemand een ziel doodt (en dit) niet al seen vergelding voor moord (is bedoeld), of (het bedoeld is) om verderf op aarde te zaaien, het is dan alsof hij alle mensen heeft gedood. En wie haar laat leven, het is dan alsof hij alle mensen heeft laten leven. En voorzeker, Onze Boodschappers zijn met duidelijke bewijzen naar hen gekomen. Voorwaar, vervolgens waren velen van hen daarna overtreders op aarde. [5:32]

 

Door deze grote gebeurtenis tussen de twee broers waarbij de een de ander doodde vanwege afgunst, hebben we geleerd dat het een strijd was tussen het goede en het kwade en dat het goede dankzij godsvrucht en vrees voor Allah, van het kwade won en het kwade tot de grote verliezers behoorde.

Moge Allah swt ons godsvrezenheid schenken opdat we tot de succesvollen zullen behoren. Ameen.