In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest genadevolle.

“Een gelovige stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen”.

Wat betekent deze bekende gezegde voor de vrome dienaar van Allah? Dit betekent dat een complete dienaar van Allah die volgens de wetten van Allah swt en het voorbeeld van de profeetﷺ in acht neemt, niet zo snel tweemaal dezelfde fout zal begaan. Dit houdt ook in dat de oprechte gelovige exact weet wat hij moet doen wanneer hij een fout of een zonde begaat. Hij zal direct actie ondernemen deze fouten te corrigeren of zelfs om te zetten in een goede daad door berouw te tonen en dit niet te herhalen. Voor een complete dienaar van Allah is een fout die hij begaat een wijze les waaruit een lering wordt getrokken. Hij kent de grenzen die door zijn Schepper zijn getrokken en zal niet tegen deze wetten in handelen.

Allah swt zegt: “Voorzeker, de boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en het hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.” (Surah 33 : Ayah 21)

Zwak imaan

iemand die de wetten van Allah swt niet naleeft en het voorbeeld van de profeetﷺ  niet in acht neemt, bezit zwak imaan en zal zijn geloof niet solide zijn. Zijn imaan zal als een broze steen zijn die wordt verpulverd bij de geringste tik. Deze persoon zal snel in de verleiding komen zondes te plegen en zal moeilijk in staat zijn deze zondes of fouten op de juiste manier te corrigeren in tegenstelling tot de oprechte gelovige. Iedere zonde of fout zal gevolgd worden door een gevoel van wanhoop, depressie en grote zwakte.

de Profeetﷺ heeft gezegd:
“Goedheid is het goede gedrag en de zonde is datgene wat onrust in jezelf opwekt en waar jij niet van houdt dat anderen ervan op de hoogte komen.”

Balans

Je zult ook vaak zien dat een oprechte gelovige in wereldse zaken het vaak beter doet dan iemand die een zwak geloof heeft. Dit heeft te maken dat de oprechte gelovige zijn wereldse zaken als een vorm van aanbidding beschouwt en op Allah swt vertrouwt.

De meest vervolmaakte gelovige is iemand die een balans vindt tussen een gezonde geest en gezond verstand. Iemand die beide zaken op elkaar afstemt om tot tevredenheid van Allah swt te komen. Iemand die een evenwicht vindt tussen bescheidenheid en het opkomen voor zijn rechten. Het inzicht hebben over datgene wat andere missen en hij wel of niet bezit. Leringen trekken uit mensen die minder bedeeld zijn en mensen die op hoger niveau staan mbt kennis en 3ibadat. Een complete dienaar is ook iemand die waakzaam is over zijn religie. Hij zorgt ervoor dat hij continu op de juiste koers vaart en zich niet laat afdwalen door datgene wat hem niet baat. Hij is iemand die kan schakelen wanneer zich onvoorspelbare situaties voordoen en kan de situaties onder controle houden. Dit is een ware dienaar van Allah swt

Allah houdt van mensen die verlegen zijn (een hoog schaamtegevoel hebben), omdat dit hun belemmert om slechte daden te verrichten. Het is geen minpunt voor een mens om deze eigenschap te bezitten, maar een pluspunt, omdat dit in feite de mens remt om slechte daden te kunnen verrichten. Men dient verlegenheid en het geïsoleerde gedrag van een mens niet door elkaar te halen. Deze eigenschap kan een mens in de samenleving als machteloos en onbekwaam laten zien.

De profeetﷺ  zei “Een moslim is iemand die je op het gebied van het spreken en zijn handelen vertrouwt.” (Bukhari – 10; Muslim – 40)
Deze Hadith laat zien waar een moslim aan dient te voldoen. Deze eigenschappen zijn een deugd voor een moslim, omdat deze zijn goede karakter laten zien. Een moslim mag nooit en te nimmer een levend wezen kwaad doen, of dit nu door middel van kwaadsprekerij of slechte behandeling gedaan wordt. Een moslim dient een voorbeeld te zijn voor zijn omgeving. Hij dient betrouwbaar en deugdzaam te zijn. Een persoon die niet aan deze karaktertrekken voldoet, heeft een onvolledig karakter.

Sterke gelovige

De profeetﷺ zei:” De sterke gelovige is beter en geliefder bij Allaah dan de zwakke gelovige en in beide zit goeds, houd je vast aan datgene wat nuttig voor je is, en vertrouw op Allaah en geef niet op, en als je iets overkomt zeg dan niet: als ik maar dat en dat had gedaan, maar zeg: Allaah heeft voorbestemd en wat Hij wil heeft hij laten zijn, waarlijk “als” opent de deur voor de shaitaan”.
Overgeleverd door muslim

Met een sterke gelovige in deze hadith wordt bedoeld een gelovige die sterk is in zijn geloof, sterk in de kennis, sterk in de gehoorzaamheid van Allah swt. En het is absoluut een grote gunst indien je ook een sterke en een goed onderhouden lichaam hebt die als een goede gereedschap fungeert in de aanbiddingen.

Moge Allah swt onze karakters en imaan perfectioneren en in tevredenheid door Hem worden ontvangen.