De beste onder de mensen

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.

Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammad (saw), zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels


 

Eén van de dingen die een ieder van ons probeert te realiseren, is een beter persoon worden. Dat komt omdat we weten dat een betere versie van onszelf, ons meer instaat zal stellen om succesvol te zijn in het leven. In de preek van vandaag worden een aantal eigenschappen besproken van “de beste (personen) onder de mensen”, die ons zullen helpen om een beter persoon te worden met de hulp van Allah de Almachtige.

 

Over het belang van een goed karakter heeft de Profeet (saw) gezegd: “Voorzeker, ik ben slechts gestuurd om de meest nobele karaktereigenschappen te vervolmaken” (al-Bukhari). Hierover zegt Allah de Verhevene in de Eerbiedwaardige Koran: “En voorwaar, jij (Mohammed) beschikt over een hoogstaand karakter!” (Koran 68:4). De Islam leert hoe iemand een goed leven kan leiden en daarbij is goed gedrag, zoals beleefdheid, zachtmoedigheid, eerlijkheid en rechtschapenheid, essentieel in de omgang met anderen.

 
Zo heeft de Profeet (saw) gezegd: “De besten onder jullie zijn degenen die het beste zijn tegenover hun familie, en ik (de Profeet) ben de beste onder jullie tegenover mijn familie” (al-Tirmidhi). De familieleden zijn degenen die het meeste recht hebben op een goede behandeling. Als er enige goedheid in een persoon is, laat zijn ouders, zijn gezin en de rest van zijn familie dan de eersten zijn die van deze goedheid profiteren.

 
Degene met een slecht karakter tegenover zijn familie, maar een goed karakter tegenover anderen, maakt een enorme fout. Dat is omdat familieleden dag en nacht, in het privé en het openbaar bij elkaar zijn. Als jou iets overkomt, dan worden zij ook samen met jou getroffen. Als jij gelukkig bent, zijn zij gelukkig. Als jij verdrietig bent, zijn zij verdrietig. Laat daarom jouw omgang met hen veel beter zijn dan de omgang met anderen.

 
Uiteraard was de Profeet (saw) niet alleen de beste in zijn gedrag tegenover zijn familieleden, maar ook in de omgang met anderen was hij voortreffelijk. De Profeet (saw) heeft hierover gezegd: “De beste mensen zijn degenen, die de mensen het meeste van nut zijn”. Met andere woorden, behulpzaamheid en goed gedrag eindigt niet bij de familieleden, maar breidt zich daarna uit tot anderen in jouw omgeving, door bijvoorbeeld het geven van aalmoezen, helpen van mensen in nood, het geven van onderwijs, geduldig zijn, enz.

 
Een moslim zorgt dat hij in de omgang met anderen goed is en hen waar mogelijk van nut kan zijn. Hij probeert hulp aan te bieden voordat degene die hulpbehoevend is om hulp hoeft te vragen. Het streven dat jouw leven in het teken staat van anderen vereist inzet. Je zult een deel van jouw tijd, geld, energie, en rust hiervoor moeten opgegeven. Deze goede ambities van een moslim hebben volgens de islam zelfs betrekking op personen die wij nauwelijks of niet kennen, dus ongeacht hun afkomst, financiële status of religieuze overtuiging.

 
Tot het vertonen van goed gedrag behoort ook het nakomen van gemaakte afspraken en beloftes. Zo is overgeleverd: “De Profeet (saw) was een jonge kameel verschuldigd aan een man, en deze man kwam naar de hem toe om hem te vragen deze af te betalen, en hij (de Profeet) zei: “Geef het aan hem”. Zij (de metgezellen) zochten naar een jonge kameel, maar ze konden niets vinden behalve één die ouder was. Hij zei: “Geef het aan hem”. De man zei: “Je hebt me volledig terugbetaald, moge Allah je belonen”. De Profeet (saw) zei: “Voorwaar, de besten onder jullie zijn degenen die de beste zijn in het afbetalen van schulden.” Met andere woorden, zowel het aflossen van een schuld, maar ook zich respectvol opstellen ten aanzien van degene die zijn recht komt halen, behoren beide tot het vertonen van goed gedrag.

 
Een goede en oprechte moslim is ook degene die met zijn tong of met zijn hand de anderen niet lastig valt. Toen de Boodschapper van Allah (saw) de volgende vraag werd gesteld: “Wie onder de moslims is beter?”, antwoordde hij: “Degene voor wiens hand en tong de mensen veilig zijn”. (Al-Bukhari en Muslim). De islam schenkt veel aandacht aan de wijze van uiten van woorden en aan de inhoud ervan, die allen onderdeel zijn van de daden van een moslim.
De Profeet (saw) heeft ook duidelijk gemaakt dat goede omgang met de buren een handeling is die weggelegd is voor de beste van de mensen. Zo is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “In het aangezicht van Allah is de beste van de vrienden, degene die het best en nuttigst is voor zijn vriend. De beste van de buren is degene die het best voor zijn buren is” (al-Tirmidhi).

 
We vragen Allah de Verhevene om ons tot de beste van Zijn dienaren te laten behoren. Amien!

2