In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammad (saw), zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels


 

Alle lof aan Allah die zijn dienaren heeft begunstigd met ontelbare gunsten en zijn dankbare dienaren in de gunsten heeft vermeerderd. Allah swt houdt van de mensen die dankbaarheid tonen voor Zijn gunsten en verafschuwt de mensen die ondankbaar zijn. En uiteraard heeft Allah swt zijn Boodschapper Mohammed vzmh het meeste lief omdat hij vzmh de meest dankbare is van de gehele mensheid.

 

Allah swt zegt in de Edele Koran:…En wie Allah vreest, Hij (Allah) zal hem een uitweg bieden. En Hij zal hem voorzien van waar hij het niet verwacht. En wie zijn vertrouwen in Allah stelt, Hij is dan voldoende voor hem. Voorwaar, Allah zal Zijn Zaak volbrengen. Voorzeker, Allah heeft voor alle zaken een maat bepaald. [65:2,3]

 

En weet beste gelovigen dat de voortreffelijkheden van jullie Heer over jullie groots zijn, en dat Zijn goedheid ondoorgrondelijk is. Want Hij swt overstelpt ons met Zijn gunsten en vermeerdert deze. Al deze gunsten waarmee de dienaren worden overladen, sporen de dienaren aan Hem swt dankbaar te zijn. Allah swt zegt: En als jullie de gunsten van Allah zouden tellen, dan zouden jullie deze niet kunnen opsommen. [16:18] 

 

Dit is wat de profeten,de boodschappers en de vrome voorgangers ons hebben nagelaten. Zij hebben ons aangetoond dat wij dankbaarheid moeten tonen voor de gunsten die wij hebben gekregen en hebben ons laten zien hoe wij dat op de beste wijze kunnen doen. In de Koran lezen wij in een vers waarin Allah swt over profeet Suleiman vertelt over het moment dat hij zijn dankbaarheid uit aan zijn Heer en Hem vraagt hem daarin te helpen om dankbaar te zijn,  zeggende; “Mijn Heer, stel mij in staat om dankbaar te zijn voor Uw Gunst die U mij en mijn ouders heeft geschonken en om goede daden te verrichten die U welgevallig zijn. En laat mij door middel van Uw Genade behoren tot Uw rechtschapen dienaren. [27:19] ook de nobele Profeet Mohammed vzmh heeft ons geleerd de gunsten van Allah de Verhevene  steeds te gedenken, aangezien dit de manier is om de aanbidding te versterken, genade te verkrijgen en de gunsten te vermeerderen. 

 

De deugd van dankbaarheid is de sleutel tot het succes van de mens en is de aanleiding tot het vermeerderen van de gunsten en het daaraan gerelateerd geluk en succes. En laat een arm persoon of een persoon die ervan overtuigd is dat hij niet rijk is aan gunsten vooral niet denken dat hij niet dankbaar hoeft te zijn, dit zou namelijk een grote misvatting zijn. De gunsten die Allah swt aan Zijn dienaren schenkt, zijn niet enkel beperkt tot bezittingen zoals vermogen, nageslacht en andere materiele zaken.  Want Allah swt heeft een ieder van ons beladen met gunsten die wij zelf soms niet kunnen waarnemen en/of bevatten. Allah swt zegt: Voorwaar, Allah is zeker de Bezitter van Gunst voor de mensen, maar de meeste mensen zijn niet dankbaar. [2:243]. Dit vers zou ons direct aan het denken moeten zetten en zouden wij ons moeten afvragen in hoeverre wij dankbaar zijn en hoe wij dankbaarheid aan Allah swt tonen. Zijn wij oprecht dankbaar voor datgene wat Allah ons heeft geschonken en zijn wij Allah dankbaar voor datgene wat Hij ons juist heeft onthouden. Want hoe vaak zijn wij dankbaar geweest dat wij mensen zijn, dat wij onze lichaamsdelen kunnen gebruiken zoals wij dat willen, dat wij kunnen ademen, dat wij kunnen nadenken en overpeinzen en ga zo maar door. Maar de mens is zeker onrechtvaardig, ondankbaar. [14:34].

 

Daarentegen hebben vele mensen geen dankbaarheid getoond door Allah swt ongehoorzaam te zijn. Zij hebben dankbaarheid verruild voor het begaan van grote zonden waarbij de gunsten worden verspild en verkwanseld. Hoeveel mensen hebben hun vermogen vergokt, hoeveel mensen hebben hun gezondheid aan nutteloze zaken verkwist en hoeveel mensen hebben hun harten bedorven door zaken die niet toegestaan zijn en Allah  ontevreden maken. 

 

Beste gelovigen, dankbaarheid tonen voor de gunsten kan per persoon verschillen. Zo kan een persoon die een goede gezondheid heeft en fysiek sterk is, zijn kracht en ledematen gebruiken om anderen zoals de zwakkeren onder ons te helpen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die de ander helpt met verhuizen of het dragen van zware koffers gedurende de reis. Iemand die rijk is en veel vermogen bezit, toont zijn dankbaarheid door zijn geld te gebruiken voor de zaak van Allah. Zo kan deze persoon dmv zijn vermogen op de juiste wijze te gebruiken, zijn dankbaarheid tonen. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die een groot de van hun geld aan het bouwen van deze moskee hebben geschonken en nu er niet meer zijn.   Degenen die begunstigd zijn met kinderen kunnen hun dankbaarheid tonen door deze kinderen goed op te voeden en hen de religie en de juiste gedragscode te onderwijzen. En de mensen die in bezit zijn van kennis, zij kunnen hun dankbaarheid tonen door deze kennis aan anderen over te dragen. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die hier in deze moskee belangeloos hun kennis overbrengen aan onze kinderen tijdens de bijlessen en de huiswerkbegeleiding.

 

En daarom beste broeders en zusters, rest ons de vraag nu; welke van deze gunsten bezit ik en wat kan ik hiermee. Hoe kan ik adv mijn gunsten Allah swt dankbaarheid tonen in de hoop dat Hij tevreden zal zijn over mij en mij wellicht in mijn gunsten zal vermeerderen. 

 

Beste dienaren van Allah, veiligheid en voldoende voorzieningen zijn twee belangrijke gunsten van Allah die een mens kan bezitten. Wanneer iemand veilig en vreedzaam thuis is en een dak boven zijn hoofd heeft en in de ochtend vreedzaam wakker wordt en en voldoende proviand heeft om zijn dag door te komen, mag zich gelukkig prijzen en beseffen dat Allah hem deze gunsten heeft geschonken. De Profeet vzmh zei: “Wie onder jullie s’ochtends wakker wordt en zich veilig voelt in zijn gemeenschap, gezond in zijn lichaam en voedsel heeft voor zijn dag: het is alsof hij de hele wereld bezit.”

 

En waarlijk, de grootste gunsten zijn voor een dienaar, zijn de gunsten van imaan en de goede daden, want deze zaken zijn de aanleidingen tot een gelukkig leven zonder stress waarbij het hart vervuld is met zaligheid en het innerlijk zijn rust vindt. Want wat je ook denkt te missen in dit wereldse leven, zolang je Allah en Zijn Boodschapper hebt heb je alles. Maar wanneer je alles denkt te hebben en Allah en Zijn Boodschapper hebt verloren, dan ben je zo goed als bankroet.   Allah swt zegt: Degene die goede daden verricht, man of vrouw, en die een gelovige is, zullen Wij zeker een goed leven laten leiden. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning in overeenstemming met het beste van wat zij deden. [16:97]

 

Tot slot vraag ik Allah swt ons in staat te stellen om dankbaarheid te tonen voor de ontelbare gunsten die Hij ons heeft geschonken. Ameen.