In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. De Beste Waker de Alwetende. Alle lof behoort toe aan Allah en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de laatste Profeet MOhammed saw, zijn familieleden, zijn metgezellen en aan een ieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeel. 

 

Beste moslims, vandaag opent de imam zijn preek met een vers uit Surat Al-Baqara waarin Allah swt zegt: …Zijn Zetel strekt zich uit over de hemelen en de aarde. En Hij voelt geen vermoeidheid in het bewaken van beide. En Hij is de Meest Verhevene, de Meest Grandioze. [2:255]

 

Het onderwerp van vandaag is “ Allah is de bewaker over Zijn dienaren” 

 

En Allah is daadwerkelijk de bewaker over alles en iedereen. Met Zijn macht en Zijn Wijsheid is Hij de Bewaker en de Beschermer over Zijn schepping en is Hij de Beste Bewaker en Beschermer. Dit is wat tevens profeet Yacoub as in de harten van zijn zonen wilde planten door te zeggen: Allah is de Beste Waker en Hij is de Meest Barmhartige onder de barmhartigen. [64:12] De Waker is een van de Schone namen van Allah swt. Niets en niemand zal Hem ontgaan terwijl Hij de Waker daarover is. Hij waakt over de hemelen en de aarde en leidt Hij alles perfect in goede banen. Het vermoeit Hem niet noch is het ingewikkeld voor Hem hierover te waken. Een oprechte dienaar van Allah swt heeft daarom ook de volle overtuiging dat Allah daartoe in staat is zonder enige twijfel en dat het Allah is die waakt over Zijn dienaren en hun gunsten, zielen en hun daden. Met een retorische vraag zegt Allah swt: Is Degene Die over datgene waakt wat iedere ziel verworven heeft? [13:33] het antwoord is “ja beste gelovigen”. Het is Allah swt de Waker die engelen heeft aangesteld als wakers over jullie zielen. Abdullah ibn Abbas ra zegt hierover: Dit zijn de engelen die over de mensen waken met het Bevel van Allah swt. 

 

Beste dienaren van Allah, de Moslim beleeft de bescherming van Allah door zich te onderwerpen aan Allah swt en door Hem te gehoorzamen en te streven naar de tevredenheid van zijn Schepper. Zich bezig te houden met het vermeerderen van de goede daden en de aanbiddingen. Hierdoor zal Allah over Zijn dienaar waken en beschermen, Hij swt waakt dan over zijn gunsten en bezittingen, over zijn kinderen en zijn naasten. Een van de geleerde zei ooit, Allah swt waakt over de kinderen van de oprechte dienaren en de kinderen van zijn kinderen en de familieleden. Refererend naar een vers in Surat al-Kahf waarin Allah zegt: En wat betreft de jongen: zijn ouders waren gelovigen. [18:80]. Dit vers vertelt ons over de twee weesjongens en hun vermogen die door Allah swt beschermd worden doordat hun ouders oprechte dienaren van Allah swt waren. Dit is een duidelijk bewijs dat wanneer een persoon oprecht is, zijn nageslacht beschermd wordt door Allah swt. Bescherming en Bewaking dmv goed karakter en gedrag en goede opvoeding. 

 

De Profeet saw heeft ons gewaarschuwd dat wij ondervraagd zullen worden door Allah swt of wij als verantwoordelijken hebben gewaakt over degenen waar wij verantwoordelijk voor zijn en over Zijn voorschriften of niet. En als je daadwerkelijk wilt dat Allah swt over jou, jouw bezittingen, familieleden en kinderen waakt, nodig hen dan uit naar Allah swt. Allah swt waakt dan over zijn dienaren door te voorkomen dat de ledematen zich niet begeven in de verboden zaken, maar juist zich zullen bevinden in datgene wat toegestaan is en waar Allah swt tevreden over zal zijn. Tevens was dit ook het advies van de Profeet  saw aan Ibn Abbas ra door te zeggen:

 

“O jongeman, ik zal je een aantal woorden leren. Waak over (de voorschriften van) Allah en Hij zal over jou waken. Waak over (de voorschriften van)Allah en je zult Hem voor jou treffen. Als je vraagt, vraag dan aan Allah en als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allah. En weet dat als de (gehele)gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zullen slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, zij zullen daarin niet slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. De pennen zijn reeds opgeheven en de geschriften zijn reeds opgedroogd.”

 

 

Beste gelovigen, De Woorden van de Barmhartige zijn de beste manier van bescherming. Door het veelvuldig lezen en reciteren van de Koran, geniet de dienaar bescherming van Allah.  En met name het vers Ayatu’l Kursi  die in Surat Al-Baqara (2:255) terug te vinden is en die een ieder van ons kent. Dit vers is het meest waardevolle vers in de koran. Wie dit vers in de avond reciteert, Allah zal hem/haar beschermen totdat de ochtend aanbreekt en zullen de duivels ver verwijderd zijn. En wie iedere avond de laatste twee verzen van Surat Al-Baqara reciteert, Allah zal hem beschermen tegen al het kwaad en worden de kwade invloeden van de mens en de Jinn op afstand gehouden. En daarom is het enorm belangrijk dat wij dit zoveel mogelijk doen en dit blijven doen. Leer dit je kinderen aan dit ook te doen opdat zij beschermd zullen worden tegen het kwaad. Gedenk Allah veelvuldig opdat een ieder van ons beschermd zal worden tegen de duivels. 

 

En zo zijn er vele smeekbedes die wij kunnen doen om beschermd te worden voor verschillende kwaden. 

 

Beste gelovigen, Allah swt heeft voor Zijn dienaren duidelijk uiteengezet hoe over henzelf en hun Deen kunnen waken en beschermen. Hoe zij kunnen waken over hun kinderen en bezittingen en over hun waardigheid en trots. Allah heeft degenen die over Zijn voorschriften waken en Hem gehoorzaam zijn in het verborgene een belofte gemaakt nl; Dat zij zich in Zijn Genade zullen bevinden en hun beloning het Paradijs zal zijn. Allah swt zegt hierover: En het Paradijs zal dichterbij gebracht worden voor de godsvruchtige, en zal niet ver zijn. Dit is wat jullie beloofd is. Voor eenieder die berouwvol terugkeert naar Allah en behoedzaam is. Degene die de Meest Barmhartige in het verborgene vreest en met een berouwvol hart tot Hem komt. Tegen hen zal worden gezegd “treed het Paradijs binnen in vrede. Dit is de Dag van het eeuwige leven.” Voor hen is daarin alles wat zij maar willen. En Wij hebben nog meer voor hen. [50:31-35]

 

Moge Allah swt over ons blijven waken en ons en onze kinderen en naasten beschermen tegen al het kwade. En moge Hij swt ons in staat stellen te waken over Zijn voorschriften opdat wij Zijn tevredenheid zullen verdienen. Ameen.