In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. De Enige, de Zelfgenoegzame, Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt en er is niet één aan Hem gelijk. Vrede en zegeningen met de ongeletterde meest nobele profeet Mohammed ﷺ.

Beste dienaren van Allah, Allah swt heeft voor Zichzelf datgene lief gemaakt wat Hij Zelf wenst. Hij heeft profeten uitverkoren zoals Hij dat wenst en heeft bepaalde gebieden verheven zoals Hij dat wenst. Adv van deze khutba wil de imam de status en positie van een plek belichten die bij Allah verheven en gezegend is. Een plek die geliefd is bij iedere moslim en door Allah bij naam is genoemd in de koran. Nl, de Aqsa moskee.

In surat Al-Israa’ zegt Allah swt over deze geweldige plek: Verheven is Degene Die Zijn dienaar (Mohammed) ’s nachts vanuit al-Masjid al-Haraam naar Masjid al-Aqsa deed reizen, waarvan Wij alles daaromheen hebben gezegend, opdat Wij hem (Mohammed) onze tekenen laten zien. Waarlijk Hij is de Alhorende , de Alziende. [17:1]

De deugden van al-Aqsa moskee

Van de deugden van al-Aqsa moskee is dat het de tweede moskee op aarde was. Op gezag van abie Dhar ra die zei:

“O boodschapper van Allah, welke moskee werd als eerste op de aarde geplaatst? Hij saw zei: `De Haram (heilige) moskee.´ ik (abie Dharr) zei: `En daarna?´Hijﷺ zei: `De Aqsa moskee.´Ik (abie Dharr) zei: `Hoeveel jaren was er tussen hen?´Hijﷺ zei: `Veertig jaar.´ Vervolgens, waar je ook bent terwijl de tijd van het gebed is aangebroken, bidt het daar want hierin zit de deugd 

Beste broeders en zusters, de Aqsa moskee is het hele gebied rondom de moskee. Overigens is deze plek door alle profeten bezocht. Dit is weer een teken dat de religie van de profeten 1 was en dat zij allen tot de tawheed van Allah swt uitnodigden. Daarin bevindt zich ook de gouden rotskoepel waarover veel verwarring bestaat ook onder de moslims. In vele huishoudens zien we schilderijen en foto’s van de gouden koepel. De al-Aqsa is de eerste gebedsrichting (Qiblah) voordat Mekkah de gebedsrichting voor moslims werd. Al-Aqsa moskee is de tweede moskee die ooit gebouwd is na de Al-Haram moskee in Mekka. De moskee bevindt zich verderop nabij de Klaagmuur waar veel joden het gebed voeren.

De Aqsa moskee werd veertig jaar na Masjid al-Haraam gebouwd terwijl tussen Ibrahim as en Sulayman as ong duizend jaar ligt. Echter werd de Aqsa moskee door Sulayman as gerenoveerd. Het gebied waar deze gelegen is is een gezegend gebied. Dit gebied kennen we nu als het Sjaam gebied waar ook Palestina ligt. En Palestina is een gezegend gebied. Allah swt zegt over Ibrahim as en Lot as: En Wij redden hem (Ibrahim) en Loet naar het land dat Wij hebben gezegend voor de werelden. [21:71] Hassan Al-Basri zei: dit is het Sjaam gebied.

Alle profeten (vrede zij met hen allen) hebben deze gezegende plek bezocht

Dit gebied is door alle profeten bezocht. Het gebeid dat gezegend werd verklaard door Allah swt voor de geboorte van Yacoub en ishaq as. En pas eeuwen later werden de kinderen van Israil met de Wil van Allah uit de handen van Fir3awn bevrijd en door Musa ter bescherming naar dit gebied geleid. En zo is dit gebied altijd in handen van de profeten gebleven.

Met het gebed van de profeetﷺ samen met de profeten die hij leidde, benadrukte Allah swt dat de islam de ware religie is die Hij aan de mensheid heeft gegeven en daarmee ook de verantwoordelijkheid aan de mensen heeft gegeven dit gebied te beschermen en verheven te houden.

Tevens is dit de plek van de verzameling en opstanding (op de dag des Oordeel). Op gezag van Maymoena slavin van de profeetﷺ die zei: “Ik zei: `O boodschapper van Allah adviseer ons over Bayt al-Maqdis.´ Hijﷺ zei: `de aarde (m.a.w. plek) van verzameling en opstanding.´”

Van de deugden van al-Aqsa moskee is dat het de vertrekplaats was waar de boodschapperﷺ omhoog werd gestegen naar de hemel. Op gezag van Anas ibn Maalik dat de boodschapper van Allahﷺ heeft gezegd: “Er werd mij al-Boeraaq gebracht wat een lange witte dier is die groter is dan een ezel maar kleiner is dan een muilezel die zijn hoef aan de rand van het gezichtsveld kan plaatsen. Ik besteeg het dier totdat ik aankwam bij Bayt al-Maqdis. Ik bond het (dier) vast aan een ring die door de profeten gebruikt werd. Vervolgens betrad ik de moskee en bad er twee rak`ahs. Vervolgens ging ik naar buiten en kwam Djibriel as naar mij toe met een vat alcohol en een vat melk. Ik koos de melk waarop Djibriel as zei: `Je hebt de fitrah (het natuurlijke) gekozen.´ Vervolgens steeg hij met mij op naar de hemel.” 

 

 Umar (ra) de rechtvaardige leider

Toen de moslims de heilige plek in handen kreeg werd hen de sleutels hiervan geweigerd. Zij wilden de sleutels enkel aan de persoon overhandigen die in hun geschriften werd beschreven. Deze persoon was Umar ra. Umar ra die van Madina naar al-Quds reisde om de sleutels te ontvangen. Het beroemde verhaal waaruit we lessen kunnen trekken uit de rechtvaardigheid van Umar ra. De Leider der gelovigen die om en om met zijn diender op de ezel reed. De rechtvaardige leider die het heilige gebied binnentrad en iedereen met respect behandelde. Die geen kerken of synagogen vernielde toen hij zijn intrede deed, maar de plaatselijke bewoners het gevoel van veiligheid gaf. In tegenstelling tot wat we nu zien met wat er met de moslims gebeurt op datzelfde plek nu. Het zal een moslim niet zijn ontgaan wat de moslims ondergaan in Palestina aan pijn, doding, vernedering en verdrijving vanwege de onafgebroken brute aanvallen door de vijandige dwangmatige zionisten. Het zal een moslim ook niet ontgaan dat de moslims in Palestina in nood zijn in het verkrijgen van eten, kleding en medicijnen. Het is dus een verplichting voor de moslims om zich te haasten om hen te hulp te schieten en om hen bij te staan in hun beproeving totdat zij de kracht krijgen om hun vijand te verslaan. En Allah  beloont degene die iets geeft aan zijn broeders. Hij beloont hen met een spoedige beloning en een beloning in het hiernamaals wanneer hij zijn beloning zal aantreffen op de dag dat geld noch kinderen van nut zullen zijn behalve degene die bij Allah komt met een zuiver hart.

Moge Allah swt Masjid al-Aqsa en het gebied eromheen beschermen en de overwinning van de moslims snel laten plaatsvinden.