Voorzeker, Allah heeft de gelovigen een grote gunst bewezen, toen Hij een Boodschapper uit hun midden naar hen zond, (een Boodschapper) die Zijn Verzen aan hen voordraagt, hen zuivert en hen het Boek (d.w.z.de Koran) en de Wijsheid onderwijst, terwijl zij voorheen in duidelijke dwaling verkeerden.(3:164)

De komst van Mohammed ﷺ

Jazeker beste gelovigen, wij zijn begunstigd door Allah SWT door te behoren tot de beste ummah (natie). De ummah van de beste der profeten en boodschappers, onze geliefde profeet Mohammedﷺ.

In het islamitische jaar is het nu de maand van rabi’ ul-awwal. De derde maand van het islamitisch jaar. De maand waarin hoogstwaarschijnlijk onze geliefde profeetﷺ is geboren.

In het jaar dat bekend staat als het jaar van de olifant, is de wereld verblijd met de geboorte van een kind dat een licht van vrede, veiligheid, hoop, imaan en zegeningen over de wereld zou doen verspreiden. Het was de mooiste dag waarop de zon ooit heeft geschenen.

Hij kwam om de mensheid terug te brengen naar gezonde en hoogwaardige omgangsvormen. Dit blijkt ook uit de overlevering van Ja’far ibn Abi Talib RA. Toen deze metgezel werd gevraagd naar datgene waar de profeetﷺ naartoe opriep was zijn antwoord:

“Hij riep ons op eerlijk te zijn, strikt om te gaan met zaken die ons zijn toevertrouwd, het aanhalen van de familiebanden en goede buurschap. Hij weerhield ons van incest en bloedvloeien, hij verbood ons immoraliteit, valsspraak, het nemen van het geld van de wees en onterecht beschuldigen van kuise vrouwen. Hij droeg ons op alleen Allah te aanbidden zonder Hem deelgenoten toe te kennen en hij droeg ons op het gebed te verrichten, de zakaat te geven en te vasten.”

Kortom, de complete boodschap zonder enige vorm van tekortkomingen, in een tijd waar de mensheid haar waardigheid kwijt was en waar de menselijkheid onder de mensen ver te zoeken was.

Als barmhartigheid naar de werelden gestuurd

Hij is niet verzonden naar het ene volk met uitsluiting van het andere, en ook niet naar de mensen zonder de dieren of de planten. Allah SWT heeft zijn beste schepsel ooit gestuurd naar de hele wereld als een barmhartige oplossing. Van de mens tot de djinn, en van de natuur tot de dieren. Allah SWT zegt over zijn geliefde profeet in de Koran:

“En Wij hebben jou (oh Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.” (21: 107).

 Hij heeft alles wat hij bezat opgeofferd met maar één doel; zijn ummah ín het paradijs. Dat was het enige doel dat hij voor ogen had; dat wij allen op de dag des Oordeels hem zullen vergezellen in het binnentreden in het paradijs.

Daarvoor heeft hij honger geleden, hij heeft slapeloze nachten gehad, hij heeft gevochten, hij is gewond geraakt, hij is doodziek geweest, hij is vernederd, hij is geslagen, hij is beledigd en voor gek en tovenaar uitgemaakt. Maar door zijn liefde en zorgen om de gehele mensheid, weerhield dit alles hem er niet van om ten alle tijden zijn hoogwaardige eigenschappen niet te verliezen; hij schold niet, hij gebruikte geen vieze woorden, hij schreeuwde niet en was altijd beleefd en kalm, met altijd dezelfde boodschap: Zeg laa ilaha illa Allah en je zult slagen, lééf laa ilaha illa Allah in je leven en je zult slagen. Dat was onze geliefde profeetﷺ. Degene aan wie wij een groot voorbeeld hebben zoals Allah SWT zegt in soerat al’ahzaab:

 “En voorzeker, in de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld…”(33:21)

In zijn voetsporen treden

Onze rol beste gelovigen is om in zijn voettreden te treden. In alle facetten van het leven heeft onze geliefde profeetﷺ een voorbeeld voor ons achtergelaten; als vader, als echtgenoot, als leider, als handelaar, als vriend en ga zo maar door. Leer je profeet kennen, bestudeer zijn leven en trek daaruit levenslessen uit voor je eigen leven.

Moge Allah SWT ons in staat stellen in de voetsporen van onze geliefde profeetﷺ te treden en samen met hem het paradijs te betreden. Ameen.