Alle lof behoort tot Allah de meest barmhartige, de meest genadevolle en moge Allah zijn gebeden schenken aan onze geliefde profeet Mohammed vrede zij met hem, zijn familieleden, zijn metgezellen en ieder die in zijn voetspoor treedt tot de dag des oordeels.


Beste vrome dienaren:

De preek van vandaag gaat over de term “Mannelijkheid” volgens de begrippen van de koran. Wanneer we deze term in de eerste instantie horen, dan zijn wij geneigd om het direct te laten associëren met het type lichamelijk geslacht. In de koran wordt deze term gebruikt om iets totaal anders aan te duiden dan het letterlijke woord en staat los van de geslachtsbeschrijving.

 

Zo zijn er twee belangrijke termen gebruikt in de koran ‘Dakkar” hetgeen betekent masculien en “Rajoel” hetgeen betekent man. In de koran worden deze twee termen gebruikt om het duidelijk verschil te benadrukken in de eigenschappen van zich mannelijk gedragen en masculien zijn. Er valt geen vergelijking te trekken tussen deze twee begrippen in de koran omdat het twee losse begrippen zijn van elkaar.

 

In de regel heeft iedere man masculiene eigenschappen maar niet iedere masculien kan de eigenschap van mannelijkheid bezitten. In de islam is manlijkheid het nemen van de verantwoordelijkheid om op te komen voor de waarheid en gerechtigheid, het behartigen van de belangen van het geloof en het uitnodigen naar het geloof.

 

Zo wordt in het verhaal over profeet Moussa (as) vrede zij met hem gesproken over een man die vanuit het verste gedeelte van de stad aan kwam rennen om Moussa (as) te berichten, dat hij beter het land kon verlaten wegens de samenzwering van tegenstanders om Moussa (as) te doden.

Hier wordt gesproken over een man die dus de verantwoordelijkheid nam om de profeet (as) te verdedigen ongeacht de straf die hij loopt te riskeren. Dit is een kenmerk van mannelijkheid.

 

Ook lezen we in soerat fossilat in het verhaal over de koning van faro en Moussa vrede zij met hem “Totdat een gelovige man uit de volgelingen van Faro die zijn geloof verborg zei “willen jullie een man doden alleen maar omdat hij zegt mijn heer is Allah terwijl hij met duidelijke tekenen van jullie heer tot jullie is gekomen”

Dit is ook een variant van mannelijkheid en duidt op de eigenschap durf hebben om een woord van waarheid uit te spreken in een omgeving waarin niemand dat durft te doen.

 

Beste vrome dienaren,

Mannelijkheid betekent bestand zijn tegen de hebberigheden van de ziel en afstand nemen van ieder gedrag dat kan leiden tot arrogantie. Mannelijkheid is wijs karakter tonen, een zacht woord uitspreken, en coöperatieve houding nemen in de samenwerking tot het goede. Mannelijkheid is waarachtig zijn jegens Allah de verhevene en jegens de mensen, beloftes nakomen, en stabiele koers houden in het pad der leiding.

 

Allah zegt in soerat Al Ahzaab “Onder de gelovigen zijn er mannen die het verbond waarachtig nakomen dat zij met Allah zijn aangegaan. Sommigen van hen hebben reeds voldaan aan hun verplichting, en anderen zijn in afwachting daarvan. En zij zijn in geen enkel opzicht afgeweken daarvan”

 

Het hebben van snor, baard, sterke spieren, groot lichaam, het schreeuwen en uitschelden van anderen behoort niet tot de term mannelijkheid in de islam. In de maatstaven van de koran laat mannelijkheid zich vertalen in het hebben van nobel karakter, de deugd in de omgang met de mensen, nederigheid en zachtheid tonen in de bejegening van anderen.  We hebben in deze tijd behoeften aan mensen die staan in moeilijke tijden de uitdagingen richting het geloof het hoofd te bieden. Mensen die de verantwoordelijkheid op zich willen nemen en deze naar behoren te willen vervullen ondanks de tegenslagen.

 

Het opofferen van tijd, geld en andere privé aangelegenheden omwille het behartigen van de belangen van het geloof behoort tot de eigenschappen van mannelijkheid. Het feit dat we het geloof belijden zoals het veertienhonderd jaar geleden in de tijd van de profeet vzmh was, is niet voor niets tot stand gekomen.

De islam is in de loop der eeuwen goed bewaard gebleven door de vele offers van grote geleerden die hun tijd ten dienste aan het geloof stelden. Het is een verworvenheid die niet op zichzelf staat en het vraagt daarom van ons om deze te koesteren.

 

De jongeren dienen te beseffen dat zij de dragers van de religie zijn in deze tijd.

Mannelijkheid vraagt van onze jongeren te werken aan een cultuur van offers doen, in een tijd waar iedereen over tijdgebrek klaagt wegens de drukte. Niemand is een uitzondering en iedereen heeft het druk, maar offers doen betekent dat je tijd moet afdwingen om iets te betekenen voor de gemeenschap en de religie.

Wanneer we te laks omgaan met onze verantwoordelijkheden zullen we moeten beseffen dat de religie bij de komende generaties verloren zal gaan en dat is iets waar we met z’n allen als gemeenschap verantwoordelijk voor zijn.

Moge Allah ons leiden naar het pad der vrome dienaren, Amien !