Beste gelovigen,

De heilige Koran staat vol met wijsheden voor de mens en vermaningen voor het hart. In de Koran wordt de waarheid onderscheiden van de valsheid. In de preek van vandaag heeft de imam gesproken over het verhaal van Qaroen. De mensen die op zijn wijze handelen vind je terug in ieder tijdperk.
Het verhaal van qaroun staat beschreven in surat al Qasas (hoofdstuk :)28
Interpretatie van de betekenis:
Waarlijk, Qaroen behoorde tot het volk van Moessa, maar hij gedroeg zich onbeschaamd tegen hen. En Wij gaven hem zoveel schatten, dat hun sleutels met moeite door een groep sterke mannen gedragen zouden kunnen worden. Toen zijn volk tegen hem zei: “Wees niet hoogmoedig, Allah houdt niet van de hoogmoedigen.”

Het antwoord van Qaroen op zijn volk was:
Interpretatie van de betekenis

Hij (Qaroen) zei: “Dit is aan mij gegeven alleen vanwege de kennis die ik bezit.” Wist hij niet dat Allah vóór hem generaties mensen vernietigd heeft die sterker waren dan hij en meer (van rijkdom) verzameld hadden? Maar de misdadigers zullen niet over hun zonden gevraagd worden. (want Allah kent hun zonden al).
Op een dag stapte Qaroen naar de mensheid met vele van zijn slaven en werknemers en tallozen schatten om deze hoogmoedig te vertonen.

Interpretatie van de betekenis:
Zo ging hij zijn mensen voor in zijn prachtvertoon. Degenen die het leven van deze wereld wensten zeiden: “Ah, wij wensten dat wij het
zo hadden als Qaroen het gegeven is. Waarlijk! Hij is de bezitter van grote rijkdom.
Op het moment dat Qaroen dacht dat alles van hem was en de wereld voor zijn voeten lag kwam de bestraffing van Allah (swt).

 

In de heilige Koran staat vermeld:
Interpretatie van de betekenis:
Daarom deden Wij hem en zijn woonplaats in de aarde wegzinken. En hij had geen groep of partij om hem tegen Allah te helpen, noch kon hij zichzelf verdedigen.

De groepen mensen die de status wenste van Qaroen zeiden het volgende:

Interpretatie van de betekenis:
En degenen die een dag eerder (een positie als) zijn positie hadden
gewenst begonnen te zeggen: “Weten jullie niet dat het Allah is Die de
voorziening vergroot of verkleint voor wie Hij maar wil van Zijn
dienaren. Als Allah voor ons niet vrijgevig was, dan zou Hij ervoor
kunnen zorgen dat wij ook in de aarde wegzinken. Weten jullie niet dat
de ongelovigen nooit zullen slagen.”
De lessen die wij kunnen trekken uit het verhaal van qaroun zijn het volgt:

Als eerste: Geld kan een beproeving zijn indien het niet wordt gebruikt omwille van Allah (swt). In de Koran staat het volgende:

Interpretatie van de betekenis:
Zoek met datgene (welvaart) wat Allah jou gegeven heeft, het Huis van het Hiernamaals, en vergeet niet jou deel van wettig vermaak in deze wereld en doe goed zoals Allah goed voor jou doet, en zaai geen
verderf in het land. Waarlijk, Allah houdt niet van de verderfzaaiers.”
Ten tweede: Een overvloed aan rijkdom duidt niet per se op de tevredenheid van Allah (swt). In een overlevering van de Profeet
(saw) staat: Wanneer jij ziet dat Allah (swt) een dienaar begunstigt, terwijl die dienaar zonde begaat weet dan dat dit een geleidelijke vernietiging is.
In de heilige Koran staat tevens vermeld:

Interpretatie van de betekenis:
Toen zij dus (de waarschuwing) vergaten, openden Wij voor hen de
deuren naar alle (plezierige) zaken, totdat zij midden in het vermaak wat hun gegeven werd, Wij hen plotseling de bestraffing gaven. Zij werden in de vernietiging getrokken met diepe spijt en berouw.

Ten derde: Dat zondes in dit leven al bestraft kunnen worden en niet alleen in het hiernamaals. Qaroen werd in zijn leven bestraft door Allah (swt). Hier wordt tot de dag van vandaag nog lessen uit gehaald.
Ten vierde: Allah (swt) vergroot de voorziening van zijn dienaren voor wie Hij wil en beperkt het voor wie Hij wil.
Ten vijfde: Geld is niet blijvend en is juist iets dat vergaat.
Ten zesde: Het hiernamaals zal alleen voor de godsvrezende zijn en niet perse voor de mensen met rijkdom.

het leven van deze wereld slechts een spel is, vermaak, praal en Weet dat wederzijdse vertoning naar elkaar en rivaliteit onder jullie. Moge Allah ons allen leiden naar het pad der vrome dienaren en onze bezittingen gebruiken op de weg van Hem.