In de Naam van Allah de Barmhartige de  meest Genadevolle. Hij die de hemelen en de aarde en alles hem gehoorzaam dag en nacht verheerlijken en moge Allah onze profeet Mohammed vzmh alle gebeden schenken.


 

Wie Allah sbw gehoorzaamt zal zijn hart leiden tot het rechte pad der vrome dienaren, en wie de weg van de dwaling kiest zal nooit gered worden.

Beste vrome dienaren, Ieder mens op deze aarde; ongeacht zijn levensbeschouwelijke overtuiging gelooft er heilig in dat de dood een absolute zekerheid is die hem vroeg of laat zal grijpen. Het is een teken, een bewijs, een Aya van de Heersschapij van de Schepper over Zijn schepselen.

De erfenis

Vandaag zullen we het onderwerp van de erfenis in de islam samenvattend belichten en welke plichten de verwanten jegens de overledene persoon hebben.

Allah zegt in de koran vertrekkend vanuit Zijn barmhartigheid op Zijn dienaren “ en wij hebben de kinderen van Adam geëerd” . Allah swt wil dat de rechten van ieder mens op aarde en zelfs na zijn dood bewaard en gewaarborgd blijven.

De rechten in 3 hoofdcategorieën

Welke rechten een overledene nog te goed heeft nadat hij dood is. De islamtheologen hebben de plichten van de erfgenamen/familieleden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:

 1. In te halen geloofsverplichtingen jegens Allah sbw
 2. In te halen geloofsverplichtingen jegens de mensen
 3. Verplichtingen van erfgenamen jegens de overledene

 

 1. In te halen geloofsverplichtingen jegens Allah sbw

 

 • Zoals bij iedereen het geval kan zijn, loopt de moslim de kans dat hij het vasten van Ramadan of deels niet heeft kunnen verrichten wegens ziekte of andere geldige redenen. Wanneer er gebleken zou zijn dat de overledene deze verplichting niet heeft ingehaald dan verplicht de islam zijn erfgenamen (broer, zus, moeder, vader of ander familielid) de openstaande dagen voor hem te vasten.
 • Het verrichten van een hadj met intentie voor de overledene is ook een recht dat door een erfgenaam moet worden nagekomen
 • Ook voor zakaat of aalmoes geldt delfde plicht voor de erfgenamen

 

 1. In te halen geloofsverplichtingen jegens de mensen

 

De dagelijkse omgang van de moslim met de mensen is niet gevrijwaard van het oplopen van misdragingen waarbij anderen hun mensenrechten worden ontnomen. In de wetenschap dat de overledene persoon nog schulden heeft die terugbetaald moeten worden, rechten van anderen heeft geschonden of gelijksoortige situaties, zijn de erfgenamen verplicht deze verplichtingen na te komen om de overledene persoon te vrijwaren van zijn schulden.

 

 1. Verplichtingen van erfgenamen jegens de overledene.

 

 • De overledene persoon heeft het recht op geëerde ceremoniële wijze van begrafenis volgens de soenna van de profeet vzmh. De kosten van de begrafenis dient door de erfgenamen gedekt te worden bij te weinig achtergelaten middelen.
 • Indien de overledene vóór zijn dood een boodschap of een advies heeft achtergelaten waarin bepaalde wens is uitgesproken, dienen de erfgenamen dit te verwezenlijken. Uitgangspunt is dat zijn advies wordt gemeten aan de islamitische normen en waarden waarbij kennis van een geleerde noodzakelijk is.
 • De rouwperiode die door de erfgenamen en familieleden wordt aangehouden is drie dagen.
 • Bij een echtpaar rouwt de vrouw vier maanden en 10 dagen om haar man en moet ze zich dat uitstralen in haar kleding.
 • Het doen van smeekbede binnen en buiten het gebed aan Allah swt omwille van het vergeven van de zonde van de overledene.
 • Het reciteren van de koran met de intentie als barmhartigheid voor hem
 • De relatie met de vrienden en kennissen van de overledenen sterker maken
 • Indien de overledene vermogen heeft achtergelaten, dienen de erfgenamen dit in een verzoenende sfeer eerlijk laten verdelen volgens de islamitische wet.

 

 

Op basis van deze drie samenvattende verplichtingen die wij hebben jegens onze overledene familie, blijkt welke superieure waarde de mens bij Allah swt heeft ook na zijn dood. Het feit dat er zoveel verplichtingen aan de familieleden worden opgelegd ten gunste van de overledene getuigt van de ongekende barmhartigheid en de genade die Allah swt voor zijn dienaren schenkt, opdat zij het rechte pad kunnen bewandelen.

 

De dood van een naaste is een lering

De dood van een verwante of familielid moet je als moslim goed laten nadenken over jouw opstelling en houding in dit leven. Het moet een lering zijn voor je om toenadering te zoeken richting Allah swt.

 

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft ons opgedragen de dood veelvuldig te gedenken. Doe dit dan ook! Dit zal jullie helpen in het bedwingen van jullie begeerten en het verzachten van jullie harten. Gedenkt de dood zodat jullie zachtmoedig en vrijgevig zullen worden en open zullen staan voor een vermanend woord.

Gedenkt de dood zodat jullie hierop voorbereid zullen zijn. Het leven is niets anders dan een tijdelijke verblijfplaats vanwaar je elk moment kan vertrekken. Het enige is dat wij niet weten wanneer!

Ben je voorbereid?

Heb je jezelf hiervoor klaargemaakt en zijn je spullen reeds ingepakt, dan maakt het niets uit wanneer je geroepen wordt. Als het echter zo is dat je spullen nog rondslingeren en jouw koffers niet ingepakt zijn dan zul je onvoorbereid en verward moeten vertrekken.

Bereid je voor op de dood door Allah tijdig om vergeving te vragen en Zijn Rechten en die van anderen in acht te nemen. En houd jezelf niet voor de gek door te zeggen: “Ik ben nog jong,” of “Ik ken iedereen en alles aan, en de wereld ligt aan mijn voeten.” Want als de Engel des Doods komt dan maakt hij geen enkel onderscheid tussen jong en oud, invloedrijk en nietsbetekenend of rijk en arm…“iedere ziel zal de dood proeven.”