In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammed (saw), zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels.


Geliefde broeders en zusters,

Allah SWT heeft de Koran doen neerdalen voor ons als leidraad in ons leven. Allah SWT spreekt ons aan via de Koran, we lezen eruit in onze gebeden, we gebruiken de verzen ervan als genezing voor onze ziektes en we ontlenen er rust en imaan aan in onze harten. Dit alles kan alleen als we de Koran niet als een doorsnee boek lezen, maar er bij stil staan dat het de woorden zijn van onze Schepper de Almachtige en de inhoud van de verzen uit de Koran overpeinzen, erbij stil staan, erover nadenken en er heel bewust kennis van nemen.

 

Op deze manier de Koran lezen heeft op ten minste drie manieren een positieve uitwerking op de lezer ervan;

 

1: Het hart wordt opengesteld voor de boodschap van Allah SWT aan zijn dienaren opdat de dienaar van Allah met gemak de bevelen van Allah zal kunnen opvolgen en weg zal blijven bij Zijn verboden.

 

2: Het bereiken van een diepzinnige betekenis van de woorden en verzen uit de Koran. Tot slot is men meer dan 1400 jaar na het verschijnen van dit Boek nog steeds bezig met vertalingen en interpretaties ervan. Hoe langer wordt stil gestaan en wordt nagedacht over de Koran hoe meer eruit te halen is.

 

3: Het laten inwerken van de Koranverzen op het hart kan een leven van een individu of een hele gemeenschap veranderen. Zie hierbij de vele voorbeelden van mensen die door het horen van en overpeinzen van een specifieke Koranvers hun leven beteren, berouw tonen of moslim worden.

 

In deze gotbah zullen wij gezamenlijk stilstaan bij drie verzen uit de Koran die gaan over slechte eigenschappen waarvan degenen  die deze eigenschappen hebben anderen denken te benadelen, maar in feite er alleen zichzelf mee neerhalen. Deze drie eigenschappen zijn (1) het zondigen en overtreden van de regels van Allah, (2) het beramen en stiekem bedenken van een slechte list of plan om anderen onderuit te halen en (3) het verbreken van een eed of belofte.

 

De eerste vers over het  zondigen en schenden van de wetten van Allah vinden we in soerat  Younus waarin Allah SWT zegt:

“ Maar toen hij hen (vervolgens) redde, schonden zij onrechtmatig (de Regels van Allah) op aarde.    O mensen, jullie schending is slechts ten nadele van julliezelf.  (Jullie komt slechts de) genieting van het wereldse leven ( toe). Daarna zullen jullie tot Ons terugkeren en zullen Wij jullie berichten over dat wat jullie hebben verricht.”

Nadat Allah SWT deze mensen redde uit hun benarde situatie op zee waarin zij zouden verdrinken beloofden zij dat zij Allah dankbaar zouden zijn, echter nadat Allah hen heeft gered schonden zij de regels van Allah en hielden zij zich bezig met verderfelijkheden en overtraden zij de wetten van Allah. In dit vers spreekt Allah hen toe dat het schenden van de regels van Allah op aarde hen alleen maar ten slechte komt, het nu genieten van het wereldse leven, maar op een dag zal de terugkeer naar Allah daar zijn en zullen zij geconfronteerd worden met hun eigen gedrag op aarde.

 

 

De tweede vers over het stiekem beramen van een list lezen we in soerat Faatir waarin Allah SWT zegt:

“….En de slechte list omsingelt slechts haar eigen mensen…”

 

Dit Koranvers gaat over de ongelovigen ten tijde van de profeet SAW die hem bestreden met allerlei geheime listen en plannen om de profeet SAW te stoppen en moslims van hun geloof af te laten vallen. En al die geheime listen hebben precies het tegenovergestelde opgeleverd; namelijk dat de profeet SAW succesvol was in zijn oproep tot het geloof en dat degene die de listen beraamden uiteindelijk alleen zichzelf ermee benadeelden.

 

In soerat  el Fath lezen wij over de derde en laatste eigenschap; het verbreken van de eed.

 

“Voorwaar, degenen die de eed bij jou (komen) afleggen (o Mohammed), leggen (in werkelijkheid) slechts de eed af bij Allah. De Hand van Allah bevindt zich boven hun handen. Wie deze (eed) dan verbreekt, verbreekt (het) slechts ten nadele van zichzelf. En wie datgene nakomt wat hij aan Allah heeft beloofd, Hij zal hem dan een grandioze Beloning geven.”

 

Allah SWT verzekert in dit vers de profeet SAW dat degene die een eed bij de profeet SAw afleggen om hem te steunen en te verdedigen en hun eed daarna verbreken, zij hem daar niet mee kunnen schaden. Zij hebben dan namelijk een eed met Allah zelf verbroken en daar zullen zij en alleen zijzelf nadeel van ondervinden. Ten slotte heeft Allah SWT hen niet nodig om de profeet SAW te beschermen en lopen zij een grandioze Beloning mis die toekomt aan degene die wel zijn belofte nakomt.

 

Beste broeders en zusters, de lessen die we uit deze drie verzen kunnen trekken is dat onze keuzes en onze handelen in dit leven uiteindelijk voor rekening komt van niemand anders dan wijzelf. Ieder van ons is verantwoordelijk voor zijn of haar keuzes en zal hier verantwoording voor moeten afleggen aan Allah zoals Allah SWT zelf in de Koran in soerat Al- Djaathieyah zegt:

Degene die goede daden verricht, (doet dit) voor zichzelf. En wie het slechte verricht, dit is (nadelig) voor hem. Vervolgens zullen jullie tot jullie Heer terugkeren.”

 

Moge Allah SWT onze band met de Koran versterken en ons in staat stellen de woorden van Allah te overpeinzen en toe te passen in onze leven. Ameen.