Benut de dag van Arafah

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Alle lof aan de Heer der werelden die ons heeft begunstigd met de dag van Arafah waarin de beloningen worden vermeerderd en onze staat bij Allah wordt verhoogd. Vrede en zegeningen met de Profeet vzmh.


 

Alalh swt zegt: Bij de hemel met zijn sterren. En bij de beloofde Dag. En bij de getuige en datgene waarover getuigd zal worden. [85:1, 2, 3]

 De profeet saw zegt over dit vers dat “de beloofde Dag”, de dag des oordeels is en “datgene waarover getuigd wordt”, de dag van Arafah is.

Beste dienaren van Allah, morgen zullen de pelgrims massaal naar de berg van Arafah trekken en deze bestijgen  om dit onderdeel van hun bedevaart te voltooien. De profeet vzmh zei: “Alhadjo Arafah oftewel de Hadj (bedevaart) is Arafah”

Gedurende deze geweldige dag richten de pelgrims zich tot hun Almachtige Schepper en smeken Hem, en vragen Hem vergiffenis. Ze gedenken Hem en verheerlijken Hem op de meest edele wijze. De eerste tien dagen van Dhul Hidjah zijn bij Allah zo waardevol dat Hij erop zweert. Hij swt zegt: Bij de dageraad en de tien dagen. [89:1, 2]. Op deze dag verzamelen alle gunsten en zegeningen afkomstig van Allah swt. Dit is de dag waarop Allah swt Zijn dienaren van het hellevuur bevrijdt. De profeet vzmh zei: “Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Hellevuur bevrijdt dan op de dag van Arafa. Hij komt nabij en prijst hen bij de engelen, zeggende: “Wat verlangen deze (mensen)?”

Allah gedenken en prijzen

De profeet vzmh leert ons hoe wij op de beste wijze Allah swt moeten prijzen en aanroepen opdat onze smeekbeden zullen worden verhoord, want Arafah is de dag waarop de smeekbeden worden verhoord. De profeet vzmh heeft gezegd: “De beste smeekbede is de smeekbede op de dag van Arafah. Het beste wat ik uitgesproken heb en wat de profeten voor mij uitgesproken hebben, is: “Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah, Hij heeft geen deelgenoten.” (laa ilaha illa Allah, wahdahoe laa sjarika lah).

Het is daarom enorm belangrijk dat wij op deze gezegende dagen onze smeekbeden moeten vermeerderen, met name gedurende de dag van Arafah. Opdat onze smeekebedes zullen worden verhoord want Allah stuurt de smeekbedes niet terug en wendt Zich niet af van de smeekbedes van zijn dienaren.

Goede daden verrichten

De profeet vzmh heeft ons aangespoord goed gebruik te maken van deze gezegende dagen en Allah veelvuldig te gedenken met het prijzen van Hem. Ook spoort de Profeet vzmh ons aan het verrichten van goede daden, extra goed te zijn voor de mensen om ons heen en de dag van Arafah te vullen met zaken die ons de tevredenheid van Allah SWT opleveren. Het belangrijkste is dat wij de dag van Arafah met een oprechte en juiste intentie vasten.

De profeet vzmh heeft gezegd: “Met het vasten op de dag van Arafah hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar en het komende jaar.” Ongetwijfeld wil iedereen vergeven worden voor de zonden van het voorgaande jaar, laat staan die van het komende jaar.

Het is de dag waarop de religie werd vervolmaakt en de Gunst van Allah werd voltooid. Deze dag wordt gezien als Ied; een feestdag voor de moslims. Er is overleverd dat een joodse man naar Omar RA kwam en tegen hem zei: “O leider der gelovigen, er is een vers dat jullie reciteren uit jullie Boek. Als het aan de joden zou zijn geopenbaard en we zouden weten op welke dag het was geopenbaard, dan zouden wij deze dag als een feestdag hebben genomen.” Omar vroeg: “Welk vers is dat?” Hij antwoordde: “Op deze dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, en Mijn Gunst aan jullie voltooid en de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.” (5:3) Omar RA antwoordde: “Wij kennen de dag en de plaats waar dit vers is geopenbaard aan de Profeet vzmh. Hij stond bij Arafah op een vrijdag.”

Verwelkom de Eid

Beste dienaren van Allah, Allah swt heeft ons in staat gesteld er naar uit te kijken deze dagen te betreden en van alle gunsten die deze dagen bezitten tot ons te nemen en er van te profiteren. De succesvollen onder ons zijn de mensen die goed gebruik hebben gemaakt van deze dagen en er goed van hebben geprofiteerd. Daarom het advies beste broeders en zusters goed gebruik te maken van deze dagen en ons best te doen onze intenties en berouw te vernieuwen en te herstellen, en Allah veel te gedenken en ons bezig te houden met het verrichten van goede daden zoals het reciteren van de koran, extra gebeden en het uitgeven op het pad van Allah swt. Verwelkom jullie Eid en verheerlijk deze dag. Bezoek gedurende deze dag jullie naasten en herstel de relaties tussen de mensen en tussen elkaar. Laat jullie verschillen jullie niet scheiden. Wees barmhartig voor jullie kinderen en behandel hen met zachtheid en wijsheid en wees respectvol voor de ouderen en behandel hen met geduld en goedheid. Beschaam de eer van jullie broeders en zusters niet en bescherm deze. Vergeet de mensen die onderdrukt worden en met onrecht worden behandeld niet in jullie dua te nemen. Maak het goed onder elkaar en herstel de familiebanden opdat Allah tevreden zal zijn met ons, want uiteindelijk telt niets meer behalve wat wij aan daden hebben verricht en de intenties die daaraan vooraf gingen.

Ik vraag Allah swt ons de kracht te geven de onrechtplegers te vergeven wanneer ons onrecht wordt gedaan, ons de kracht te geven smeekbeden te verrichten voor anderen wanneer wij die zelf het hardst nodig hebben, en ons de kracht te geven de relaties en de banden onder elkaar te herstellen ook als wij weten dat wij niet de schuldigen zijn. Ameen.