Alle lof aan Allah de Almachtige de Onderwerper, de Barmhartige de Meest genadevolle, de Vergever. Alle Lof aan de Verhoorder van de smeekbedes, de acceptor van het berouw, de Verheffer in rangen en de Schrapper van de zonden. Alhamdoelillah dat Hij ons heeft begunstigd met de grootste gunst; La Ilaha illa Allah (er is geen god dan Allah) Vrede en zegeningen zij met de edele Dienaar die als Barmhartigheid naar de werelden is gestuurd, Mohammed saw.

Beste mensen, Vandaag is de dag van Arafa, en wat doet jullie weten wat de dag van Arafa is? En vandaag is het Al-junu3a (vrijdag) en wat doet jullie weten wat de Jumu3a is? Vandaag zijn deze twee bijzondere dagen verenigd, welke gunsten van onze Heer verloochenen wij dan?

Er is geen dag als vandaag. Een dag waarop men Allah de Majestueuze dankt en gedenkt, een dag waarop de vrome dienaar deze dag in aanbidding doorbrengt en beleeft. De mensen van de riten die nu op dit moment knielend en smekend, tranend en nederig, vrezend en hopend zich tot Allah richten. Zij smeken Hem om datgene wat zij wensen en stellen zich bloot op in de hoop dat hun zondes worden vergeven, en Allah is inderdaad de Meest Vergevingsgezinde. Ya Allah, nederig vragen wij U deze mensen hun zonden te vergeven, hun datgene te geven waar om zij smeken en Ya Allah, gun ook ons datgene waar zij om vragen want U bent de Gulle.

En wat betreft Uw dienaren die zijn achtergebleven, zij hebben zich verzameld in de moskeeën om het jumu3a gebed te verrichten. Zij zijn vastende en hopen vandaag op Uw vergeving.

Ya Allah de Almachtige, de Heer van de Troon, hoeveel smeekbeden zullen er vandaag vanuit Arafa opstijgen? En hoeveel smeekbeden zullen er vanuit de moskeeën opstijgen?

Vandaag geliefde dienaren van Allah, is de dag van de redding van het hellevuur, smeek daarom Allah dat Hij jou en jouw naasten redt van het hellevuur.

De profeet saw zei: Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Hellevuur bevrijdt dan op de dag van Arafa. Hij komt nabij en prijst hen bij de engelen, zeggende: “Wat verlangen deze (mensen)?” wat verlang jij geliefde broeder en zuster?

Eén van de meest belangrijke zaken om gedurende deze dag te doen is oprecht berouw tonen aan Allâh en alle vormen van ongehoorzaamheid en zonde op te geven. Berouw betekent terugkomen tot Allâh en zich onthouden van alle daden, openlijk en heimelijk, waar Hij niet van houdt, uit spijt voor wat er gebeurd is, het onmiddellijk opgeven en vastberaden zijn er nooit in terug te vallen, stevig vasthouden aan de Waarheid door te doen waar Allâh de Barmhartige van houdt.

Vandaag is ook de dag dat de shaytan wordt vernederd en verder gekleineerd. Wanneer de shaytan de Barmhartigheid van Allah swt ziet die op de mensen neerdaalt wanneer zij zich richten tot Allah swt en Hij hen antwoordt, gaat voort jullie zijn vergeven, en wanneer hij (shaytan) ziet dat de mensen van het hellevuur worden gered, wordt zijn teleurstelling groot en is hij (vervloekt is hij) verslagen.

De profeet saw zei: “De beste smeekbede is de smeekbede op de dag van Arafah. Het beste wat ik uitgesproken heb en wat de profeten voor mij uitgesproken hebben, is: Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allaah, Hij heeft geen deelgenoten, tot Hem behoren de Heerschappij en alle lofprijzingen en Hij heeft de Macht over alles.” 

Dit is een bijzondere dag omdat ook de profeet saw op een vrijdag op Arafa stond, die ook wel bekend staat als de afscheidspreek. Deze dag is een geweldige dag, want het is op deze dag dat de religie is vervolmaakt. Omar ibn Al-Khattab ra verhaalt ons dat er op een dag een Joodse man naar hem kwam en tegen hem zei; O leider der gelovigen, een vers in jullie Boek die jullie reciteren, zou dit vers op ons zijn neergedaald, dan zouden wij dit tot een feestdag uitroepen. Omar ra vroeg om welk vers het gaat waarop de Joodse man antwoordde; “vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb ik de islam voor jullie als godsdienst gekozen. [5:3] Omar ra zei; wij zijn ons ervan bewust op welke dag en op welke plek dit vers op de profeet is neergedaald.

Besef geliefde broeders en zusters dat Allah swt ons vandaag bij elkaar heeft gebracht op de beste dag van de week op de beste dag van het jaar. Is dit niet reden genoeg Allah dankbaar te zijn? Is dit niet reden genoeg terug te keren naar Allah swt. De profeet saw bestempelde de dag van Arafa als een feestdag door te zeggen : “De dag van Arafa, de dag van het offeren en de dagen van tashriq zijn voor ons, de mensen van de islam, feestdagen. Dit zijn de dagen waarop er gegeten en gedronken wordt.”

Enerzijds doet deze dag aan de dag van de opstanding denken die zeker op de vrijdag zal plaatsvinden, anderzijds doet Arafa denken aan de verzameling mensen op de dag des oordeels. De profeet saw zei: “Vrijdag is de beste (dag) van de dagen, en de beste van hen bij Allah. Het is beter bij Allah dan de dag van al-Adha en de dag van al-Fitr. Het heeft vijf kenmerken:

  1. Op deze dag werd Adam door Allah geschapen,
  2. Op deze (dag) werd Adam naar de aarde gezonden,
  3. Op deze (dag) liet Allah Adam sterven,
  4. Op deze (dag) is er een tijd waarop iemand Allah om iets vraagt en Hij geeft hem, zolang hij niet vraagt om haram,
  5. En op deze (dag) zal het Uur aanbreken.

Er is geen engel, geen hemel, geen aarde, geen windvlaag, geen berg en geen zee die de vrijdag niet vrezen.” 

 Vandaag is het de dag dat Allah de smeekbeden verhoort en de engelen de smekers bij Allah prijzen. Dit zijn dan ook de beste momenten om smeekbeden te verrichten voor de naasten.

Beste dienaren van Allah, vrees Allah en wees hem gehoorzaam. Houd je vast aan Zijn bevelen en fundeer Zijn Eenheid. Wees Allah dankbaar voor de mogelijkheden dichter tot Hem te komen. Allah swt zegt: Dat is het en wie de gewijde zaken van Allah eert, dat is beter voor Hem bij zijn Heer. Aan jullie is het vee toegestaan, behalve wat is voorgelezen aan jullie. Dus vermijd de onreinheid van de afgoden en vermijd het spreken van het valse. [22:30]

 Beste Moslims, Allah heeft jullie voor morgen bevolen dichter tot Hem te komen door te offeren. En dit was een bevel aan onze voorvader Ibrahim as, een bevel ter ere van Ismael as en een Sunna van Mohammed saw. De profeet saw zei: “De beste dag bij Allah is de dag van het offeren (Eid Al-Adha).” En hij zei: “De dag van Arafa, de dag van het offeren en de dagen van tashriq zijn voor ons, de mensen van de islam, feestdagen. Dit zijn de dagen waarop er gegeten en gedronken wordt.”

Dit zijn de dagen waarop er gegeten en gedronken mag worden, maar met mate. Dit zijn de dagen die je met families en kennissen doorbrengt en Allah swt veelvuldig gedenkt. Dit zijn de dagen waarop ook wij niet de zieken en de eenzame mensen mogen vergeten. Helaas hebben vele mensen onder ons deze dagen uitgeroepen tot een dag van verdorven praktijken waarin zijn slechte plekken bezoeken en zich bezighouden met slechte zaken. Vandaag vermeerderen wij onze smeekbeden voor ons zelf, voor onze ouders, onze kinderen, onze naasten en de gehele gemeenschap. Want waarlijk, dit is een gezegende dag.

Ik vraag Allah swt onze dua’s te accepteren en onze zonden te vergeven.