Alle lof behoort tot Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle en moge Allah zijn gebeden schenken aan onze profeet Mohammed, vrede zij met hem, zijn familieleden, zijn metgezellen en ieder die in zijn voetspoor treedt tot de dag des oordeels.


Beste vrome dienaren,

Allah de verhevene zegt in soerat Al Israa  “Wie het haastige wil, voor hem bespoedigen wij daarin wat wij willen, voor wie wij willen. Vervolgens maken wij voor hem de Hel die hij vernederd en verjaagd zal binnen treden, en wie het hiernamaals wil en ernaar streeft met de daarvoor benodigde daden, en hij is een gelovige, zij zijn degenen van wie het streven wordt beloond. Beiden, zowel deze als de andere groep, genieten van de geschenken van jouw heer, en de geschenken van jouw heer kennen geen vermindering”

Dit vers spreekt ons allen toe en beschrijft voor ons twee soorten mensen. De eerste groep mensen haast zich naar de aardse beslommeringen. Zij zijn bereid zich alles te veroorloven in dit leven omwille het bereiken van hun aardse doel ten koste van alles. Het gaat om mensen die het geloof verwaarloosd hebben in hun dagelijks reilen en zeilen. Hun hart en ziel zijn volledig in de grip van eigen begeertes en handelen volledig onbegrensd naar het bereiken van aardse zaligheden. 

Allah de verhevene legt ons uit in dit vers dat niet iedereen van deze groep, daadwerkelijk hetgeen zal bereiken wat hij beoogt te bereiken. In dit koranvers wordt de term “bespoedigen” gebruikt wanneer er verteld wordt dat deze groep hun doel bereikt. Allah de verhevene maakt haast met het schenken van deze groep mensen hetgeen wat zij willen en aan wie hij dat wil.

 

Feit is dat niet iedereen die op deze manier zijn levenswijze invulling geeft, zijn doel daadwerkelijk zal bereiken. Hiertegenover bevestigt Allah de verhevene dat het lot van deze gehele groep mensen in het hiernamaals onontkoombaar de hel zal zijn. Het tweede deel van het koranvers gaat over tweede groep mensen de godvrezenden, waar het gedenken aan het  hiernamaals een primair onderdeel is van hun dagelijkse bezigheden. Zij hebben zich niet laten misleiden in dit leven door de aardse beslommeringen en behoeften. Zij zullen zowel in dit leven als in het hiernamaals voorzien worden van de gunsten van hun Schepper.

Een teken van de barmhartigheid van Allah de verhevene aan al Zijn dienaren is, dat de aardse gunsten van hem zich uitstrekken over al zijn dienaren ongeacht hun levensbeschouwelijke overtuiging.

Zo lezen we in de uitleg van de Imam Hassan Albassri aan dit vers dat Allah de verhevene zowel de gelovige als de ongelovige van zijn gunsten voorziet in het aardse leven. Het is zelfs zo dat het schenken van individuele materiële rijkdommen op aarde, in de goddelijke maatstaven, niet gebaseerd hoeft te zijn op vroomheid. Allah de verhevene beproeft mensen door hen te voorzien van al zijn gunsten waar zij verantwoording over moeten afleggen. Hij is de Alwijze, de Alwetende, Hij geeft aan wie Hij wil en ontneemt van wie Hij wil. Hij beproeft mensen zoals Hij dat wil en niemand zal een fractie van Zijn wijsheden kunnen evenaren.

 

Beste vrome dienaren,

De gelovigen hebben hun levenswijze in dit aardse leven uitgestippeld op de manier zoals Allah de verhevene dat van hen verwacht. Namelijk het vergaren van hiernamaals rijkdommen als doelstelling hebben in dit aardse leven. Dit is de levenswijze van de vrome dienaren. Zolang het leven van de gelovige moslims is ingesteld op dit voornemen, Allah de verhevene zal in hun harten gerustheid, voldoening en geduld planten. Zij worden voorzien van voldoende innerlijke gunsten, waardoor ze zich niet hoeven te bekommeren over armoede of andere aardse tekortkomingen.

 

De andere groep dienaren wil haast maken met het bereiken van de zaligheden en rijkdommen van dit leven. Zij hebben vaak veel dromen en brede ambities die zij willen verwezenlijken ten koste van alles. De onbeteugelde hebberige ziel is hun leiding tot het bereiken van hun doelstellingen. Het geloof vindt geen plek in hun dagelijks reilen en zeilen doordat zij verblind en geketend zijn door de aardse hebzucht. Sommigen van hen worden wel voorzien van de gunsten van Allah de verhevene en anderen niet, maar beiden zullen niet ontkomen aan de pijnlijke bestraffing van Allah de verhevene in het hiernamaals.

 

Profeet Mohammed vrede zij met hem zegt in een overlevering waarvan de betekenis “Wie van dit aardse leven zijn hoofddoelstelling maakt waar hij naar leeft, Allah zal zijn zaken niet doen slagen, armoede als angstig fenomeen zal hem overheersen en hij zal slechts hetgeen krijgen wat hem voorbestemd is. Wie van dit aardse leven het hiernamaals als doelstelling maakt en hij leeft ernaar, Allah zal zijn leven ordenen, rijkdom zal zijn innerlijke ziel overheersen en de aardse gunsten zullen naar hem toe komen”       

 

We moeten beseffen dat de islam een geloof is van de middenweg. Wanneer er gewaarschuwd wordt voor bepaalde handelingen, zoals het onderwerp van vandaag, dan gaat het vaak over zaken waar de menselijke ziel snel kwetsbaar voor is. Het rijk zijn, het beschikken over veel vermogen, het hebben van ambities en dromen die de moslim wil verwezenlijken, staat niet ter discussie in de islam dat het niet mag.

De vrome moslim moet altijd een balans maken tussen het streven naar het betere in dit aardse leven aangezien hij een mens blijft. Gelijktijdig dient hij te beseffen dat deze stroming grote invloed heeft op de ziel en erg hard kan zijn. De kans is groot dat de moslim gesleurd kan raken in een levenswijze waarin praktiseren van het geloof verwaterd kan raken.

Het gedenken aan het hiernamaals en het vergaren van de tevredenheid van Allah de verhevene op aarde moet altijd centraal staan in ons handelen als moslims.

Moge Allah ons leiden naar het pad der vrome dienaren, Amien.