Alle Lof aan Allah de Heer der werelden die ons hier bijeen heeft gebracht en ons tot één gemeenschap heeft gemaakt. Alle Lof aan de Almachtige die niet kijkt naar ons uiterlijk maar naar onze harten en daden. Vrede en zegeningen aan de beste dienaar en Boodschapper van Allah Mohammed saw.

Allah swt zegt in de Koran (interpretatie): O’ mensheid Wij hebben jullie geschapen uit man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie bij Allah is degene die het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend. [49:13]

In dit vers legt Allah swt ons uit dat Hij de mens (Adam) heeft geschapen en daaruit verschillende stammen en volkeren zijn voortgevloeid en dat wij ondanks onze verschillen alleen op onze taqwa beoordeeld zullen worden.

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet, saw zei, ‘Waarlijk, God kijkt niet naar jullie lichamen en ook niet naar jullie gezichten, maar Hij kijkt naar jullie harten’ en hij wees naar zijn hart’.(Sahih Muslim

De maatstaf binnen de islam om te bepalen welke mensen beter zijn dan anderen is enkel gebaseerd op imaan en taqwa. Het moge duidelijk zijn dat Allah swt ons niet zal beoordelen op onze afkomst, of op onze bezittingen, of op onze wereldse status. Allah swt zal ons eerder ondervragen wat we met deze zaken hebben gedaan om Zijn tevredenheid te verkrijgen. Wanneer je veel geld hebt, is het belangrijker hoeveel behoeftigen jij hebt onderhouden niet hoeveel je had. Wanneer je een groot huis bezit zul je ondervraagd worden hoeveel mensen je onderdak hebt gegeven en niet hoe groot het huis was. En wanneer je in een grote dure auto rijdt, zul je ondervraagd worden hoeveel mensen jij hebt vervoerd die geen vervoer hadden.
Dus geliefde broeder en zuster, wanneer je werkelijk denkt dat je een bepaalde status of aanzien hebt bij mensen, word dan snel wakker en laat je niet misleiden door de shaytaan want deze zal als sneeuw voor de zon verdwijnen en zullen enkel en alleen jouw daden worden gewogen.

Deze geweldige religie (Islam) heeft de stammenverdeling onderling altijd bestreden. Het pochen met je afkomst of jouw voorouders behoort tot de praktijken van vóór de islam. Helaas treft deze ziekte ook onze gemeenschap. Vaak showen wij zelfs dat wij bepaalde mensen kennen of in gezelschap waren met bepaalde mensen om aanzien te verkrijgen bij anderen.
Het is vaak ook in het cultuur verworven dat wij werkelijk overtuigd zijn dat bepaalde mensen uit een bepaald gebied beter zijn dan anderen.

De profeet saw zegt: “Zelfs als een verminkte Abessijnse slaaf jullie leider wordt, luister dan naar hem en gehoorzaam hem, zolang hij het Boek van God instelt en het uitvoert.”

Alhamdoelillah voor de gunst van de islam die ons juist één maakt ipv ons op te splitsen. Binnen de islam bestaat geen grootsprekerij vanwege afkomst of status behalve door imaan en taqwa. Uiteindelijk stammen we allen van Adam en zijn daarom allen de kinderen van Adam en inshaAllah de dienaren van Allah. Een goed voorbeeld hiervan zijn de sahaba ra, de meeste sahaba kwamen uit verschillende stammen, volkeren en gebieden maar de profeet saw heeft ze daarop nooit aangesproken. En wij kennen ze dan ook alleen als sahaba omdat hun afkomst niet relevant is. Wat relevant is, is hun taqwa waar wij veel van kunnen leren.
De profeet saw zegt: “Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, noch is de blanke man beter dan de zwarte of de zwarte beter dan de blanke man, behalve door het Godsbewustzijn (taqwa) dat hij verkregen heeft. Waarlijk, de edelste onder jullie is degene met de meeste taqwa.”

“Allah heeft Adam geschapen uit één greep die Hij nam uit de algehele aarde, en daarom kwamen zijn nakomelingen overeen met de verschillen soorten aarden, zo heeft de ene een rode huidskleur en de andere weer een witte en zwarte huidskleur, en zo is de ene makkelijk in zijn karakter en de andere weer moeilijk in zijn karakter.”
Tirmidhi en Abu Dawud

Een eenheidsfactor die bijdraagt tot gelijkheid onder de mensen, is het aannemen van dezelfde gedragsnormen en gedragscode, zoals door Allah bepaald is. Wat het bovenstaand vers betreft, als alle mensen dezelfde gedragscode zouden aannemen, zoals vastgesteld onder een goddelijke bepaling dan zal het een eerlijke en rechtvaardige relatie met zich meebrengen, hetgeen zal leiden tot vrede en stabiliteit op aarde en elk gevoel van raciale en nationale arrogantie vernietigen.

De beste plek waar eenheid sterk te zien is, is de moskee. Wanneer je vijf maal per dag het gebed in de moskee verricht en iedere keer weer naast iemand anders staat, de ene keer sta je naast een rijke, de andere keer sta je naast een arme, dan weer naast een gezonde en dan naast een ongezonde, naast een blanke en dan naast een zwarte. Het gebed, de qibla, Allah swt, de moskee, de profeet saw is datgene wat ons verbindt en één maakt. En ja natuurlijk zijn er ook mensen die ondanks dit alles ook in de moskee zich willen opsplitsen in groepen, wij vragen Allah deze mensen te leiden.

Moge Allah swt ons allen één maken en ons behoeden van arrogantie wegens afkomst of status.