De dag van Arafah

Alle lof komt toe aan Allah, de Enige. Hij heeft de hemelen geschapen en deze verheven zonder steunpilaren. De aarde heeft Hij geschapen en versierd met sterren, een maan en een zon.

“Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor bezitters van begrip.”

 

Beste gelovigen,

De gunsten van Allah en zijn liefde voor zijn dienaren zijn onbegrensd en oneindig. Het is een gunst van Allah SWT voor ons allen dat wij weer de kans hebben gekregen de beste tien dagen van het jaar te mogen meemaken. Zo kunnen wij veel hasanaat verdienen door aanbiddingen te verrichten en hebben wij wéér een kans gekregen om berouw en spijt te tonen van onze zonden en terug te keren naar onze Heer SWT.

Onder deze tien dagen is een dag die van enorm belang is. Een speciale dag die zeer waardevol is voor diegene die hem nuttig weet te spenderen. Het is de negende dag van Dhul – Hija. De dag waarop de reine pelgrims de berg Arafah bestijgen terwijl zij Allah smeken en gedenken; de Dag van Arafah.

De deugden van Arafah

We staan vandaag stil bij een aantal deugden van de dag van Arafah en hoe wij deze moeten doorbrengen om van deze voortreffelijkheden te profiteren. De dag van Arafah is zó bijzonder dat Allah SWT erbij zweert in de Koran. In de eerste verzen van soerat El Fajr zegt Allah SWT: “Was-sjaf’ie wal-witr”.

Ibn Abbaas RA zegt over dit vers: Al witr is de dag van Arafah en de Sjaf’ is de dag van het slachten.

Het is de dag waarop de religie werd vervolmaakt en de Gunst van Allah werd voltooid. Deze dag wordt gezien als Ied; een feestdag voor de moslims.

Er is overleverd dat een joodse man naar Omar RA kwam en tegen hem zei: “O leider der gelovigen, er is een vers dat jullie reciteren uit jullie Boek. Als het aan de joden zou zijn geopenbaard en we zouden weten op welke dag het was geopenbaard, dan zouden wij deze dag als een feestdag hebben genomen.” Omar vroeg: “Welk vers is dat?” Hij antwoordde:

“Op deze dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, en Mijn Gunst aan jullie voltooid en de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.” (5:3)

Omar RA antwoordde: “Wij kennen de dag en de plaats waar dit vers is geopenbaard aan de Profeetﷺ. Hij stond bij Arafah op een vrijdag.”

In een andere overlevering zegt Omar RA: “Het vers (“op deze dag heb Ik jullie godsdienst vervolmaakt…”) was geopenbaard op een vrijdag, op de dag van Arafah. Beide zijn een feestdag voor ons.”

De dag van Arafah is de dag waarop Allah de getuigenis afnam van het nageslacht van Adam AS.

Ibn Abbaas heeft overgeleverd dat de Profeetﷺzei:“Allah heeft de getuigenis genomen uit de lendenen van Adam in Namaan (oftewel op Arafah). Hij bracht uit zijn lendenen zijn nageslacht voort en verspreidde hen voor Zich. Daarna sprak Hij hen toe en zei: Ben Ik niet jullie Heer?” Zij zeiden (daarop): “Jazeker! Wij getuigen daarvan. Zodat jullie op de Dag der Opstanding niet zullen zeggen: “Voorwaar, wij gingen daar onachtzaam mee om”. (7:172)

De dag van Barmhartigheid en vergiffenis

Het is de dag waarop Allah SWT trots is op zijn dienaren en hen overweldigd met barmhartigheid en vergiffenis. Onze moeder Aisha RA heeft overleverd dat de profeetﷺ heeft gezegd:

“Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Hellevuur bevrijdt dan op de dag van Arafah. Hij komt nabij en prijst hen bij de engelen, zeggende: “Wat verlangen deze (mensen)?”

 

Smeekbedes worden geaccepteerd op deze dag. De profeetﷺ heeft gezegd: “De beste smeekbede is de smeekbede op de dag van Arafah. Het beste wat ik uitgesproken heb en wat de profeten voor mij uitgesproken hebben, is: “Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah, Hij heeft geen deelgenoten.” (laa ilaha illa Allah, wahdahoe laa sjarika lah).

De beloning voor het vasten van deze dag is vergiffenis van twee jaren. De profeet ﷺ werd gevraagd naar het vasten van de dag van Arafah. Hij zei: “Het geldt als boetedoening voor het vorige en het komende jaar.”

De Hadj is Arafah

Allah SWT heeft het staan op de berg Arafah op de negende dag van Dhul Hija verheven tot de belangrijkste pilaar van de Hadj. De profeetﷺ heeft gezegd: “De Hadj is Arafah”

Beste gelovigen, het is duidelijk dat de dag van Arafah een enorm bijzondere dag is voor de moslims. Hoe dienen wij deze dag te besteden om van de voorgaande gunsten te kunnen profiteren?

Het veelvuldig uitspreken van de getuigenis op deze dag; Laa ilaha illa Allahoe wah’dahoe laa sharieka lah, lahoe l-moelkoe wa lahoe al-h’amdoe wa hoewa 3ala koelli shay-in qadier.

(Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah, Hij heeft geen deelgenoten, tot Hem behoren de Heerschappij en alle lofprijzingen en Hij heeft de Macht over alles.)

Oprecht berouw tonen en het veelvuldig Allah smeken om vergiffenis en het redden van onze ziel van het Hellevuur. De profeetﷺ heeft gezegd: “Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Hellevuur bevrijdt dan op de dag van Arafah…)

Kortom, het verrichten van goede daden, extra goed zijn voor de mensen om ons heen en onze dag van Arafah vullen met zaken die ons de tevredenheid van Allah SWT opleveren. Het belangrijkste is dat wij dat de dag van Arafah met een oprechte en juiste intentie vasten. De profeetﷺ heeft gezegd: “Met het vasten op de dag van Arafah hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar en het komende jaar.”

Leer je kinderen Arafahen Eid kennen

Ook dienen ouders aandacht te besteden aan het belang van de dag van Arafah en uit te leggen wat de Hadj inhoudt en wat de Ied-ul Aldha inhoudt. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om een sfeer in huis en in hun omgeving te creëren rondom speciale dagen als Arafah en andere feestdagen zodat onze kinderen deze belangrijke dagen gaan waarderen en ernaar gaan uitkijken. Laat deze dagen niet voorbijgaan zoals elke andere dag van het jaar.

Veel van onze broeders en zusters vergeten verlof aan te vragen van hun werk of studie en komen er pas op het laatste moment achter als het te laat is en er geen verlof meer verstrekt kan worden.

De dag van Arafah dient een spannende dag te zijn waarop families elkaar opzoeken om samen het vasten te verbreken. Het moet een dag zijn waarop onze kinderen het spannend vinden dat de volgende dag Ied is en zij verwend zullen worden en hun nieuwe kleding mogen aantrekken om samen met hun ouders naar de moskee te mogen.

En tot slot beste gelovigen, vergeet jullie broeders en zusters in de rest van de wereld niet die het moeilijk hebben. Wij zien dagelijks de beelden van gezinnen met kleine kinderen en vrouwen. Dat zijn onze broeders en zusters. Wat voor Arafah zullen zij volgende week vieren? Wat voor Ied zullen zij beleven terwijl wij in overvloed van gunsten leven? Vergeet hen niet in jullie Dua’. Het sterkste instrument wat een gelovige heeft: Allah smeken om de situatie waarin onze broeders en zusters leven te verbeteren.

Moge Allah SWT ons dankbaar laten zijn voor Zijn gunsten en onze broeders en zusters die honger lijden voeden en die geen kleding hebben kleden en die uit hun huizen zijn verjaagd onderdak geven. Ameen.