Voorzitter van Islamitisch Centrum Imam Malik Hassan Elwali heeft een interview met het Leidsch Dagblad.

 

Moskeeën zamelen geld in

De Leidse Marokkaanse moskeeën slaan de han- den ineen om hulp te bieden aan Marokko. Dit is het initiatief van de islamitische centra Imam Malik en Al-Hijra. Met de actie willen de twee moskeeën de ge- troffenen van de aardbe- ving helpen met de meest dringende be- hoeften zoals water, voedsel, onderdak en medische zorg.

Leiden ■ De inzamelingsactie is voorlopig gericht op geld en niet op goederen. Om deze reden deden de moskeeën zondagavond een oproep aan hun gemeenschap met de vraag om een bijdrage te leveren, hoe groot of klein ook. De boodschap is: alle beetjes helpen.

Hassan Elwali, voorzitter van isla- mitisch centrum Imam Malik, zegt dat nu nog niet bekend is wat de ge- troffenen in Marokko nodig heb- ben. Om die reden ligt de focus voor- lopig op financiële bijdragen. Zo gauw duidelijk is wat de materiële behoeften zijn en hoe de hulpgoede- ren naar Marokko vervoerd kunnen worden, zal er ook een inzamelings- actie komen waarbij spullen gedo- neerd kunnen worden.

„Uit eerdere ervaringen weten we dat er soms dingen worden ingeza- meld waar helemaal geen behoefte aan is”, zegt Elwali. „Dan hebben we stapels kleding, terwijl de slachtoffers behoefte hebben aan medicijnen.” Hij zegt ook dat de moskee eerst een samenwerking op wil zet- ten met een organisatie die de inge- zamelde spullen op locatie kan krijgen.

Donaties

Omdat de actie pas net is opgezet, heeft Elwali nog geen zicht op hoe- veel donaties er zijn gedaan en hoe- veel er nu is opgehaald. Wat hem wel al is opgevallen is dat er veel medele- ven wordt getoond; zowel binnen de Marokkaans islamitische ge-

meenschap, als daarbuiten. Hij zag al donaties voorbijkomen van Leide- naren met een Marokkaans islamiti- sche achtergrond, met andere isla- mitische achtergronden, maar ook van Leidenaren die helemaal niet is- lamitisch zijn. „Het is natuurlijk een ernstige situatie”, zegt Elwali, „maar het is heel fijn dat mensen met verschillende achtergronden zoveel sympathie tonen.”

Elwali is blij met de betrokken- heid uit verschillende hoeken. In Leiden staan drie moskeeën: twee Marrokaanse en één Turkse. Toen

eerder dit jaar een aardbeving Tur- kije en Syrië trof, zette de Turkse moskee Mimar Siman een inzame- lingsactie op. De Marokkaans mos- keeën riepen hun gemeenschappen op om te helpen. „Dat is nu anders- om ook het geval en dat is heel fijn”, aldus Elwali.

Doneren

Wie wil doneren kan dat doen op de donatiepagina op de website van de moskee Imam Malik. Donateurs kunnen hier zelf een eenmalig be- drag kiezen en overmaken.

Fijn dat mensen met verschillende achtergronden sympathie Elwali is blij met de betrokkenheid uit verschillende hoeken. In Leiden staan drie moskeeën: twee Marokkaanse en één Turkse. Toen eerder dit jaar een aardbeving Turkije en Syrië trof, zette de Turkse moskee Mimar Siman een inzame- lingsactie op. De Marokkaans moskeeën riepen hun gemeenschappen op om te helpen. „Dat is nu anders om ook het geval en dat is heel fijn”, aldus Elwali.

Bron: Leidsch Dagblad, Mandy Meijer