smeekbede 1
smeekbede 2
smeekbede 3
smeekbede 4
smeekbede 5
smeekbede 6

De Smeekbede’s en Gedenkingen na het Gebed

februari 23, 2008 Door Abu Naim
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ  De Smeekbede’s en Gedenkingen na het Gebed.
Samengesteld door: Muhammad Abu Said

Smeekbede 1

 

“Astaghfiroellah.” (drie keer);
“Allahoemma Anta’s salaamoe wa mienka’s salaam, tabaarakta yaa Dha’ldjalaalie wa l-iekraam.”
(Ik vraag Allah om vergiffenis (drie keer)O Allah U bent vrede en van U komt vrede. Gezegened bent U O Bezitter van majesteit en Edel.)
(Muslim 1/414)

 

(Muslim 1/145)
Hafidh Munawi (rah) zegt dat de betekenis van; “waneer de Profeet (vzmh) de taslim gaf na het gebed, enkel bleef zitten tot het zeggen van; “Allahoemma Anta’s salaamoe wa mienka’s salaam, tabaarakta yaa Dha’ldjalaalie wa l-iekraam.” Dat de Profeet (vzmh) tussen de Fardh en Soennah gebed bleef zitten tot de tijdsduur van het zeggen van bovenstaande adhkaar. Dezelfde uitleg staat in Al Azizi 3/13.
Allamah Tahtawi (rah) zegt in zijn Hashiya Maraqi’l Falah blz. 181;
De bedoeling van de hadith van Aisha (ra) is niet dat men elke dag hetzelfde adhkaar zou moeten lezen, echter de bedoeling is een adhkaar van ongeveer soortgelijke lengte van tijdsduur, daarom is het niet in tegenspraak met de adkhaar’s die zijn overlevert door Mughira (ra) in Bukhari en Muslim (zie hieronder adhkaar #2) en Abdullah bin Zubayr (ra) in Muslim (zie hieronder adhkaar #3)

Smeekbede 2

 

“Laa ielaaha iella llaahoe wah’dahoe laa sharieka lah, lahoe lmoelkoe wa lahoe lh’amdoe wa hoewa ‘ala koellie shay-ien Qadier, Allaahoemma laa maani’a lie maa a’tayt, wa laa moe’tieya liema mana’t, wa laa yanfa’oe dhal djaddie mienka ldjadd.”
(Er is geen God dan Allah, de Enige, Die geen andere goden naast Zich heeft, tot Hem behoort de koninkrijk, en alle lof behoort Hem toe, en Hij heeft macht over alle zaken. O Allah, er is niemand die verbiedt wat U heeft gegeven en niemand kan geven wat U heeft verboden en de welvaart kan de welvarende persoon niet baten tegen Uw Wil en Beslissingen.)
(Bukhari 1/255, Muslim 1/414)Terug naar boven

Smeekbede 3

 

“Laa ielaaha iella llaahoe wah’dahoe laa sharieka lah, lahoe lmoelkoe, wa lahoe lh’amdoe wa hoewa ‘ala koellie shay-ien Qadier. Laa h’awla wa laa Qoewwata iella biellah, laa ielaaha iella llaah, wa laa na’boedoe iella ieyyaah, lahoe nni’matoe wa lahoe lfadloe wa lahoe tthanaa-oe lh’asan, laa ielaaha iella llaahoe moekhliesiena lahoe ddiena wa law karieha lkaafieroen.”
(Er is geen God dan Allah, de Enige, Die geen andere goden naast Zich heeft, tot Hem behoort de koninkrijk, en alle lof behoort Hem toe, en Hij heeft macht over alle zaken. Er is geen macht en geen kracht behalve door Allah’s verlof. Er is geen god dan Allah. Wij aanbidden Hem alleen, alle gunsten behoren aan hem en aan Hem behoort de goede lofsprijzing. Er is geen God naast Allah, we aanbidden Hem in zuiverheid hoewel de ongelovigen vertoornd zullen zijn.)
(Muslim 1/145)Terug naar boven

Smeekbede 4

 

“Allaahoe laa ielaaha iellaa hoewa, Al-h’ayyoe Al-qayyoem. Laa ta-ekhoedoehoe sienatoen walaa nawm. Lahoe maafie ssamaawaatie wa maa fie l-ard. Men dhe lladhie yashfa’oe ‘iendahoe iellaa bie’iednieh. Ya’lemoe maa bayna aydieehiem wa maa khalfahoem. Walaa yoeh’ieetoena bieshay-ien mien ‘ielmiehie iella biemaa shaa’. Wassie’a korsieyyoehoe ssamaawaatie wal-ard, walaa ya’oedoehoe h’iehdoehoema, wa hoewa al-‘aliyyoe al-‘adhziem.”
(Allah, er is geen God dan Hij , de Levende, de Zelfstandige, sluimer noch slaap kan Hem treffen, aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. Wie is degene die voorspraak doet bij Hem zonder Zijn verlof? Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve wat Hij wil. En Zijn Zetel strekt zich uit over de Hemelen en de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Verhevene, de Almachtige.)
(Dit is gebaseerd op de hadieth van Abu Umamah (ra) waarin de Profeet (vzmh) heeft gezegt: “Diegene die Aayah Al-Koersie leest na elk (verplicht) gebed, niets zal hem weerhouden van het binnengaan van het paradijs behalve dat hij dood moet gaan.” Verzameld door An-Nasaa’ie in Amal Al Yawm wa’l Laylah #100, ook Ibn Soennie #121)Terug naar boven

Smeekbede 5

 

Bismie llaahie rrah’maanie rrah’ieem. “Qoel hoewa Allaahoe ah’ad ! Allaahoe ssamad ! Lem yalied wa lem yoeelad ! wa lem yakoenlahoe koefoewan ah’ad.”
(In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. “Zeg: “Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig.)

Bismie llaahie rrah’maanie rrah’ieem. “Qoel a’oedhoe bierabbie l-falaq ! Mien sharrie maa Khalaq ! Wa mien sharrie ghaasieqien iedhaa waqab ! Wa mien sharrie annaffaathaatie fie l-‘oqad ! Wa mien sharrie h’aasiedien iedhaa h’assad”
(In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Zeg: “Ik zoek bescherming bij de Heer der dageraad. Tegen het kwaad dat Hij geschapen heeft. En tegen het kwaad van de donkere nacht wanneer hij aanbreekt. En tegen het kwaad van hen die op knoppen blazen. En tegen het kwaad van een jaloerse wanneer deze jaloers is.)

Bismie llaahie rrah’maanie rrah’ieem. “Qoel a’oedoe bierabbie annaas ! Maliekie annaas ! ielaahie annaas ! Mien sharrie Al-waswaasie Al-khannaas ! Alladhie yoewaswiesoe fie sodoorie nnaas ! Miena Al-djiennatie wa-nnaas.”
(In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Zeg: “Ik zoek bescherming bij de Heer (Allah) van de mensen. De koning van de mensen. De God van de mensen. Tegen het kwaad van de wegsluipende influisteraar. Degene die in de harten van de mensen influistert. Van de Djinn’s en de mensen.)

(Iemaam Ahmed verzamelde een overlevering die vermeld dat ‘Uqbah ibn ‘Aamir (moge Allaah tevreden met hem zijn) werd opgedragen door de Profeet (sallallaahoe ‘alayhte was sallem) om de moe’awwithaat (de laatste drie Soerahs van de Qor`aan: Ikhlaas, Falaq, en an-Naas) te reciteren na elk gebed. Iemaan Ahmad bin Hanbal in zijn Moesnad 28/633, An-Nasaaie #1319)Terug naar boven

Smeekbede 6

 


“Soebh’aanallah (33 keer), Alh’amdoe liellaah (33 keer) Allaahoe Akbar, (33 keer);
Laa ielaaha iella llaahoe wah’dahoe la sharieka lah, lahoe lmoelkoe wa lahoe lh’amdoe wa hoewa ‘ala koellie shay-ien Qadier.”
(Geprezen is Allah (33 keer), alle lof behoort aan Allah (33 keer), Allah is groot (33 keer);
Er is geen God dan Allah, de Enige, Die geen andere goden naast zich heeft, al het bestaande is van Hem, en alle lof behoort Hem toe, en Hij heeft macht over alle zaken.)
(Muslim 1/148, “Eenieder die dit na elk gebed zegt van hem zullen zijn zonden worden vergeven zelfs al zouden zij als het schuim van de zee zijn.”)Terug naar boven

Smeekbede 7

“Allahoemma a’iennie ‘ala dhziekrieka, wa shoekrieka, wa hoesnie ‘ibaadatik.”
(O Allah, help me U te gedenken, U dankbetuigingen te geven, en op een juiste voortreffelijke manier te aanbidden.)
(Abu Dawoed 2/86, An-Nasaie 3/53)Terug naar boven

Smeekbede 8

“Allaahoemma iennie a’oedzoe bieka mien’al djoebnie wa a’oedzoe bieka mien an oeradda ielaa ardzalie’l oemoerie wa a’oedzoe bieka mien fietnatie addoenya wa a’oedzoe bieka mien adzaabie’l kabr.”
( O Allah ik zoek mijn toevlucht bij u tegen lafheid, en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen hopeloze ouderdom. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de beproeving van de wereld, en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de bestraffing van het graf.)
(Bukhari #2822)Terug naar boven

Smeekbeden en Gedenkingen alsmede na de Fajr en Maghrib gebeden:

Smeekbede 9

“Allaahoemma adjiernie mienan’naar.” (7 keer)
(Oh Allah bescherm mij van het hellevuur, 7 keer)
(Aboe Dawoed #5079)Terug naar boven

Smeekbede 10

“Laa ielaaha iella llaahoe wah’dahoe laa sharieka lahoe, lahoe lmoelkoe wa lahoe lh’amdoe yoeh’yie wa yoemmietoe wa Hoewa ‘ala koellie shay-ien Qadier.” (10 keer)
(Er is geen God dan Allah, de Enige, Die geen andere goden naast zich heeft, al het bestaande is van Hem en alle lof behoort Hem toe. Hij brengt tot leven en doet sterven en Hij heeft macht over alle zaken. 10 keer)
(At-Tiermiedhie 5/515, Ahmad 4/277)Terug naar boven

Smeekbede 11

Ook wordt de Moe’awwithaat (de laatste drie Soerahs van de Qor`aan: Ikhlaas, Falaq, en an-Naas) die men gewoonlijk eenieder na elk gebed 1 keer dient te reciteren, na de Fajr en Maghrib gebeden deze soerahs elk 3 keer te reciteren vanwege de volgende overlevering:
Volgens Abdullah ibn Khoebayb heeft de Profeet (vzmh) gezegd: ”(Tracht driemaal), ‘s avonds en ‘s morgens, de soerah “Het Zuivere Geloof” (Al Ikhlaas) te reciteren alsook de twee beschermende (Soerah Falaq & An-Naas): zij zullen je beschermen tegen alle kwaad.”
(Aboe Dawoed 2/86, An-Nasaaie 3/68, At-Tiermiedhie 2/8 en Ahmad zijn Musnad)Terug naar boven

Smeekbede alsmede na het Fajr gebed:

Smeekbede 12

“Allaahoemma iennie as-aloeka ‘ielman naafie’an, wa riezqan tayyieban, wa amalan moetaqaballan.”
(O Allah, ik vraag U om kennis die voordeel brengt, een goede voorziening, en daden die aanvaard zullen worden.)
(Ibn Maadjah 1/152, Majma’ Az Zawaid 10/111)Terug naar boven

Smeekbede na het Witr gebed:

Smeekbede 13

“Soebh’aana Al-maliekie Al-qoeddoees.” Drie keer reciteren, bij de derde keer spreekt u luid en maakt u een lange klemtoon ervan en zegt; “Rabbie l-malaa-iekatie warroh.”
(Geprezen is de Meester, de Heilige, Heer van de Engelen en de Ziel)Terug naar boven